Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Montferland

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Montferland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

gelet op de artikelen 59a van de Gemeentewet, de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het volgende mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit

 

Mandaatbesluit Montferland 2022:

 

Uitoefening bevoegdheden aan genoemde functionarissen

 • I.

  de uitoefening van de in de bij dit besluit behorende bevoegdheden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de vermelde specifieke bepalingen alsmede de onder punt II van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

Algemene bepalingen

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder punt I. van dit besluit bedoelde mandaten de volgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1. Uitoefening bevoegdheden en overige van toepassing zijnde regelgeving

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen, vermeld in het bevoegdhedenregister, in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt bovendien, gelet op artikel 15 van de ‘Financiële verordening Montferland 2017’ (of recentere regeling), dat hierin in de gemeentebegroting moet zijn voorzien.

Artikel 2. Vervanging

 • 1.

  In geval van afwezigheid van een functionaris, aan wie bij of krachtens dit besluit een bevoegdheden is toegekend, kan deze bevoegdheid uitgeoefend worden door zijn/haar plaatsvervanger.

 • 2.

  Indien de bevoegde ambtenaar dezelfde is als de behandelend ambtenaar dan kan de bevoegde ambtenaar de uitoefening van de bevoegdheid aan de naasthogere of andere bevoegde ambtenaar over te laten.

Artikel 3. Uitoefening namens het bevoegde bestuursorgaan

De bevoegdheden, vermeld in dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in kolom 4 - verder te noemen: mandatarissen – uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4. Ondertekening

 • 1.

  Ingeval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, namens het college worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Namens burgemeester en wethouders van Montferland,’,

  gevolgd door zijn of haar handtekening van de mandataris (tenzij deze wordt wegegelaten in het kader van digitale afdoening); en

  de naam; en

  de functieaanduiding van de mandataris.

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, namens de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Namens de burgemeester van Montferland,’

  gevolgd door zijn of haar handtekening van de mandataris (tenzij deze wordt wegegelaten in het kader van digitale afdoening); en

  de naam; en

  de functieaanduiding van de mandataris.

 • 3.

  Indien geen mandaat is verleend wordt het besluit ondertekend door de burgemeester, eventueel aanvullend ondertekend door de secretaris op grond van artikel 59a van de Gemeentewet indien het een besluit van het college betreft, of met een ondertekeningsmandaat door het afdelingshoofd of senior.

  Ingeval van ondertekeningsmandaat, als bedoeld in dit lid, namens de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders van Montferland,’

  gevolgd door handtekening afdelingshoofd of senior (tenzij deze wordt wegegelaten in het kader van digitale afdoening); en

  de naam; en

  de functieaanduiding afdelingshoofd of senior.

  Ingeval van ondertekeningsmandaat, als bedoeld in dit lid, namens het college worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Overeenkomstig het besluit van burgemeester,’

  gevolgd door handtekening afdelingshoofd of senior (tenzij deze wordt wegegelaten in het kader van digitale afdoening); en

  de naam; en

  de functieaanduiding afdelingshoofd of senior.

Artikel 5. Geen ondertekeningsmandaat

Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt het ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken, gericht aan Kroon, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien.

Artikel 6. Vermelding rechtsmiddelclausule

Indien tegen een krachtens mandaat genomen besluit een administratiefrechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de desbetreffende stukken kennis gegeven onder vermelding van de instantie, tot welke men zich daartoe kan richten.

Artikel 7. Ondermandaat

 • 1.

  Indien en voor zover in dit besluit niet anders is aangegeven is de mandataris bevoegd functionarissen te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hem bij dit besluit gegeven bevoegdheden (ondermandaat). Hierbij kunnen nadere regels worden vastgesteld.

 • 2.

  Onverminderd de bevoegdheid om een adequate vervangingsregeling te treffen en met inachtneming van de beperkingen voortvloeiend uit de speciale bepalingen in kolom 1 vindt ondermandaat door een Afdelingshoofd niet plaats naar een lager niveau dan Senior, tenzij door het bestuurorgaan uitdrukkelijk is ingestemd met het voor een concrete aangelegenheid voorgestelde niveau anders dan Senior.

 • 3.

  De machtiging geschiedt schriftelijk en wordt ter kennis gebracht van het college c.q. de burgemeester.

 • 4.

  Ingeval van uitoefening van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Namens burgemeester en wethouders van Montferland,’

  gevolgd door zijn of haar handtekening van de mandataris (tenzij deze wordt wegegelaten in het kader van digitale afdoening); en

  de naam; en

  de functieaanduiding van de mandataris.

  of

  ‘Namens de burgemeester van Montferland,’

  gevolgd door zijn of haar handtekening van de mandataris (tenzij deze wordt wegegelaten in het kader van digitale afdoening); en

  de naam; en

  de functieaanduiding van de mandataris.

 • 5.

  Het is de mandataris toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen, zo mogelijk onder weglating van de handtekening.

Citeertitel

 • III.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit Montferland 2022’.

Intrekking

 • IV.

  in te trekken het Besluit ‘Mandaatbesluit Montferland 2017’ laatstelijk vastgesteld op 9 mei 2017.

Inwerkingtreding

 • V.

  te bepalen dat het gewijzigde besluit in werking treedt op 1 januari 2022.

Didam, 21 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland, De burgemeester van de gemeente Montferland,

De secretaris,

drs. M.J.J. Wagener

De burgemeester,

H.H. de Vries

Afkortingen:

AAW: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

ALG: Algemeen (alle afdelingen)

APV: Algemene plaatselijke verordening Montferland 2013 (of recentere versie)

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Awb: Algemene wet bestuursrecht

Awr: Algemene wet inzake de Rijksbelastingen

BABW: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

BBZ: het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen 2004

Bro: Besluit ruimtelijke ordening

Bal: Besluit activiteiten leefomgeving

Bbl: Besluit bouwwerken leefomgeving

Bkl: Besluit kwaliteit leefomgeving

CAR/UWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten / Uitwerkingsovereenkomst

I: Afdeling Informatie

I-B: Afdeling Informatie – Cluster Belasting en WOZ

I-DIV: Afdeling Informatie - Cluster Documentaire Informatievoorziening

Ioaw: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Ioaz: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

KCC: Klant Contact Centrum

M: Afdeling Middelen

M-Fin: Afdeling Middelen – Cluster Financiën

M-JZI: Afdeling Middelen - Cluster Juridische Zaken en Inkoop

M-P&O: Afdeling Middelen - Cluster Personeel en Organisatie

M-V: Afdeling Middelen – Cluster Vastgoed

O: Afdeling Ontwikkeling

Ob: Omgevingsbesluit

O-RO: Afdeling Ontwikkeling – Ruimtelijke Ordening

O-MO: Afdeling Ontwikkeling – Maatschappelijke Ontwikkeling

OW: Afdeling Openbare Werken

Ow: Omgevingswet

PZ: Afdeling Publiekszaken

PZ-C&T: Afdeling Publiekszaken - Cluster Communicatie en Toerisme

PZ-B: Afdeling Publiekszaken – Cluster Burgerzaken

PW: Patrticipatiewet

SZ: Afdeling Sociale Zaken

V&H-H: Afdeling Vergunning en Handhaving – Cluster Handhaving

V&H-M&D: Afdeling Vergunning en Handhaving – Cluster Milieu en Duurzaamheid

V&H-V: Afdeling Vergunning en Handhaving – Cluster Vergunningen

VUT: Vervroegde Uittreding

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb: Wet bodembescherming

Wet Brp: Wet basisregistratie personen

Wet BGT: Wet basisregistratie grootschalige topografie

WI: Wet inburgering

WIJ: de Wet investeren in jongeren

Woo: Wet open overheid

WOZ: de Wet waardering onroerende zaken

Wvggz: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wro: Wet ruimtelijke ordening

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Z-ST-J: Afdeling Sociaal Team – Cluster Sociaal Team Jeugd

Z-ST-V: Afdeling Sociaal Team – Cluster Sociaal Team Volwassenen

 

Beschrijving bevoegdheid (eventueel aangevuld met bijzondere instructie)

Wettelijke basis / Artikel(en)

Bevoegd bestuursorgaan / Mandaatverlener

Mandaat /volmacht / machtiging bevoegdheid / aan gemandateerde, code functiehuis:

(mandatarissen)

ondertekend als:

BEVOEGDHEDENREGISTER

 

 

De secretaris-directeur en de adjunct-directeur zijn bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden.

 

ALGEMEEN

(Directie, programmamanagers, stafmedewerkers, bestuursadviseurs controller en alle afdelingen)

 

 

Alle afdelingshoofden zijn bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden, voor zover de betreffende bevoegdheid hun afdeling betreft.

 

ALG.1 Doorzendverplichting

Het - onverwijld - doorzenden van geschriften voor behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is onder de gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

2:3 Awb

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

diverse

ALG.2 Gelegenheid aanvullen aanvraag

Het in de gelegenheid stellen van de aanvrager om zijn aanvraag binnen een gestelde termijn aan te vullen.

4:5, lid 1, Awb

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

diverse

ALG.3 Buiten behandeling laten aanvraag (Vereenvoudigde afdoening)

Het buiten behandeling laten van een aanvraag vanwege niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift dan wel vanwege onvolledigheid verstrekte gegevens/bescheiden als bedoeld in art. 4:5 Awb .

4:5, lid 4, Awb

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

diverse

ALG.4 Verwijzen naar eerdere afwijzende beschikking bij herhaalde aanvraag

Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, zonder toepassing te geven aan artikel 4:5, de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

4:6, lid 2, Awb

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

diverse

ALG.5 Gelegenheid indiening zienswijzen

Het conform art. 4:8 Awb in de gelegenheid stellen van een belanghebbende om voorafgaand aan een beschikking, waartegen deze naar verwachting bedenkingen zal hebben een zienswijze naar voren te brengen (horen).

4:8 Awb.

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

diverse

ALG.6 Horen zienswijze aanvrager

Het horen van de zienswijze van de aanvrager als bedoeld in artikel 4:7 Awb en de belanghebbende als bedoeld in artikel 4:8 Awb.

4:7 en 4:8 Awb.

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud

diverse

ALG.7 Kennisgeving van nieuwe termijn

Mededeling doen aan de aanvrager dat een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, onder vermelding van een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

4:14, lid 3, Awb.

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

diverse

ALG.8 Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Bij beschikking vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom.

4:18 Awb.

College /

Burgemeester

Afdelingshoofden A (1.20.10).

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20).

 

ALG.9 Bestuursrechtelijke geldschuld

• Het bij beschikking vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom.

• Het besluiten tot geheel of gedeeltelijke kwijtschelding inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

4:86 Awb.

College

Afdelingshoofden A (1.20.10).

 

ALG.10 Op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken

Het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken, voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage te leggen en/of toe te zenden.

7:4, lid 2, Awb.

College /

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud en/of instructie leidinggevende.

diverse

ALG.11 Beslissing op bezwaarschrift

• Het namens een bestuursorgaan verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde;

• de indiener van een bezwaarschrift in de gelegenheid te stellen een verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn;

• de verzending van stukken aan gemachtigde / belanghebbende betreffende de behandeling van het bezwaarschrift (artikel 6:17 Awb);

• beslissen dat van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien indien:

a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;

b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;

c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;

d. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord, of;

e. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

• Het namens het bestuursorgaan, gedurende ten minste een week voor het horen, voor belanghebbenden ter inzage leggen van het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken;

• Het namens bestuursorgaan besluiten, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, in het geval dat belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord dat een ieder van hen niet op de hoogte gesteld worden van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.

• Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift;

• Het besluiten op een bezwaarschrift;

• Alle bevoegdheden inzake een daaropvolgende (hoger) beroepsprocedure in verband met het besluit op bezwaar, waaronder begrepen dossiervorming, het voeren van verweer, zowel schriftelijk als in woord, en alle verdere correspondentie met het rechtsorgaan en partijen.

