Kennisgeving omgevingsvergunning (Verordening Fysieke Leefomgeving) ontheffing geluid Kruising Zuidelijke Zwarteweg en Joubertstraat te Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Gouda bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden ter plaatse van de kruising van de Zuidelijke Zwarteweg en de Joubertstraat te Gouda. De werkzaamheden vinden plaats (gedurende de avond- en nachtperiode) op 13 december 2022 van 22.00 uur tot 23.30 uur en op 14 december 2022 van 22.00 uur tot 24.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2022304694.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Gouda.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 december 2022 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift wordt bij voorkeur ingediend via de website van de gemeente: https://www.gouda.nl/bezwaarschrift. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan tevens per post worden gestuurd naar College van burgemeester en wethouders van Gouda, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

 

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven