Ontwerpbestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' ter inzage

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerpbestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' vrij te geven voor zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom met ingang van donderdag 15 december 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kan het plan fysiek worden ingezien bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Inhoud van het plan

Het 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' voorziet in een geactualiseerde regeling op het gebied van archeologie in alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente. De basis hiervoor is de door Archeologie Delft herziene archeologische beleidskaart, waarin de archeologische verwachtingen, die in 2009 op de gemeente zijn geprojecteerd, zijn heroverwogen. Alle sinds 2009 uitgevoerde archeologische onderzoeken hebben hiertoe aanleiding gegeven. Met de komst van de Omgevingswet in het vooruitzicht is het wenselijk het thema Archeologie zo up-to-date mogelijk in de bestemmingsplannen te hebben geregeld. De nieuwe regeling zorgt naar verwachting dat minder vaak archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, wat leidt tot kostenbesparing en kortere doorlooptijden wanneer initiatieven worden aangevraagd.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling RBG, team Ruimte via telefoonnummer 14 015. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 14 december 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Naar boven