Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen en wijzigen eenrichtingsverkeer in een deel van de wijk Vijfhoek

Nr. 2022/1244256

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de wegen in de wijk Vijfhoek gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de wegen in de wijk Vijfhoek wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de wegen in de Vijfhoek gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en de weg daarmee deel uitmaken van het verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat het gebied de Vijfhoek gelegen is direct ten zuidwesten van de binnenstad van Haarlem en een hoge bebouwingsdichtheid kent;

dat de wegen in de Vijfhoek relatief smal zijn en de ruimte voor het verkeer daarmee beperkt is;

dat de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen in maart 2018 een wijkverkeersvisie heeft opgesteld waarin urgente knelpunten in de wijk worden omschreven;

dat de rode draad in deze wijkverkeersvisie het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers is en het verminderen van auto- en vrachtverkeer;

dat deze uitgangspunten aansluiten bij de beleidsambities van de gemeente Haarlem, namelijk de transitie naar duurzame mobiliteit en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de leefbaarheid;

dat de gemeente budget beschikbaar heeft gesteld om de wijkverkeersvisie te onderzoeken op haalbaarheid, effectiviteit en consequenties van de opgestelde maatregelen;

dat het adviesbureau Mobycon dit onderzoek heeft uitgevoerd en een advies heeft opgesteld, welke in april 2020 is overhandigd aan de gemeente;

dat het verminderen van verkeershinder binnen de Vijfhoek de belevingswaarde van de karakteristieke wijk verbetert;

dat de uitgangspunten van deze wijkverkeersvisie aansluiten bij de beleidsambities van de gemeente Haarlem;

dat op basis van het onderzoek en advies het college reeds een gemotiveerd besluit heeft genomen over de te nemen maatregelen op korte termijn;

dat het maatregelenpakket is afgestemd met verschillende stakeholders door middel van het organiseren van meerdere participatiebijeenkomsten;

dat de stakeholders het verminderen van verkeershinder veroorzaakt door (auto)vrachtverkeer willen bereiken door het autoluw maken van het gebied;

dat het autoluw maken van de Vijfhoek wordt uitgevoerd in meerdere stappen;

dat het ondanks de uitgesproken wens niet mogelijk is om een voetgangerszone in te stellen, omdat de wegen niet aan de voorgeschreven inrichtingskenmerken van een voetpad voldoen;

dat door het verminderen van het gemotoriseerd verkeer en de openbare ruimte open te stellen voor het langzaam verkeer (voetganger en fietser) de verblijfskwaliteit en daarmee de leefbaarheid wordt verhoogd;

dat daarom wordt gekozen voor het instellen van een zonale geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Breestraat, Botermarkt, Tuchthuisstraat, Korte Bogaardstraat, Lange Bogaardstraat, Wester Bogaardstraat, Barrevoetstraat, Vlamingstraat, Drapenierstraat, Wolstraat, Lange Raamstraat en Lange Annastraat;

dat dit gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van (begin) zonebord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990, (geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen) op de navolgende locaties:

- Lange Raamstraat, ten noorden van de aansluiting met de Doelstraat;

- Lange Annastraat, ten noorden van de aansluiting met de Doelstraat;

- Breestraat, ten oosten van de aansluiting met de Lange Annastraat;

- Botermarkt, ten westen van de aansluiting met de Gierstraat;

- Drapenierstraat, ten oosten van de aansluiting met de Gedempte Voldersgracht;

dat een geslotenverklaring conform het RVV 1990 een verbod betreft om de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken;

dat belanghebbenden een ontheffing conform de huidige beleidsregels kunnen aanvragen om de geslotenverklaring te betreden voor het onmiddellijk laden en lossen, het uitvoeren van werkzaamheden of om particuliere parkeergelegenheid te bereiken;

dat het gelet op de omgevingskenmerken wenselijk wordt geacht om binnen venstertijden ruimte te bieden voor onder meer pakketbezorgers voor het laden en lossen van goederen;

dat, om het binnen deze zone onmiddellijk laden en lossen van goederen mogelijk te maken, door middel van het plaatsen van een onderbord een dagelijkse toegang gedurende de venstertijd van 6 tot 11 uur wordt ingesteld;

dat bovendien als aanvullende (verkeers-)maatregel een geautomatiseerd handhavingssysteem in de vorm cameratoezicht wordt ingevoerd;

dat, als gevolg van de verkeerscirculatie in de omgeving het noodzakelijk is om het bestaande eenrichtingsverkeer op een aantal wegen eveneens te wijzigen;

dat dit wordt gerealiseerd door het omdraaien van het bestaande eenrichtingsverkeer middels het verwijderen van de bestaande borden van het eenrichtingsverkeer en tegenovergesteld plaatsen van deze borden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de onderstaande wegen:

- Sophiaplein,

- Gedempte Voldersgracht, tussen de Drapenierstraat en Barrevoetestraat,

- Oude Zijlvest, tussen het Sophiaplein en Keizerstraat;

dat de bestaande uitzondering voor fietsers op dit eenrichtingsverkeer in stand wordt gehouden door middel van het herplaatsen van een onderbord met tekst 'uitgezonderd' en symbool [fiets];

dat, om bestuurders de gelegenheid te geven het gebied nabij de Lange Raamstraat en de Lange Annastraat te kunnen verlaten, het noodzakelijk is om het eenrichtingsverkeer op de Lange Annastraat, tussen de Doelstraat en Nieuwe Kerksplein om te draaien;

dat dit wordt gerealiseerd door het omdraaien van het bestaande eenrichtingsverkeer middels het verwijderen van de bestaande borden van het eenrichtingsverkeer en tegenovergesteld plaatsen van deze borden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Lange Annastraat, tussen de Doelstraat en Nieuwe Kerksplein;

dat de verscheidenheid in gebruikte en geplaatste borden ter aanduiding van het eenrichtingsverkeer op een aantal wegen niet bijdraagt aan de herkenbaarheid, zichtbaarheid en effectiviteit van de beoogde maatregelen en deze daarom waar mogelijk met elkaar in overeenstemming worden gebracht, hetgeen niet leidt tot een wijziging of aanpassing van het bestaande eenrichtingsverkeer op deze wegen;

dat in verband met de krappe kruispuntinrichting het (bevoorradend) verkeer komende vanuit de noordzijde van de Gedempte Voldersgracht het gebied dient te verlaten via het Sophiaplein;

dat op de noordelijke aansluiting van de Gedempte Voldersgracht op de Keizerstraat dan ook een verplichte rijrichting rechtdoor (uitgezonderd fietsers) wordt ingesteld door het plaatsen van het bord D4 van bijlage 1 van het RVV1990 inclusief de borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 waardoor bestuurders komende vanuit de Gedempte Voldersgracht voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Keizerstraat;

dat in het algemeen is gesteld dat bovengenoemde wegen niet voldoen aan de inrichtingscriteria van een voetpad en daarom dit deel van de wijk Vijfhoek in z'n geheel geen voetgangerszone kan worden;

dat het gedeelte van de Breestraat gelegen tussen de Lange Annastraat en de Gierstraat, vanwege haar inrichting en uitstraling evenwel kan worden aangeduid als voetgangerszone;

dat dit gerealiseerd wordt door het verwijderen van het begin/einde zonebord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 van de bestaande locatie op de Breestraat aan de zijde van de Gierstraat en deze borden worden geplaatst op de Breestraat ter hoogte van het kruispunt met de Lange Annastraat;

dat de Korte Gierstraat door middel van de aan de zijde van de Lange Annastraat geplaatste begin/einde zoneborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 is aangeduid als voetpad;

dat vanwege de aldaar geplaatste paal permanent verhindert dat bevoorradend verkeer vanaf de Lange Annastraat de Korte Gierstraat in kan rijden;

dat om die reden het aldaar geplaatste onderbord met de tekst 'van 06.00 - 11.00 uur laden en lossen toegestaan' kan worden verwijderd;

dat de eventueel, als gevolg van de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen, conflicterende en juridisch overbodige verkeersborden in de Vijfhoek met het uitvoeren van dit verkeersbesluit worden verwijderd;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen of verwijderen van borden B6, C2, C3, C12, D4 en G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 en eventuele onderborden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen strekken tot:

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat met de verkeersmaatregelen in voorliggend verkeersbesluit een impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid in het gebied;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt met uitvoeren van de hiervoor benoemde verkeersmaatregel, maar dat dit belang ondergeschikt wordt verklaard gelet op voorgaande overwegingen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

- door middel van het verwijderen van borden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met het bijbehorende onderbord (model OB52), en tegenovergesteld terug te plaatsen het eenrichtingsverkeer op de onderstaande wegen om te draaien:

* Sophiaplein,

* Gedempte Voldersgracht, tussen de Drapenierstraat en Barrevoetstraat,

* Oude Zijlvest, tussen het Sophiaplein en Keizerstraat,

* Lange Annastraat, tussen de Doelstraat en Nieuwe Kerksplein;

- door middel van het plaatsen van (begin/einde) zonebord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in te stellen op de Breestraat, Botermarkt, Tuchthuisstraat, Korte Bogaardstraat, Lange Bogaardstraat, Wester Bogaardstraat, Barrevoetstraat, Vlamingstraat, Drapenierstraat, Wolstraat, Lange Raamstraat en Lange Annastraat, waarbij door middel van een onderbord het onmiddellijk laden en lossen van goederen dagelijks wordt toegestaan tussen 6-11 uur;

- door middel van het plaatsen van bord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplichte rijrichting aan te duiden op de Gedempte Voldersgracht ter hoogte van het kruispunt met de Keizerstraat/Barrevoetestraat waarbij met het onderbord (model OB52) voor fietsers een uitzondering wordt gemaakt op het aldus aangegeven gebod;

- door middel van het plaatsen van borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een voorrangsregeling in te stellen waardoor bestuurders die zich bevinden op de Gedempte Voldersgracht voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Keizerstraat;

- door middel van het verwijderen van de bestaande begin/einde zoneborden G7 in de Breestraat nabij de Gierstraat en het plaatsen van deze begin/einde zoneborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de Lange Annastraat, de Breestraat tussen deze twee zijwegen aan te duiden als voetpad;

- door middel van het verwijderen van het onder het begin/einde zoneborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 in de Korte Gierstraat aan de zijde van de Lange Annastraat geplaatst onderbord met de tekst 'van 06.00 - 11.00 uur laden en lossen toegestaan' het vanaf die zijde inrijden van de Korte Gierstraat door bevoorradend verkeer niet toe te laten;

Situatieschetsen:

Aldus vastgesteld te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

Dilshad Jabar

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. Daarnaast verzoeken wij u om ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden. Dit maakt het makkelijker om contact met u op te nemen over uw bezwaarschrift. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven