Regeling ‘Uitvoering tijdelijk noodfonds inwoners’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Heerenveen 2017, en de beleidsregels Schuldhulpverlening Heerenveen en beleidsregels bijzondere bijstand;

 

besluit vast te stellen de regeling ‘Uitvoering tijdelijk noodfonds inwoners”

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017.

 • b.

  Inwoners: personen boven de 18 jaar en woonachtig in de gemeente Heerenveen.

Artikel 2. Toepassingsbereik en bevoegdheid

 • a)

  Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van lening, subsidie, bijdrage, bijzondere bijstand of gift door burgemeester en wethouders aan de artikel 3 bedoelde doelgroep.

 • b)

  burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een bijdrage uit het noodfonds verstrekken indien is vastgesteld dat sprake is van een noodsituatie zoals omschreven in artikel 3 van deze regeling.

 • c)

  De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 3. Doelgroep

In aanmerking voor ondersteuning uit het noodfonds komen alle private huishoudens, niet zijnde bedrijven, uit de gemeente Heerenveen die door de huidige energiecrisis en hoge inflatie onder de armoedegrens dreigen te raken en daardoor in een noodsituatie komen of zijn. En die als gevolg hiervan onder de armoedegrens leven of dreigen te komen.

Artikel 4. Voorwaarden

Een bijdrage uit het noodfonds kan uitsluitend worden verstrekt indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • a)

  de aanvrager is ouder dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente Heerenveen;

 • b)

  het totale saldo op de bank- en of spaarrekening van aanvrager en zijn/haar huisgeno(o)t(en) is niet toereikend om de noodsituatie op te lossen. Hierbij hanteren we de beleidsregels bijzondere bijstand en de beleidsregels schuldhulpverlening.

 • c)

  de aanvrager kan gebruik maken van alle instrumenten van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand;

 • d)

  de aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2023 ingediend zijn;

 • e)

  De hoogte van de rekening is niet het gevolg van het verrichten van illegale activiteiten.

Artikel 5. Vorm

 • a)

  De bijdrage is conform artikel 2a van deze regeling;

 • b)

  Uitbetaling vindt niet rechtstreeks aan de inwoner plaats, zodat het niet als belastbaar inkomen voor inwoners wordt aangewezen.

 • c)

  Indien aanvrager in de wettelijke of gemeentelijke schuldhulpverlening zit dan zal, als aan alle voorwaarden is voldaan, de bijdrage in de vorm van een gift zijn als daarmee kan worden voorkomen dat aanvrager uit de schuldregeling moet.

Artikel 6. Aanvraag / procedure

 • a)

  De aanvraag kan telefonisch (via 14 0513) of per e-mail worden ingediend (noodfonds@heerenveen.nl).

 • b)

  De aanvraag wordt afgehandeld door de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning;

 • c)

  De aanvraag en afhandeling gebeurt volgens de werkwijze van schuldhulpverlening of/en beleidsregels bijzondere bijstand;

 • d)

  De aanvragen worden in volgorde van urgentie en/of datum binnenkomst beoordeeld;

 • e)

  Bij het onderzoek ter beoordeling van de aanvraag kan, indien de gemeente Heerenveen dit noodzakelijk acht, advies worden ingewonnen bij derden. Aanvrager wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

 • f)

  Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is.

Artikel 7. Hoogte van het de bijdrage en budgetplafond.

Het noodfonds wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld. Het beschikbare budget van het noodfonds bedraagt maximaal € 250.000.

Artikel 8. Aflossing lening

Als er sprake is van een lening, doen wat dat conform de beleidsregels bijzondere bijstand (artikel 45 en 46).

Artikel 9. Vangnet

Het tijdelijk noodfonds is een vangnetregeling. Dat betekent dat indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 3 van deze beleidsregel, een beroep gedaan kan worden op een andere (landelijke) regeling of een ander (landelijk) fonds, aanvrager zich allereerst tot die (landelijke) regeling of dat (landelijke) fonds moet wenden. Dit fonds moet worden gezien als een laatste redmiddel.

Artikel 10. Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen burgemeester en wethouders in de geest van de regeling afwijken van het in de regeling gestelde.

Artikel 11. Looptijd tijdelijk noodfonds

 • a)

  Het tijdelijk noodfonds is beschikbaar van 1 december 2022 tot 1 juli 2023. Aanvragen tot uiterlijk die datum zullen in behandeling genomen worden.

 • b)

  Deze tijdelijke regeling vervalt van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van maximaal € 250.000,- is bereikt.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 december 2022.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 juli 2023.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 29 november 2022

Burgemeester en wethouders van Heerenveen

De gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan

Naar boven