 

Bijzondere instructie/toelichting:

Geen mandaat verleend voor het contrair beslissen op een bezwaarschrift in afwijking van het dictum van het advies van de bij verordening ingestelde commissie voor bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de wet;

besloten dient te worden op bezwaar door een ander, dan degene die het primaire besluit heeft genomen ingevolge artikel 10:3, derde lid, Awb);

Uitgezonderd bezwaarschriften inzake belastingen: dit betreft namelijk bevoegdheid Heffingsambtenaar ingevolge art. 231 Gemeentewet.

 

 

2:1, tweede lid, Awb;

 

 

6:6 Awb;

 

 

 

 

6:17 Awb;

 

 

 

 

7:3 van de Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:4, tweede lid, Awb;

 

 

 

 

 

 

7:6, vierde lid, Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:10, lid 3, en 7:11 Awb.

 

College

Burgemeester

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20);

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Afdelingshoofden A (1.20.10).

 

diverse

ALG.11A Verzoek advies commissie

• Verzoek tot voorlegging van een bezwaarschrift aan de Adviescommissie bezwaarschriften.

3, lid 1, van de Instructie secretaris Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Montferland’ 20

College

Burgemeester

Betrokken Afdelingshoofden en Senioren

Afdelingshoofd ...

Senior ...

ALG.12 Bevestiging en doorzending bezwaarschrift

• Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift;

• Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift naar een ander bevoegd orgaan

 

(Toelichting: met uitzondering bezwaarschriften inzake belastingen: bevoegdheid Heffingsambtenaar ingevolge art. 231 Gemeentewet)

6:14 Awb,

 

 

 

 

6:15 Awb.

College

Burgemeester

Medewerkers DIV / postkamer

 

 

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Intern consulent A (3.40.10);

Bij personeelszaken: Afdelingshoofd A (1.20.10) van de Afdeling Middelen.

 

 

 

 

 

Senior Cluster Juridische Zaken

Juridisch beleidsmedewerker

Afdelingshoofd Middelen

ALG.13 Opleiding en ontwikkeling medewerkers

Uitvoering geven aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers zoals bedoeld in hoofdstuk 8 Cao gemeenten en hfdst 8 Personeelhandboek Montferland.

Hfdst 8 Cao gemeenten en hfdst 8 Personeelshandboek Montferland.

College

Afdelingshoofden A (1.20.10) Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

 

Afdelingshoofd ...

Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.14 Salaris en vergoedingen

Uitvoering hfdst 3 Cao-gemeente en hfdst 3.3.1 Salaris en vergoedingen Personeelshandboek Montferland.

Hfdst 3 Cao-gemeente en hfdst 3.3.1 Salaris en vergoedingen Personeelshandboek Montferland.

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.15 Vergoedingen personeel

Het toekennen vergoedingen aan gemeentepersoneel

Hfdst 3 Cao-gemeente en hfdst 3.3.1 Salaris en vergoedingen Personeelshandboek Montferland.

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.16 Verlof

Het verlenen van vakantie-, zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps-, vaderschaps-, buitengewoon-, zorg- (kort en langdurend), calamiteiten-, adoptie-, pleegzorg- en vakbondsverlof.

Hfdst 6 Cao-gemeente, 6.6.1 Personeelshandboek Montferland en

Wet arbeid en zorg.

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.17 Aanpassing arbeidsduur

Het besluiten op verzoeken omtrent aanpassing van de arbeidsduur.

Artikel 2 Wet flexibel werken

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

 

Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.18 Levensloopregeling

(vervallen)

 

 

 

 

ALG.19 Aanspraken ongeschiktheid wegens ziekte/gebrek

A. Het uitvoering geven aan alle beslispunten van hoofdstuk 7 CAR/UWO (verplichtingen bij ziekte w.o. korten loon bij ziekte).

B. Ten aanzien van medewerkers (Groenteam) met een WSW-indicatie ingevolge de Wet sociale werkvoorziening.

Hoofdstuk 7 Cao-gemeenten en hoofdstuk 7.7.1 Personeelshandboek Montferland en Wet verbetering poortwachter

College

Afdelingshoofden A (1.20.10).

 

 

 

 

 

 

Vakspecialist B (3.20.20);

Teamleider A (1.30,10)

Afdelingshoofd ...

 

 

 

 

 

 

Praktijkbegeleider

Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.20 Verplaatsingskostenregeling

Het verlenen van vergoedingen op basis van hoofdstuk 18 (de verplaatsingskostenregeling).

Bijlage 6B Cao-Gemeenten

College

Adjunct-directeur

Adjunct-directeur

ALG.21 Openstellen vacature

Het beslissen tot het openstellen van een vacature indien deze ongewijzigd volgens het functiehuis wordt opengesteld en er geen wijziging in de taken en het salarisniveau plaatsvindt en het geen formatie-uitbreiding betreft.

Artikel 2.2. Cao gemeenten en § 1

werving en selectie Personeelshandboek Montferland.

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Voor de buitendienst: Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.22 Beoordeling

De beoordeling wordt vastgesteld door:

a. de adjunct-directeur met betrekking tot de medewerkers van de afdelingen voor zover het niet een afdelingshoofd betreft; en

b. de secretaris-directeur met betrekking tot de afdelingshoofden; en

c. de secretaris-directeur met betrekking tot de adjunct-directeur; en

d. het college met betrekking tot de secretaris-directeur.

Beoordelingsregeling.

College

 

 

 

a. adjunct-directeur

 

 

 

 

b. secretaris-directeur

 

 

c. secretaris-directeur

 

 

d. geen mandaat; college

 

 

 

adjunct-directeur

 

 

 

secretaris-directeur

 

secretaris-directeur

 

n.v.t.

ALG.23 Uitvoering generatiepact

Hoofdstuk 8.8.1., §5 Personeelshandboek Montferland

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Voor de buitendienst: Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.24 Verstrekken van attenties, recepties etc. aan medewerkers

Hoofdstuk 3.3.1,§4 Personeelshandboek Montferland

College

Afdelingshoofden A (1.20.10)

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Zie ook; Cluster Personeel en Organisatie

Afdelingshoofd ...

