Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023

 

De raad van de gemeente Westland;

 

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties WV-GBW-VVD, met de volgende bijlage(n):

 • -

  Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 24 november 2022;

gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

 

besluit:

 

 • 1.

  De Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023 vast te stellen;

 • 2.

  De kosten van de subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023, groot € 1.000.000,00, te dekken uit de Algemene Reserve – jaarsaldo.

Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestaande woning: voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt, welke beschikt over een eigen toegang, keuken en wc.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland.

 • c.

  Duurzaamheidsmaatregel: energiebesparende of klimaatbestendige maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1.

 • d.

  Eigenaar: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft of koopt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben. Ook erfpachters, vruchtgebruikers of gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden gezien als eigenaar;

 • e.

  Huurder: natuurlijk persoon die een woning op grond van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd huurt van een eigenaar;

 • f.

  Energiebesparende maatregel: maatregel die verband houdt met het isoleren van de thermische schil van de woning, zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1.

 • g.

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • h.

  Geveltuin: strook tuin met verticaal groeiende planten tegen de buitenmuur van een bestaande woning of verharde erfafscheiding, op of langs de contour van de kadastrale grens;

 • i.

  Groen dak: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogte-resistente soorten. Het dak mag geen gebruiksfunctie hebben, welke de werking van het groene dak belemmert.

 • j.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel die verband houdt met een vertraagde afvoer en met het vasthouden van regenwater, zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 2.

 • k.

  Maatregel: zie duurzaamheidsmaatregel.

 • l.

  Normbedrag: de subsidievergoeding per eenheid voor een duurzaamheids-maatregel of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1, tabel 1 en 2.DSBESLUIT

 • m.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Westland.

 • n.

  Regenwaterriool: gemeentelijk rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater en onderdeel is van een gescheiden rioolstelsel.

 • o.

  Thermische schil: het gedeelte van de bestaande woning of gebouw, welke de verwarmbare gedeelte scheidt van de buitenomgeving of aangrenzende onverwarmde gedeelten.

 • p.

  Woning: zie bestaande woning.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De ASV Westland 2016 is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3. Doel

Het doel van deze verordening is het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen om, in lijn met het duurzaamheidsprogramma van de gemeente:

 • 1.

  de energievraag te verlagen, dan wel de CO2-uitstoot te verminderen;

 • 2.

  de gebouwde omgeving klimaatbestendiger te maken.

Artikel 4. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd de subsidieaanvragen te beoordelen en hierover te besluiten op basis van deze verordening.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een natuurlijk persoon die eigenaar of huurder en tevens bewoner is van een bestaande woning in de gemeente Westland, optioneel gemachtigd door een Vereniging van Eigenaren (VvE) in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen aan de eigen woning zoals benoemd in bijlage 1, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel.

 • 2.

  Voor subsidie komen enkel de materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten van de duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking.

 • 3.

  Voor subsidie komen niet in aanmerking:

  • a.

   maatregelen die worden gehuurd of geleased, of anderszins als zodanig gefinancierd worden;

  • b.

   maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of regelgeving van de gemeente;

  • c.

   maatregelen waarvoor al subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023.

 • 4.

  Indien energiebesparende maatregelen, opgenomen in bijlage 1, tabel 1, gecombineerd worden met een uitbreiding of aanpassing van de woning, dan zijn alleen de maatregelen met betrekking tot de bestaande thermische schil subsidiabel. In de aangeleverde offertes en facturen moeten de maatregelen voor het bestaande deel en het nieuwbouwdeel worden gesplitst.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,-.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal het in bijlage 1 vermelde bedrag inclusief btw per maatregel en maximaal € 1.500,- inclusief btw per woning.

 • 2.

  Onder de subsidiabele kosten wordt verstaan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen als opgenomen in bijlage 1, waarbij loonkosten niet subsidiabel zijn als de bewoner deze maatregelen zelf uitvoert.

 • 3.

  Met betrekking tot materiaalkosten komen alleen nieuwe, ongebruikte materialen die voor energiebesparing worden aangebracht voor subsidie in aanmerking (geen tweedehands en constructie materialen of materialen voor de afwerking).

Artikel 9. Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De woning heeft een woonbestemming op grond van het geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  De woning staat op het moment van aanvraag niet te koop en wordt tot op het moment van uitvoering van de maatregelen ook niet te koop gezet.

 • 3.

  De woning heeft geen recreatieve bestemming.

 • 4.

  De maatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd binnen 6 maanden na datum van toekenning. Dit geldt niet wanneer de maatregel(en) is/zijn uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023.

Artikel 10. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

 • 1.

  Maatregelen als bedoeld in artikel 9, eerste lid mogen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De aanvrager die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden goed uit.

Hoofdstuk 2. Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen van de subsidie

Artikel 11. Aanvraag- en afhandelingsprocedure

 • 1.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Het tijdstip van binnenkomst wordt bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag volledig is ingediend.

 • 2.

  De aanvrager vraagt subsidie aan door het door het college vastgestelde aanvraagformulier volledig ingevuld en compleet met bijlagen naar de gemeente Westland te sturen.

 • 3.

  Bij de aanvraag tot verlening moeten kopieën van offerte(s) voor de werkzaamheden worden meegestuurd. Wanneer de aanvrager huurder is moet hij ook een toestemmingsverklaring van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen meesturen. Wanneer er sprake is van een machtiging door een Vereniging van Eigenaren zoals bedoeld in artikel 5 wordt deze machtiging meegestuurd.

 • 4.

  De aanvrager krijgt na ontvangst van de subsidieaanvraag een bevestiging van de aanvraag, waarin de ontvangstdatum is vermeld. Hierin staat vermeld of de aanvraag compleet is of binnen een gestelde termijn van 4 weken moet worden aangevuld.

 • 5.

  De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na de datum van ontvangst van de complete aanvraag een besluit op de aanvraag. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden uitgesteld.

 • 6.

  Indien de subsidie wordt verleend, voert de aanvrager de maatregelen binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening uit.

 • 7.

  De aanvrager dient binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen een verzoek tot vaststelling in met gebruik van het door het college vastgestelde vaststellingsformulier. Bij het verzoek tot vaststelling voegt de aanvrager de op de maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen, en foto’s van de realisering van de maatregelen.

 • 8.

  Als het verzoek tot vaststelling compleet met de gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling. Dit besluit wordt binnen acht weken genomen met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken. Indien het verzoek tot vaststelling niet compleet is, dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om het aan te vullen.

 • 9.

  Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Artikel 12. Procedure bij al afgeronde activiteiten

 • 1.

  In afwijking van artikel 11 geldt bij activiteiten die zijn uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 dat er geen voorafgaande aanvraag tot subsidieverlening hoeft te worden ingediend.

 • 2.

  De aanvrager dient voor 1 mei 2023 een verzoek tot vaststelling in met gebruik van het door het college vastgestelde vaststellingsformulier. Bij het verzoek tot vaststelling voegt de aanvrager de op de maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen, en foto’s van de realisering van de maatregelen. RAADSBESLUIT

 • 3.

  Als het verzoek tot vaststelling compleet met de gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling. Dit besluit wordt binnen acht weken genomen met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken. Indien het verzoek tot vaststelling niet compleet is, dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om het aan te vullen.

 • 4.

  Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Artikel 13. Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt geweigerd:

  • a.

   wanneer voor dezelfde woning al eerder een subsidieaanvraag op grond van deze verordening is toegekend;

  • b.

   als uit de aanvraag blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in deze verordening;

  • c.

   als het totaal aangevraagde subsidiebedrag lager is dan € 250,-;

  • d.

   als het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover voor dezelfde kosten al een aanvraag is toegewezen op basis van de Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023.

Hoofdstuk 3. Overige en slotbepalingen

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15. Datum inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2023.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op 1 januari 2024, of met het bereiken van het subsidieplafond.

 • 3.

  De verordening blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die op grond van deze verordening zijn aangevraagd.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westland

gehouden op 7 december 2022 te Westland.

de griffier,

P. van Oosten

de voorzitter,

B.R. Arends

Bijlage 1. Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal € 1.500,- inclusief btw. Per maatregel geldt dat maximaal het hieronder vermelde bedrag inclusief btw wordt verleend. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag moet minimaal € 250,- zijn.

 • 2.

  Het laagste bedrag welke voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan het maximale bedrag per maatregel/groep maatregelen.

Tabel 1. Energiebesparende maatregelen

1: Isolatiewaarden Rd in m2K/W. U in W/m2K

2: Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid

3: Bij woningen welke zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden,

mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

4: Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid enkel betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.

