Verordening tot wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening creatieve broedplaatsen regio Twente

De raad van de gemeente Enschede

 

gelezen het voorstel van het college van 1 november 2022; nr. 2200082496;

 

gelet op art 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2016;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening tot wijziging van de Tijdelijke Subsidieverordening creatieve broedplaatsen regio Twente

 

Artikel I Wijziging verordening:

De Tijdelijke subsidieverordening creatieve broedplaatsen regio Twente wordt als volgt gewijzigd.

Opmerking bij wijziging van artikel 4, lid 3: de subsidieplafonds voor dit tijdvak waren voorheen vastgelegd op: € 150.000,- voor activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a; en op € 150.000,- voor activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c. Deze plafonds zijn op de eerste dag van het subsidietijdvak bereikt. De plafonds worden beide opgehoogd met elk € 150.000,-.

 

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Subsidieplafonds

Lid 1 De subsidieplafonds voor het subsidietijdvak van 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021 bedragen:

 • a.

  € 200.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a;

 • b.

  € 420.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b;

 • c.

  € 200.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c.

Lid 2 Het subsidieplafond voor het subsidietijdvak van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt € 280.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b.

Lid 3 De subsidieplafonds voor het subsidietijdvak van 1 juni 2021 tot en met 31 december 2024 bedragen:

 • a.

  € 300.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a;

 • b.

  € 300.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c.

Lid 4 Het subsidieplafond voor het subsidietijdvak van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 bedraagt € 840.000,- voor de activiteiten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b.

Lid 5 Burgemeester en wethouders zijn vanaf 1 juni 2021 bevoegd financiële middelen over te hevelen van het ene plafond naar een ander plafond, met het oog op een efficiënte besteding van de financiële middelen.

 

Artikel 6, onder f komt te luiden:

f. de activiteiten worden uiterlijk 30 september 2025 afgerond.

 

Artikel 9, onder b komt te luiden:

b. voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onder b, een activiteitenplan overlegt in de vorm van een projectplan dat een periode van 2,5 jaren beslaat;

 

Artikel 10, onder f komt te luiden:

f. de activiteit niet uiterlijk 30 september 2025 kan worden afgerond.

 

Artikel 12, lid 2 komt te luiden:

Lid 2 Het subsidiebedrag voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, wordt gebaseerd op de werkelijke kosten en bedraagt maximaal € 140.000,- voor het tijdvak van 2,5 jaren.

 

Artikel 14, lid 2 komt te luiden:

Lid 2 In geval van subsidieverlening voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, onder b, verlenen burgemeester en wethouders een voorschot dat in twee termijnen in april van ieder jaar wordt betaald, waarbij het voorschot in het eerste jaar 50% van het subsidiebedrag bedraagt en in het tweede jaar 40%.

 

Artikel 16, tweede lid, onder c komt te luiden:

Lid 2 c. het projectplan wordt binnen 2,5 jaar na de datum van subsidieverlening afgerond.

 

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17 Inwerkingtreding en werkingsduur

Deze verordening geldt van 1 september 2020 tot en met 30 september 2025.

Artikel II Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen op en vanaf 16 januari 2022 worden ingediend. Aanvragen die vóór deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze verordening.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2022.

De Griffier, R.M. Jongedijk

De Voorzitter, R.W. Bleker

Naar boven