Voor de buitendienst: Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.25 Informatieverzoeken, Wet openbaarheid van bestuur / Wet open overheid Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek);

Het op aanvraag beslissen, verdagen en, al dan niet deels doorgehaald of geweigerd, openbaren en verstrekken van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur / Wet open overheid;

Actieve openbaarmaking:

Actieve openbaarmaking op grond van de Wet open overheid.

3, 6, 10, 11 Wet openbaarheid van bestuur

 

Wet open overheid

College

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud (behandelend ambtenaar).

diverse

ALG.26 Aangaan van overeenkomsten

Het sluiten van een overeenkomst binnen het kader van de goedgekeurde begroting alsmede afzonderlijk door de gemeenteraad vastgesteld exploitatie-, project- en investeringsbudgetten, met in achtneming van de Regeling budgethouders gemeente Montferland 2017.

 

160, lid 1, aanhef en onder e, Gemeentewet

 

College

De volgende budgethouders:

• Secretaris-directeur (1.10.10A);

• Adjunct-directeur;

 

• Afdelingshoofden A (1.20.10);

• Griffier.

De aangewezen deelbudgethouders:

• Senioren Clusters;

 

• Beleidsmedewerker A, B en C;

• Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A

• Concerncontroller

 

 

Secretaris-directeur

Adjunct-directeur

Afdelingshoofd ....

 

Griffier

 

Senior ..., Bedrijfsleider buitendienst, (beleids)medewerker .... , coördinator .... , projectleider

ALG.27 Klachten aanbesteding

Hoofdstuk 9 Awb;

Aanbestedingswet 2012.

College

Budgethouders nl.:

• Secretaris-directeur (1.10.10A);

• Adjunct-directeur;

 

• Afdelingshoofden A (1.20.10);

• Griffier.

De aangewezen deelbudgethouders:

• Senioren Clusters;

• Beleidsmedewerker A, B en C;

• Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A;

• Concerncontroller.

 

Secretaris-directeur

Adjunct-directeur

Afdelingshoofd ....

 

Griffier

 

Senior ..., (Beleids)medewerker .... , coördinator .... ,

ALG.28 Klachten

Het als klachtbehandelaar behandelen, beoordelen en afdoen van klachten, over een gedraging (handelen of nalaten) van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van die betreffende afdeling/cluster, al dan niet onder begeleiding van de klachtencoördinator.

Hoofdstuk 9 Awb

College

burgemeester

Afdelingshoofden A (1.20.10)

Senioren Clusters

 

(zie ook: Cluster Juridische Zaken - klachtencoördinator)

Afdelingshoofd ...

Senior ...

ALG.29 Arbeidsomstandigheden

Het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het opstellen van bijbehorend plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met genoemde risico’s alsmede bekendmaking van deze rapportages.

Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet

 

Arbeidsomstandighedenbeleidsplan gemeente Montferland

College

Secretaris-directeur

(1.10.10A);

Adjunct-directeur.

Secretaris-directeur

Adjunct-directeur

ALG.30 Ongevallen en beroepsziekten

Melding en registratie van (bijna) ongevallen en beroepsziekten.

Artikel 9 van de Arbeidsomstandig-hedenwet

College

Secretaris-directeur (1.10.10A);

Adjunct-directeur.

Secretaris-directeur

Adjunct-directeur

 

ALG.31 Agressieprotocollen

Uitvoering geven aan de agressieprotocollen van de gemeente Montferland alsmede het opleggen van sancties in het kader ervan.

Beleidsnotitie Agressie en Geweld gemeente Montferland

College

Afdelingshoofden A (1.20.10);

Voor de buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Voor de buitendienst: Bedrijfsleider buitendienst ...

ALG.32 Verwerkersovereenkomst

Besluiten tot en het ondertekenen van een overeenkomst tussen het college (verantwoordelijke) en een ‘bewerker’, die persoonsgegevens verwerkt (de zogenaamde verwerkersovereenkomst).

28, lid 3, AVG

171 Gemeentewet

College

Burgemeester

Afdelingshoofden A (1.20.10).

Afdelingshoofd ...

ALG.33 Wet hergebruik van overheidsinformatie

Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Wet hergebruik van overheidsinformatie

College

Afdelingshoofden A (1.20.10).

Afdelingshoofd ...

ALG.34 Het aanvragen van een subsidie

Het aanvragen van subsidies bij provincie, Rijk of anderszins, mits passend binnen een van de beleidsterreinen van de Afdeling.

Niet specifiek (dagelijks bestuur 160, lid 1 sub e Gemeentewet)

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd ...

ALG.35 De bevoegdheid tot het instellen van gerechtelijke middelen / procesbesluiten

De bevoegdheid tot het instellen van gerechtelijke middelen, waaronder begrepen verhaals- en incassoprocedures, ingebrekestellingen het nemen van procesbesluiten en het aanspannen van civielrechtelijke procedures en de handelingen ter voorbereiding.

De bevoegdheid tot het voeren van verweer in administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures, voor zover het hun afdeling betreft.

160, aanhef en lid 1, onder e, en 171 Gemeentewet

College

Burgemeester

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Senioren Clusters.

Afdelingshoofd ...

Senior ...

ALG.36 Ondertekening collegebesluiten en stukken

Het ondertekenen van stukken die uitgaan van het college van burgemeester en wethouders.

59a Gemeentewet

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Senioren Clusters.

Afdelingshoofd ...

Senior ...

ALG.37 Aangaan overeenkomsten

Beslissen tot en aangaan van overeenkomsten met leveranciers van goederen of verlening van diensten, al dan niet voortvloeiende uit gunningsbesluiten vanwege aanbesteding.

Bijzondere instructie: Conform Budgethoudersregeling en aanbestedingsbeleid.

160, aanhef en lid 1, onder d, en 171 Gemeentewet

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Senioren Clusters.

Afdelingshoofd ...

Senior ...

ALG.38 Elektronische bekendmakingen / publicaties

Het bekendmaken / publiceren van officiële publicaties; alle wettelijk verplichte bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in een officieel elektronisch publicatieblad te doen, via de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) op officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingswet,

Wet elektronische publicaties

College

Burgemeester

Alle medewerkers genoemd in het functiehuis gemeente Montferland met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud (behandelend ambtenaar).