 

 

Toelichting

Het klimaat verandert. Wereldwijd warmt de aarde op en we krijgen te maken met steeds extremer weer. Ook in de gemeente Westland. We kunnen de gevolgen van klimaatverandering op twee manieren beperken:

 • 1.

  Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

 • 2.

  Door ons aan te passen aan klimaatverandering.

Om het verduurzamen wat makkelijker te maken heeft de gemeente Westland deze subsidieverordening vastgesteld. Deze subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van kosten voor energiebesparende maatregelen en zogenaamde klimaat-adaptieve maatregelen. Onder de eerste categorie vallen isolatiemaatregelen en een tegemoetkoming bij de aanschaf van zonnepanelen. De tweede categorie maatregelen bestaat uit maatregelen om de hemelwaterafvoer niet direct te lozen in de riolering maar zo veel mogelijk vast te houden of vertraagd af te voeren.

Het isoleren van woningen draagt bij aan CO2-reductie. Het is immers essentieel de vraag naar energie terug te brengen, om dan in de resterende vraag te kunnen voorzien met duurzame energiebronnen. Zo’n duurzame energiebron is een zonnepaneel. Westland werkt samen met 24 andere gemeenten in de RES regio. Daar is afgesproken dat 40% van de daarvoor geschikte daken in 2030 is voorzien van zonnepanelen. Bovendien lopen de bewoners van goed geïsoleerde woningen en zonnepanelen minder risico op een hoge energierekening en energiearmoede. Ook wordt de overstap van aardgas naar duurzame bronnen makkelijker en leidt goede isolatie en kierdichting samen met goede ventilatie tot meer comfort en een gezonder leefklimaat in een woning. Groene daken vangen water op, wat de kans op wateroverlast verkleind. Daarnaast zijn ze goed voor insecten en hebben een verkoelend effect in de zomer. Ze maken onze leefomgeving beter bestand tegen extreme weersomstandigheden onder andere doordat er minder wateroverlast optreedt. Maar het maakt de leefomgeving ook groener en aantrekkelijker. Datzelfde geldt voor ontharden van oppervlak in tuinen. Ook het opvangen van hemelwater in een regenton of het gebruik van regenwater in gescheiden rioolstelsels leidt tot minder wateroverlast. Het opgevangen water kan bovendien gebruikt worden op momenten dat er minder of te weinig water beschikbaar is.

Zonder overheidsingrijpen komen de genoemde maatregelen met onvoldoende snelheid tot stand. Dit kan voor bewoners gelegen zijn in de kosten maar ook in de complexiteit van het proces. De raad van de gemeente Westland heeft één miljoen euro vrijgemaakt op de gemeentebegroting voor de subsidieregeling om eigenaren – bewoners te ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen. De verordening komt naast de Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023 die eveneens in december 2022 door de raad is vastgesteld. Die maatregel is gericht op isolatiemaatregelen voor bewoners met lage inkomens die in een slecht geïsoleerde woning wonen. Deze verordening is van toepassing op eigenaren / bewoners ongeacht de hoogte van het inkomen. In de verordeningen zijn bepalingen opgenomen om te voorkomen dat voor dezelfde maatregelen subsidie op basis van beide verordeningen wordt aangevraagd (te vinden in artikelen 6 en 13). Wanneer iemand met een laag inkomen 25% subsidie heeft gekregen op grond van de Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen, waar op basis van de Subsidieverordening Isolatiemaatregelen (50%) een hoger bedrag voor toegekend had kunnen worden, kan alsnog het verschil worden uitbetaald (met inachtneming van de maximale subsidiebedragen). Dit staat in artikel 6 lid 4 Subsidieverordening Isolatiemaatregelen Westland 2023. Dubbele aanvragen zijn verder uitgesloten. Vanuit oogpunt van efficiency is toegevoegd dat aanvragen minimaal een subsidiebedrag van € 250,- moeten hebben. Maatregelen mogen wel gecombineerd worden om tot dit bedrag te komen (artikel 13) Beide regelingen bestaan overigens naast andere maatregelen die gericht zijn op het verduurzamen van de woning zoals:

 • de Westland pas

 • energie maatregel box;

 • beschikbaar stellen van energiecoaches;

 • regionaal energieloket

Naar boven