Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 5, respectievelijk 7 meter Vijfhoek

Nr. 2022/12442290

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de wegen in de wijk Vijfhoek gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de wegen in de wijk Vijfhoek wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de wegen in de Vijfhoek gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en de wegen daarmee deel uitmaken van het verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat het gebied de Vijfhoek gelegen is direct ten zuidwesten van de binnenstad van Haarlem en een hoge bebouwingsdichtheid kent;

dat de wegen in de Vijfhoek relatief smal zijn en de ruimte voor het verkeer daarmee beperkt is;

dat de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen in maart 2018 een wijkverkeersvisie heeft opgesteld waarin urgente knelpunten in de wijk worden omschreven;

dat de rode draad in deze wijkverkeersvisie het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers is en het verminderen van auto- en vrachtverkeer;

dat deze uitgangspunten aansluiten bij de beleidsambities van de gemeente Haarlem, namelijk de transitie naar duurzame mobiliteit en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de leefbaarheid;

dat de gemeente budget beschikbaar heeft gesteld om de wijkverkeersvisie te onderzoeken op haalbaarheid, effectiviteit en consequenties van de opgestelde maatregelen;

dat het adviesbureau Mobycon dit onderzoek heeft uitgevoerd en een advies heeft opgesteld, welke in april 2020 is overhandigd aan de gemeente;

dat het verminderen van verkeershinder binnen de Vijfhoek de belevingswaarde van de karakteristieke wijk verbetert;

dat de uitgangspunten van de wijkverkeersvisie aansluiten bij de beleidsambities van de gemeente Haarlem;

dat op basis van het onderzoek en advies het college reeds een gemotiveerd besluit heeft genomen over de te nemen maatregelen op korte termijn;

dat het maatregelenpakket is afgestemd met verschillende stakeholders door middel van het organiseren van meerdere participatiebijeenkomsten;

dat de stakeholders het verminderen van verkeershinder en voorkomen van schade veroorzaakt door auto- en vrachtverkeer wensen;

dat het autoluw maken van de Vijfhoek wordt uitgevoerd in meerdere stappen;

dat middels een separaat verkeersbesluit een zonale geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in het betreffende gebied wordt ingesteld, waarbij venstertijden worden ingesteld voor bevoorradend verkeer;

dat een concrete stap in het gehele proces het voorkomen van hinder, overlast en schade veroorzaakt door grote voertuigen is;

dat door het beperken van de lengte van de toegestane voertuigen de verblijfskwaliteit en de leefbaarheid wordt verhoogd en de kans op schade of hinder wordt verkleind;

dat het gewenst is om de lengte van voertuigen die in het betreffende gebied gebruikt worden voor het laden en lossen tijdens de venstertijd te beperken;

dat daarom wordt gekozen voor het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 5 meter op de volgende locaties:

- Lange Annastraat, ten noorden van de aansluiting met de Doelstraat;

- Doelstraat, ten oosten van de aansluiting met het Nieuwe Kerksplein;

dat in afwijking daarvan, op de Drapenierstraat reeds een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter is ingesteld;

dat voertuigen met deze maximale lengte het gebied verlaten via de Lange Bogaardstraat en om die reden op de Lange Bogaardstraat een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter wordt ingesteld;

dat de voertuigen die gebruik mogen maken van de straten met een geslotenverklaring van 7 m samenkomen op de Barrevoetstraat en alleen via die weg het bedoelde gebied kunnen verlaten;

dat op het Sophiaplein, ten westen van de aansluiting met de Gedempte Raamgracht tevens een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter wordt ingesteld om de kans op schade of hinder te verkleinen;

dat hierdoor de reeds bestaande geslotenverklaring op het kruispunt van de Sophiastraat met het Sophiaplein kan worden verwijderd;

dat de eventueel, als gevolg van de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen, conflicterende en juridisch overbodige verkeersborden in de Vijfhoek met het uitvoeren van dit verkeersbesluit worden verwijderd;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van bord C17 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer ;

dat met de verkeersmaatregelen in voorliggend verkeersbesluit een impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid in het gebied;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt met uitvoeren van de hiervoor benoemde verkeersmaatregel, maar dat dit belang gelet op voorgaande overwegingen ondergeschikt wordt verklaard;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

- door middel van het plaatsen van bord C17 (5 m) van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 5 meter in te stellen op:

* Doelstraat, ten oosten van de aansluiting met het Nieuwe Kerksplein;

* Lange Annastraat, ten noorden van de aansluiting met de Doelstraat;

- door middel van het plaatsen van bord C17 (7 m) van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter in te stellen op:

* Lange Bogaardstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Breestraat;

* Sophiaplein, ten westen van de aansluiting met de Gedempte Raamgracht;

- door middel van het verwijderen van het bord C17 (7m) van bijlage 1 van het RVV 1990 de bestaande geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter op te heffen op de Sophiastraat, ter hoogte van het kruispunt met het Sophiaplein.

Situatieschetsen:

Aldus vastgesteld te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

Dilshad Jabar

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. Daarnaast verzoeken wij u om ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden. Dit maakt het makkelijker om contact met u op te nemen over uw bezwaarschrift. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven