Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2023

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022, nummer 557436;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2023 (Verordening watertoeristenbelasting gemeente Tholen 2023).

Artikel 1 - Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Vaartuig:

  een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden.

 • b.

  Lengte:

  de lengte over alles.

 • c.

  Vaste ligplaats:

  een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van een vaartuig en die permanent ter beschikking wordt gesteld voor eenzelfde vaartuig;

 • d.

  Etmaal:

  een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend 21.00 uur.

 • e.

  Maand:

  een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen.

 • f.

  Schipper:

  de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3 - Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 door het ter beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig:

  • -

   de schipper,

  • -

   de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig, of

  • -

   degene die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

Artikel 4 - Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  Door degenen die verblijf houden aan boord van:

  • a.

   een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

  • b.

   kano’s, roei- en volgboten;

  • c.

   motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

  • d.

   een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt.

 • 2.

  Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  Waarvoor reeds toeristenbelasting verschuldigd is.

Artikel 5 - Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal verblijven in het belastingtijdvak. Het aantal verblijven wordt gesteld op de som van het aantal etmalen dat elke in artikel 2 bedoelde persoon verblijf heeft gehouden. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

Artikel 6 - Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Ter zake van vaartuigen met een vaste ligplaats wordt:

 • a.

  het aantal personen die verblijf hebben gehouden, bepaald op:

  • -

   2,6, bij een vaartuig met een lengte van ten hoogste 8 meter;

  • -

   3,0, bij een vaartuig met een lengte van meer dan 8, doch ten hoogste 12 meter;

  • -

   3,4, bij een vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter;

 • b.

  het aantal etmalen dat door de onder a bedoelde personen verblijf is gehouden, bepaald op:

  • -

   20 bij een vaartuig met een lengte van ten hoogste 8 meter;

  • -

   25 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 8, doch ten hoogste 12 meter;

  • -

   28 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter.

Artikel 7 - Belastingtarief

De belasting bedraagt per persoon per etmaal € 1,00.

Artikel 8 - Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 - Wijze van belastingheffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 - Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeente-ambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 12 - Overgangsrecht

De Verordening watertoeristenbelasting 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, eerste lid, genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening watertoeristenbelasting gemeente Tholen 2023.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

M.L.P. Sijbers, voorzitter

L. Vermeij, griffier

Naar boven