Diverse

 

 

 

 

 

Afdeling Ontwikkeling

 

 

Afdelingshoofd A, van de Afdeling Ontwikkeling (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Afdeling Ontwikkeling.

Afdelingshoofd Ontwikkeling

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

O-RO.1. Koop/ruil/beperkte rechten inzake civiel-technische werken

a. het beslissen omtrent de aan- en verkoop of ruil van gronden grenzend aan openbare wegen, pleinen of straten dan wel het vestigen van beperkt zakelijk rechten ten behoeve van de uitvoering van civiel-technische werken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de afronding van de uitgevoerde werken.

b. het ondertekenen van de onder a bedoelde overeenkomsten.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 Gemeentewet

a. College

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. burgemeester

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Senior Cluster RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingshoofd Ontwikkeling

O-RO.2. Het inschrijven c.q. meebieden bij openbare verkopingen van onroerende zaken, mits binnen de door het college vastgestelde bepaalde minimum- en maximumbedragen.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster RO

O-RO.3. Het voeren van onderhandelingen over minnelijke grondverwerving en het sluiten van principeovereenkomsten op basis van de taxatie of anderszins aangegeven normen.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster RO

O-RO.4. Het aanbieden, afsluiten of weigeren van de koopovereenkomst c.q. het besluit tot verkoop van een bouwkavel aan particulieren en aan bedrijven.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster RO

O-RO.5. Het verlenen van een optie voor de koop van een bouwkavel.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster RO

 

Beleidsmedewerker

O-RO.6. Het mededelen van de afloop van de optietermijn, alsmede de daarmee verband houdende administratieve handeling.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster RO

 

Beleidsmedewerker

O-RO.7. Het besluiten tot verkoop c.q. terugkoop van een bouwkavel en transacties volgens het groenuitgiftebeleid.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster RO

 

Beleidsmedewerker

O-RO.8. Het verlenen van toestemming tot doorverkoop van een bouwkavel en/of woning nodig volgens de algemene verkoopvoorwaarden.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster RO

O-RO.9. Het voeren van correspondentie inzake het opmaken van akten tot aan- en verkoop van onroerend goed;

het voeren van correspondentie met betrekking tot genomen besluiten inzake aan- en verkoop van onroerend goed, verhuur en verpachtingen e.d.;

het verrichten van administratieve werkzaamheden inzake het opmaken van akten tot aan- of verkoop en ruil van onroerende zaken evenals opstal- en erfpachtrecht.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30).

Beleidsmedewerker

O-RO.10. Subsidie Woningaanpassingen, Monumenten en Landschapselementen

Het besluiten op aanvragen om een subsidie inzake Woningaanpassingen, Monumenten en Landschapselementen.

Titel 4.2 Awb;

Algemene Subsidieverordening Montferland 2016;

Subsidieregeling Woningaanpassingen, Monumenten en Landschapselementen Montferland 2016.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Beleidsmedewerker

O-RO.11. Het aanvragen van een subsidie

Het aanvragen van subsidies bij provincie, Rijk of anderszins, mits passend binnen een van de beleidsterreinen van de Afdeling Ontwikkeling.

Niet specifiek (dagelijks bestuur 160, lid 1 sub e Gemeentewet)

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster RO

O-RO.12. Leegstandswet

Het besluiten op een aanvraag om een vergunning op grond van de Leegstandswet.

15 Leegstandswet

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster RO

 

Beleidsmedewerker

O-RO.13. Beschikbaar stellen van ruimtelijke visies, plannen, en besluiten op zodanige wijze dat deze langs elektronische weg door een ieder kunnen worden verkregen.

1.2.1 Bro

College

Afdelingshoofd A, Afdeling Ontwikkeling (1.20.10);

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10); Beleidsmedewerker B (3.10.20).

n.v.t.

O-RO.14. Aanmelden van de vindplaats van ruimtelijke plannen bij de landelijke voorziening.

1.2.2 Bro

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

 

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30).

Afdelingshoofd Ontwikkeling

Beleidsmedewerker

-

 

-

 

-

 

-

O-RO.15. Het waarborgen van de authenticiteit van de documenten, uitgewerkt in de regeling STRI2008, behorende bij de Regeling standaarden ruimtelijke ordening.

1.2.6 Bro

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Afdelingshoofd Ontwikkeling

-

O-RO.16. Omgevingsvergunning beschermd monument

Het besluiten tot het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een beschermd monument.

2.1, lid 1, onder f, Wabo

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Ontwikkeling

O-RO.17. Het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning waarbij de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of beheersverordening, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat, mits college een positief principebesluit heeft genomen. Daarvan dient mededeling te worden gedaan aan de gemeenteraad.

2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

(zie ook afdeling Vergunning en Handhaving)

Senior Cluster RO

Senior Cluster Vergunningverlening

O-RO.18. Het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan of de beheerverordening, voor zover in overeenstemming met in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking, c.q. het daarvoor geldende afwijkingenbeleid.

2.12, lid 1, sub a, onder 1 en 2, Wabo

2.12, lid 2, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

(zie ook afdeling Vergunning en Handhaving)

Senior Cluster RO

Senior Cluster Vergunningverlening

O-RO.19. Tijdelijke afwijking

(Valt inmiddels onder O-RO 18.)

 

 

 

 

O-RO.20. Doorbreking aanhoudingsplicht

Het beslissen tot doorbreken van de aanhoudingsplicht.

3.3 t/m 3.5 Wabo

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Beleidsmedewerker C (3.10.30).

-

 

-

O-RO.21. Starterslening

Het besluiten tot de verlening van een starterslening dan wel het weigeren van een verzoek om een starterslening.

Verordening Starterslening gemeente Montferland 2013

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster RO

 

Beleidsmedewerker

O-RO.22. Mantelzorgurgentieverklaring

Het besluiten om een mantelzorgurgentieverklaring te verlenen.

10b, lid 2, Huisvestings-verordening

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

 

 

O-RO.23. Principebesluiten

1. 2e graads afwijking buiten gemeentelijk beleid (binnen landelijke regeling);

2. 3e graads afwijking (het principebesluit inzake een projectprocedure);

3. Bestemmingsplanherziening (het principebesluit inzake een bestemmingsplanherziening).

- Mandatering onder 1. en 2. vindt plaats aan afdelingshoofden en senioren Vergunningverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling van afdelingen Vergunning en Handhaving en Ontwikkeling;

- Mandatering onder 3. vindt plaats aan afdelingshoofd en senior Ruimtelijke Ontwikkeling van afdeling Ontwikkeling;

- Mandatering vindt in alle gevallen plaats na afstemming met portefeuillehouder RO;

- Mandatering betreft zowel de toewijzing van de afwijking of herziening, als de afwijzing daarvan.

Wro, Wabo, Bor

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Afdelingshoofd Ontwikkeling

Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving

Senior Cluster RO

Senior Cluster Vergunning

Senior Cluster Handhaving

O-RO.24. Nadeelcompensatie / planschade

Besluiten op aanvragen om nadeelcompensatie of planschade.

titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

artikel 6.1 Wro.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

 

O-RO.25. Omgevingswet

Uitoefenen van alle bevoegdheden opgenomen in de omgevingswet en betreffende AMvB’s na de inwerkingtreding daarvan, tenzij uitgesloten of een nieuwe mandaatregeling ter zake wordt vastgesteld.

Omgevingswet, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Omgevingsbesluit (Ob).

College

Alle medewerkers met dien verstaande dat de uitoefening van de bevoegdheid gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

 

 

 

 

 

 

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (incl. Veiligheid)

 

 

 

 

O-MO.1. Subsidie

Het besluiten op aanvragen om subsidie op de grond van vastgestelde subsidieregeling.

 

Bijzondere instructie: conform de gemeentebegroting.

Titel 4.2 Awb;

Algemene Subsidie-verordening Montferland 2016.

College

Beleidsmedewerker A (2.10.10);

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

-

O-MO.2. Toegangsontzegging sportaccommodaties

Het ontzeggen van de toegang van personen tot de gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek;

Huisregels.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

(Zie ook Cluster Vastgoed)

Afdelingshoofd Ontwikkeling

O-MO.3. Vaststellen sluitingsperiode sportaccommodaties

Het vaststellen van de sluitingsperiode van gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

-

 

-

-

-

-

O-MO.5. Vrijstellingen Leerplichtwet

Het verlenen van vrijstellingen op grond van de Leerplichtwet.

Leerplichtwet 1969

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

-

O-MO.6. Schade schoolgebouwen

Het afwikkelen van schades aan gemeentelijke schoolgebouwen tot een bedrag van € 2500,--

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

(zie ook: Cluster Vastgoed)

-

O-MO.7. Sanctieprotocol Kinderopvang

Het uitvoeren van stap 1 van het sanctieprotocol opgenomen in tabel 3 van de Nota Handhaving Kinderopvang Montferland van december 2007.

Wet kinderopvang en Afwegingsmodel Kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Ontwikkeling

O-MO.8. Opvang zwerfdieren

De bevoegdheden opvang van zwerfdieren.

5, Boek 5, Burgerlijk Wetboek.

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Juridisch beleidsmedewerker

O-MO.9. Besmettelijke dierziekten

Het treffen van maatregelen in het kader van het weren van besmettelijke dierziekten.

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.30).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.10. Wet publieke gezondheid

Maatregelen in het kader van bestrijding infectieziekten.

Hoofdstuk V. Wet publieke gezondheid

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.30).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.11. Ontheffing afgezette openbare plaats

Het verlenen van een ontheffing van het verbod zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

2:1, lid 4, APV

burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.30).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.12. Kennisgeving betoging

• In behandeling nemen kennisgeving betogingen op openbare plaatsen;

• Besluiten tot afwijking termijn kennisgeving.

2:3 APV

 

2:3, lid 5, APV

burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.13. Openbare orde overleg voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een luchtvaartterrein

(ballonen/vliegtuigen)

Het voeren van overleg met gedeputeerde staten (GS), over een bij GS aangevraagde ontheffing, namens de burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein ligt.

Artikel 35, tweede lid, Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGL)

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.14. Verklaring van geen bedenkingen vuurwerk

Het geven van een verklaring van geen bedenkingen, (vvgb) aan de provincie inzake het afsteken van vuurwerk in verband met de veiligheid.

3B.3a, lid 8, Vuurwerkbesluit

burgemeester

Beleidsmedewerker B (OOV - 3.10.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.15. Crisismaatregel Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Het nemen van een crisismaatregel ten aanzien van een persoon die zich in deze gemeente bevindt, indien zich een geval als bedoeld in artikel 7:1, lid 1, zich voordoet.

 

NB: Als de wethouder fungeert als loco-burgemeester is het mandaat niet van toepassing.

Artikel 7:1, lid 1 Wvggz

burgemeester

wethouder

-

O-MO.16. Horen crisismaatregel Wvggz

Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot het doen horen van betrokkene als bedoeld in artikel 7:1, derde lid, onderdeel b, van de Wvggz.

Artikel 7:1, lid 3 Wvggz

burgemeester

Wethouder;

Hoorservice Khonraad

-

-

O-MO.17. De hulp inroepen van zorgverleners

Het zo nodig bij de tenuitvoerlegging of de uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging, de hulp inroepen van zorgverleners met kennis van en ervaring met het verlenen van zorg en verplichte zorg.

Artikel 8:1, lid 4, Wvggz

burgemeester

wethouder

-

O-MO.18. De hulp inroepen van ambtenaren van politie

Het zo nodig, ambtshalve of op verzoek van de officier van justitie, bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voorzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging de hulp inroepen van ambtenaren van politie.

Artikel 8:1, lid 5, Wvggz

burgemeester

hulpofficieren van justitie

-

O-MO.19. Beschikking tot inbewaringstelling Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

 

NB: Als de wethouder fungeert als loco-burgemeester is het mandaat niet van toepassing.

Artikel 29 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

burgemeester

wethouder

-

O-MO.20. Aannemen melding Wvggz

Een melding over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht.

 

Bijzondere instructie: alleen binnen de met GGNet gesloten overeenkomst.

Artikel 5:2, lid 1, Wvggz

college

Advies- en Meldpunt verward gedrag (bij GGNet)

Advies- en Meldpunt verward gedrag (bij GGNet)

O-MO.21. Uitvoeren verkennend onderzoek Wvggz

Het college van burgemeester en wethouders draagt binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak

Artikel 5:2, lid 2, Wvggz

college

Beleidsmedewerker B (OOV - 3.10.20);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20).

 

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid;

Senior sociaal Team;

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker Sociaal Team.

O-MO.22. Indiening aanvraag Wvggz

Als het college van burgemeester en wethouders van mening is dat de noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is, dient het college een aanvraag in als bedoeld in artikel 5:3.

Artikel 5:2, lid 3, Wvggz

college

Beleidsmedewerker B (OOV - 3.10.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid.

O-MO.23. Bericht aan indiener melding Wvggz

Het college bericht aan degene die de melding heeft gedaan of wel/niet een noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is, voor zover het een persoon betreft als bedoeld in het vijfde lid van artikel 5:2.

Artikel 5:2, lid 3 en 4, Wvggz

college

Beleidsmedewerker B (OOV - 3.10.20);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid;

Senior sociaal Team;

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker Sociaal Team

O-MO.24. Overleg met zorgverantwoordelijke Wvggz

De zorgverantwoordelijke pleegt voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan overleg met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene ingezetene is dan wel overwegend verblijft, indien er bij de voorbereiding van het zorgplan blijkt dat essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven van betrokkene ontbreken.

Artikel 5:13, lid 3, aanhef en sub c, Wvggz

 

Beleidsmedewerker B (OOV - 3.10.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid.

O-MO.25. Bericht aan indiener melding over beslissing van de Officier van justitie Wvggz

Indien het college de aanvrager is, bedoeld in artikel 5:3, stelt het college zo spoedig mogelijk degene die de melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 5:2, vijfde lid, van de gemotiveerde beslissing van de officier van justitie schriftelijk op de hoogte. In de situatie dat de officier van justitie van oordeel is dat niet is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg en het college dit oordeel deelt, deelt het college dit hierbij tevens schriftelijk mede.

Artikel 5:16, lid 2, Wvggz

 

Beleidsmedewerker B (OOV - 3.10.20);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid;

Senior sociaal Team;

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker Sociaal Team.

O-MO.26. Kennisgeving betoging

• In behandeling nemen kennisgeving betogingen op openbare plaatsen.

• Besluiten tot afwijking termijn kennisgeving.

2:3, lid 1, APV

 

2:3, lid 5, APV

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.27. Vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Het verzenden van een vooraankondiging tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, indien de toepassing van de last onder bestuursdwang/dwangsom dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur of burgemeester uitvoert.

 

Bijzondere instructie: last in overleg met portefeuillehouder.

125 Gemeentewet

5:21 e.v. Awb.

College

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.28. Vooraankondiging gebiedsontzegging

Het verzenden van een vooraankondiging tot het opleggen van een gebiedsontzegging.

2:78 APV

burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

O-MO.29. Vooraankondiging gedragsaanwijzing woonoverlast

Het verzenden van een vooraankondiging tot het opleggen van een gedragsaanwijzing ten aanzien van woonoverlast

2:79 APV

burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid

 

 

 

 

 

AFDELING MIDDELEN

 

 

Afdelingshoofd A (1.20.10) van de Afdeling Middelen is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Cluster Financieel Beleid en de Cluster Financieel Beheer.

 

Cluster Financiën

 

 

 

 

M-FIN.1 Het verrichten van administratieve handelingen in het kader van de behandeling van niet voldoening aan financiële instellingen voor de executie van geldleningen.

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering D (3.30.40).

-

M-FIN.2 Het verlenen van toestemming aan financiële instellingen voor de executie van geldleningen d.m.v. verkoop van woningen.

 

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Afdelingshoofd Middelen

M-FIN.3 Het uitvoeren van de garantieregeling met Laris Wonen en Diensten.

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

M-FIN.4 Het aansprakelijk stellen van derden voor aan gemeentelijke eigendommen toegebrachte schade en het verhalen van schade aan gemeente-eigendommen.

Burgerlijk wetboek.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

 

Afdelingshoofd Middelen

M-FIN.5 Het opnemen van kasmiddelen op grond van de door de raad vastgestelde limiet.

 

Bijzondere instructie: conform Treasury statuut.

 

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A(3.30.10) .

-

 

-

M-FIN.6 Het uitzetten van liquide middelen.

 

Bijzondere instructie: conform Treasury statuut.

 

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

M-FIN.7 Aan- en afmelding aan de verzekeringmaatschappij van voertuigen en gebouwen, incl. het voeren van correspondentie en het aanvragen van offertes.

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

M-FIN.8 Wijziging van de verzekerde waarde van gebouwen

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

M-FIN.9 Het kennis geven van saldi en te betalen bedragen i.v.m. hypothecaire geldleningen ambtenaren.

 

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

M-FIN.10 Het kennis geven van saldi en te betalen bedragen i.v.m. overige verstrekte geldleningen.

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering D (3.30.40).

-

M-FIN.11 Het kennis geven van de wijziging van rentepercentage van verstrekte hypothecaire geldleningen ambtenaren.

 

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

M-FIN.12 Volmachtopzegging hypotheek inz. verstrekte hypothecaire geldleningen ambtenaren.

 

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

M-FIN.13 Het in handen stellen van vorderingen aan de deurwaarder en incassobureau en de administratieve verwerking daarvan.

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

M-FIN.14 Schuldsanering

 

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

M-FIN.15 Het oninbaar verklaren van civiele vorderingen.

 

College

Portefeuillehouder Financiën;

Afdelingshoofd A (1.20.10) wanneer het gaat om besluiten tot een bedrag van maximaal € 15.000,--.

-

 

Afdelingshoofd Middelen

M-FIN.16 Bestuursrechtelijke geldschuld

• Het bij beschikking vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom.

