Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk acht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • -

  recent door het kabinet besloten is de eenmalige energietoeslag te verhogen naar € 1.300,-;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen de Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.2.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet. Niet tot het inkomen wordt gerekend de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet;

 • d.

  peildatum: de datum dat de aanvraag gedaan wordt;

 • e.

  referteperiode: periode van een maand voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  zelfstandig huishouden: alleenstaande dan wel gehuwden of samenwonenden zoals bedoeld in artikel 3 en 4 van de Participatiewet, die gezamenlijk financieel verantwoordelijk is/zijn voor de energiekosten;

 • g.

  zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor een zelfstandig huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Tot een zelfstandig huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar, en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

  • d.

   inwonend is bij zijn/haar ouders of bij zijn/haar kinderen.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 2.

  Een zelfstandig huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Per zelfstandig huishouden kan 1 persoon de eenmalige energietoeslag ontvangen.

 • 4.

  De aanvrager bewoont een zelfstandige woonruimte.

Artikel 4 Hoogte

De eenmalige energietoeslag bedraagt € 1.300,- per huishouden die een zelfstandige woonruimte bewoont.

Artikel 5 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022 reductieregeling of de individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen, of deelnemen aan de collectieve zorgverzekering; of

  • d.

   tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022 bijzondere bijstand ontvangen waarbij vaststaat dat het inkomen lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 3.

  Huishoudens die vóór 1 oktober de energietoeslag hebben toegekend gekregen, en waarbij een bedrag van € 800,- is toegekend, ontvangen een ambtshalve toekenning voor de aanvullende energietoeslag van € 500,-.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van een digitaal aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Land van Cuijk. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 januari 2023.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.2 treden in werking op 1 december 2022.

 • 2.

  Met inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022 ingetrokken.

 • 3.

  De Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.2 vervallen op 1 april 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.2.

Aldus vastgesteld op 29 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Johan Postma

de wnd. burgemeester,

Wim Hillenaar

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.2 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in. We volgen bij de uitvoering van de energietoeslag de landelijke richtlijnen van de VNG en het Ministerie van SZW.

 

Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in. In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen (artikel 3) wordt geen rekening gehouden.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregelingen. De inwoners die in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning staan genoemd in artikel 3.

 

Het kabinet heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800,- naar € 1.300,-. Alle inwoners die vóór 1 oktober de energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen, ontvangen automatisch een ambtshalve toekenning voor de verhoogde energietoeslag. Zij hoeven dus geen aanvraag in te dienen om de aanvullende € 500,- energietoeslag te ontvangen. Aanvragers die op of na 1 oktober een toekenning ontvangen, ontvangen direct het gehele bedrag van € 1.300,-.

 

Hierbij blijft altijd de voorwaarde dat de gemeente moet kunnen vaststellen of de inwoner voldoet aan de voorwaarden, onder andere wat betreft de hoogte van inkomen. Of dat mogelijk is, zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

 

De rechtbank heeft geoordeeld dat beleidsregels waarin het college studenten uitsluit als gehele groep geen redelijke beleidsbepaling is en daarom niet kan worden toegepast. Onder studenten bevinden zich immers ook huishoudens of alleenstaanden die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in de precies dezelfde situatie als niet-studenten die wel in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij studenten die zelfstandig een huishouden voeren en zelf financieel verantwoordelijk zijn voor de energielasten, kan per huishouden maximaal eenmaal energietoeslag worden verstrekt.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 7). Conform geldende jurisprudentie wordt bij een marginale overschrijding van de inkomensgrens de hardheidsclausule toegepast. Er is sprake van een marginale overschrijding bij een overschrijding van de inkomensgrens met maximaal € 5,- per maand.

 

Het aanvragen van de energietoeslag over 2022 kan uiterlijk tot en met 31 januari 2023. Voor de energietoeslag over 2023 komen aparte beleidsregels.

Naar boven