Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie De Fryske Marren 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

gelet op de titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren,

besluit vast te stellen: de Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie De Fryske Marren 2023.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

 • Aanbieder peuteropvang VVE: een erkende kinderopvangorganisatie die in gemeente De Fryske Marren VVE aanbiedt;

 • Besturen primair onderwijs: schoolbesturen die primair onderwijs aanbieden in gemeente de Fryske Marren;

 • Bibilotheek: Bibliotheek Mar en Fean, gevestigd in gemeente De Fryske Marren;

 • College: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 • Doelgroepkinderen: peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van gemeente De Fryske Marren en die door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn geïndiceerd voor VVE;

 • Erkende kinderopvangorganisatie: een in het Landelijk Register Kinderopvang ingeschreven kinderopvangorganisatie, niet zijnde een gastouder, welke middels een inspectierapport van de GGD is goedgekeurd;

 • GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Verricht het toezicht op opvanglocaties volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKKP);

 • Homogene groep: groep peuters met meer dan 60% doelgroepkinderen;

 • Landelijk Register Kinderopvang: het Register waarin aanbieders kinderopvang zijn opgenomen die voldoen aan de Wet kinderopvang;

 • Ouderbetrokkenheid: de actieve betrokkenheid van ouders van peuters met een taalachterstand bij activiteiten om deze achterstand te verminderen;

 • Peuterwerk: Kinderopvang voor kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd bij start van het basisonderwijs met een aanbod van maximaal 4 uur per dagdeel, twee dagdelen per week gedurende maximaal 41 weken per jaar.

 • Pedagogisch medewerker: de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een kinderopvang, bezoldigd is en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en voldoet aan de opleidingseisen zoals staat omschreven in de Wet kinderopvang (Wko).

 • Resultaten: resultaten zoals benoemd in het convenant resultaatafspraken tussen gemeente, kinderopvang en basisscholen van 2020-2024;

 • Taalnetwerk: samenwerkingsverband van meerdere partners, met als doel verhogen ouderbetrokkenheid van ouders van kinderen met een taalachterstand;

 • Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE): educatie die op een peuterwerklocatie of kinderopvanglocatie of basisschool wordt aangeboden aan doelgroepkinderen van tweeëneenhalf tot en met zes jaar waarbij gewerkt wordt met een erkend VVE-programma;

 • Voorschoolse educatie: educatie die wordt aangeboden voor peuters van 2 – 4 jaar door een eerkende kinderopvangorganisatie;

 • Vroegschoolse educatie: educatie die wordt aangeboden in de eerste twee leerjaren van de basisschool;

 • VVE-plaats: een plek op een peuterwerklocatie of kinderopvanglocatie van gemiddeld 16 uur per week voor een doelgroepkind.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4, 10, 16, 22, 30 en 37 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren zijn onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan subsidieverlening weigeren als:

  • a.

   de activiteiten volgens het college onvoldoende bijdragen aan kwaliteitsverbetering of verbetering van resultaten.

  • b.

   de activiteiten volgens het college geen aanvulling zijn op de reguliere activiteiten van de aanvrager.

 

 

Aanvullende activiteiten

 

Hoofdstuk 2. Aanvullende activiteiten voorschoolse educatie

 

 

Artikel 4. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van voorschoolse educatie.

 

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanbieders die subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente de Fryske Marren. Het gaat hierbij om de overkoepelende organisatie, niet om afzonderlijke locaties.

 

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen hebben betrekking op kwaliteitsverbetering van voorschoolse educatie waardoor de ontwikkeling en groeikansen van het doelgroepkind wordt verbeterd. Het moet hierbij gaan om activiteiten waarbij het kind centraal staat.

 

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De subsidie op grond van dit hoofdstuk bedraagt maximaal € 1.250 per doelgroepkind.

 

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het onderdeel Aanvullende activiteiten voorschoolse educatie wordt jaarlijks vastgesteld door het college en bedraagt voor 2023 € 82.500.

 

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Hoofdstuk 3. Inzet extra pedagogisch medewerker voorschoolse educatie

 

 

Artikel 10. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de inzet van een extra pedagogisch medewerker (PM’er).

 

Artikel 11. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanbieders die subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente de Fryske Marren. Het gaat hierbij om de overkoepelende organisatie, niet om afzonderlijke locaties.

 

Artikel 12. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Een extra pedagogisch medewerker kan worden ingezet:

 • in groepen waarvan het aantal doelgroepkinderen minimaal 60% bedraagt (homogene groepen);

 • in een reguliere opvanggroep, geen VVE groep, waar wel een doelgroepkind wordt opgevangen.

 

Artikel 13. Hoogte van de subsidie

De subsidie op grond van dit hoofdstuk bedraagt € 48 per uur .

 

Artikel 14. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het onderdeel Extra pedagogisch medewerker wordt jaarlijks vastgesteld door het college en bedraagt voor 2023 € 50.000 .

 

Artikel 15. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Hoofdstuk 4. Aanvullende activiteiten vroegschoolse educatie

 

 

Artikel 16. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit vroegschoolse educatie.

 

Artikel 17. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan besturen primair onderwijs, werkzaam in gemeente De Fryske Marren.

 

Artikel 18. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen hebben betrekking op kwaliteitsverbetering van vroegschoolse educatie waardoor de ontwikkeling en groeikansen van het doelgroepkind wordt verbeterd. Het moet hierbij gaan om activiteiten waarbij het kind centraal staat

 

Artikel 19. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het onderdeel Aanvullende activiteiten vroegschoolse educatie wordt jaarlijks vastgesteld door het college en bedraagt voor 2023 € 125.000.

 

Artikel 20. Wijze van verdeling

De beschikbare subsidie van € 150.000 wordt evenredig over de schoolbesturen primair onderwijs verdeeld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2021.

 

Hoofdstuk 5. Innovatie

 

 

Artikel 21. Doel

Het college wil met deze subsidie het bereik van doelgroepkinderen verhogen.

 

Artikel 22. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor innovatieve ideeën om het bereik van doelgroepkinderen te verhogen.

 

Artikel 23. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanbieders die subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente de Fryske Marren. Het gaat hierbij om de overkoepelende organisatie, niet om afzonderlijke locaties.

 

Artikel 24. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die zijn gemoeid bij het uitvoeren van de innovatieve pilots. Dat kan bijvoorbeeld gaan om aanschaf van materiaal, inzet van personeel, huren van een locatie en scholingskosten.

 

Artikel 25. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is 100% van de kosten van de aangevraagde activiteit.

 

Artikel 26. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor innovatie wordt jaarlijks vastgesteld door het college en bedraagt voor 2023 € 50.000

 

Artikel 27. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Taalnetwerk

Hoofdstuk 6. Taalnetwerk

 

 

Artikel 28. Doel

Het college wil met deze subsidieregeling taalnetwerken stimuleren om de ouderbetrokkenheid te vergroten bij het terugdringen van taalachterstanden. Samenwerkingsverbanden van meerdere partners creëren hiervoor een taalrijke omgeving waar ouders en kinderen een taalaanbod krijgen op maat en contacten met ouders van kinderen met een taalachterstand worden vergroot.

 

Artikel 29. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten binnen taalnetwerken.

 

Artikel 30. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de penvoerder van een taalnetwerk. Dit kunnen zijn: aanbieders peuteropvang VVE, scholen primair onderwijs, of de bibliotheek, werkzaam in gemeente De Fryske Marren. Uit de aanvraag blijkt dat alle partijen in het taalnetwerk hebben ingestemd met de betreffende organisatie als penvoerder.

 

Artikel 31. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen hebben betrekking op het creëren van een taalrijke omgeving voor ouders en kinderen binnen het taalnetwerk en de activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Er is altijd sprake van een samenwerking met minimaal twee verschillende partners (netwerk).

 

Artikel 32. Hoogte van de subsidie

De subsidie op grond van dit hoofdstuk bedraagt 100% tot een maximum van € 20.000.

 

Artikel 33. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor Taalnetwerken wordt jaarlijks vastgesteld door het college en bedraagt voor 2023 € 20.000

 

Artikel 34. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Scholing

Hoofdstuk 7. Scholing medewerkers Voor- en Vroegschoolse Educatie

 

 

Artikel 35. Doel

Het college wil met deze subsidie de deskundigheid van medewerkers primair onderwijs en kinderopvangorganisaties op het gebied van onderwijsachterstanden bevorderen.

 

Artikel 36. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor deskundigheidsbevordering, zoals scholing en workshops.

 

Artikel 37. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanbieders die subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente de Fryske Marren en scholen primair onderwijs in gemeente De Fryske Marren.

 

Artikel 38. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van deskundigheidsbevordering, ook zijnde personeelskosten van de deelnemers aan de scholing.

 

Artikel 39. Hoogte van de subsidie

De subsidie op grond van dit hoofdstuk bedraagt per aanvraag maximaal € 10.000.

 

Artikel 40. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor Scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt jaarlijks vastgesteld door het college en bedraagt voor 2023 € 50.000.

 

Artikel 41. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Hoofdstuk 8. Aanvraag en verantwoording

 

 

Artikel 42. Aanvraag

Conform artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, bevat een aanvraag voor subsidie:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten en de tijdslimiet waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

 • c.

  een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 

Artikel 43. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, tweede lid Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren uiterlijk voor 1 oktober ingediend.

 

Artikel 44. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, conform artikel 9, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 

Artikel 45. Verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 15, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, dient een subsidieontvanger bij een subsidie van meer dan € 10.000 uiterlijk 1 april 2024 een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling omvat een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

 

Artikel 46. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan van bepalingen in deze regeling afwijken, als:

 • a.

  Daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen;

 • b.

  Daaraan vasthouden niet in het belang is van het kind.

 

Artikel 47. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen voor subsidie die betrekking hebben op het subsidiejaar 2023.

 • 3.

  Deze voorwaarden blijven van kracht voor de verantwoording van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie De Fryske Marren 2023

 

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 1 december 2022.

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra

Naar boven