• Het besluiten tot geheel of gedeeltelijke kwijtschelding inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

(Voor grootste deel betreft dit Belastingen – zie afd. Informatie.

• Voor de publiekrechtelijke inningen; marktgeld, grafrechten en leges:

4:86 Awb.

College

 

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.17 Verrekening inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

4:93 Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.18 Verlenen van uitstel van betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld:

4:94 Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.19 Verlenen van een voorschot inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

4:95 Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.20 Het intrekken of wijzigen van de beschikking tot uitstel van betaling of tot verlening van een voorschot.

4:96 Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.21 Vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

4:99 Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.22 Het verzenden van een aanmaning inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

4:112 Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.23 Het uitvaardigen van een dwangbevel inzake een bestuursrechtelijke geldschuld.

Paragraaf 4.4.4.2. Awb.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10);

 

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

Afdelingshoofd Middelen

-

M-FIN.24 Periodieke aangifte BTW en VPB aan de Belastingdienst.

Wet op de omzetbelasting 1968

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10);

Beleidsondersteuning en uitvoering B (3.30.20).

 

M-FIN.25 Verzorgen declaraties in het kader van het BTW- Compensatiefonds.

Wet op het BTW-compensatiefonds

College

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

 

M-FIN.26 Aangaan van een overeenkomst met een financiële instelling tot beheer van financiële middelen

160, eerste lid, onderdeel e, Gemeentewet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

M-FIN.27 Wijzigen of beëindigen van een overeenkomst met een financiële instelling tot beheer van financiële middelen

160, eerste lid, onderdeel e, Gemeentewet

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

M-FIN.28 Wijzigen bevoegdheden medewerkers voor gebruik bankrekeningen

160, eerste lid, onderdeel e, Gemeentewet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10).

-

 

-

 

 

 

 

 

Cluster Personeel en Organisatie

 

 

 

 

M-P&O.1 Het aanstellen personeel in dienst van de gemeente Montferland.

 

Bijzondere instructie: binnen de toegestane formatie en de regels van de cao Gemeenten.

Hoofdstuk 2 cao Gemeenten en hoofdstuk 2 Personeelshandboek Montferland.

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.2 Het verlenen van ontslag.

Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst (BW).

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.3 Het toekennen van een uitkering, bovenwettelijke uitkering, uitkeringsgelden en suppletie uitvoering conform hoofdstuk 10 cao Gemeenten.

Hoofdstuk 10 cao Gemeenten

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.4 Het toekennen van een voorziening bij werkloosheid.

Hoofdstuk 10 cao Gemeenten

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.5 Lokaal overleg met vakbonden werkgeversrol

Hoofdstuk 12 cao Gemeenten Lokaal overleg met vakbonden

en hoofdstuk 12 Personeelshandboek Montferland

College

Portefeuillehouder P&O

-

M-P&O.6 WOR-bestuurder

Hoofdstuk 13 cao Gemeenten

Medezeggenschap

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.7 Overige rechten en plichten.

Hoofdstuk 11 cao Gemeenten.

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.8 Het toepassen van een disciplinaire maatregel.

Hoofdstuk 11 cao Gemeenten.

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.9 Het toekennen van een bijdrage aan de personeelsvereniging, gemeentelijke sportevenementen en sinterklaasvieringen.

 

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.10 Het erkennen van alternatieve samenlevingsvormen

Vervallen (voorheen: Hoofdstuk 21 CAR/UWO).

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20);

Intern consulent C (3.40.30).

Senior Cluster Personeel en Organisatie

P&O-adviseur

Intern consulent P&O

-

M-P&O.11 Het vaststellen van de jaarlijks voor het personeel geldende brugdagen.

Artikel 6.6.5 van hfdst 6.6.1 Personeelshandboek Montferland

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.12 De ondertekening stukken inzake sollicitaties:

• het bevestigen van de ontvangst van sollicitatiebrieven;

• het oproepen van sollicitanten voor gesprekken, keuring e.d.;

• het doen van de mededeling van niet benoeming aan afgewezen sollicitanten;

• het beantwoorden van zgn. open sollicitaties.

Artikel 2.2. Cao gemeenten en § 1

werving en selectie Personeelshandboek Montferland.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20);

Intern consulent C (3.40.30).

Senior Cluster Personeel en Organisatie

P&O-adviseur

Intern consulent PSA

Intern consulent P&O

M-P&O.13 De ondertekening van alle opgaven, aangiften, verklaringen en andere correspondentie met de daarvoor in aanmerking komende instellingen ter zake van de administratie van de salarissen, wachtgelden, herplaatsingstoelagen, ziekengelduitkeringen en daarmee vergelijkbare uitbetalingen door de gemeente of dergelijke instellingen.

 

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20);

Intern consulent C (3.40.30).

Senior Cluster Personeel en Organisatie

P&O-adviseur

Intern consulent PSA

Intern consulent P&O

M-P&O.14 Aanstelling en ontslag van de Bedrijfshulpverleners

Besluiten tot de aanstelling en ontslag van de Bedrijfshulpverleners.

Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet

College

Secretaris-directeur ;

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20);

Intern consulent C (3.40.30).

Secretaris-directeur

Senior Cluster Personeel en Organisatie

P&O-adviseur

Intern consulent PSA

Intern consulent P&O

M-P&O.15 Verstrekken van attenties, recepties etc. aan medewerkers

Attentieregeling gemeente Montferland

College

Afdelingshoofden A (1.20.10)

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Intern consulent A (3.40.10);

Intern consulent B (3.40.20);

Intern consulent C (3.40.30);

Voor buitendienst: Teamleider A (1.30.10).

Afdelingshoofd ...

Senior Cluster Personeel en Organisatie

P&O-adviseur

Intern consulent PSA

Intern consulent P&O

Bedrijfsleider buitendienst ...

M-P&O.16 Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren

Volmacht tot ondertekening van de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers.

160, eerste lid, onderdeel e, juncto artikel 171, eerste en tweede lid, Gemeentewet

Burgemeester

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.17 Volmacht tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomsten van de medewerkers.

Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst (BW).

Burgemeester

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

M-P&O.18 Mandatering tot aanpassingen aan het Personeelshandboek Montferland

Personeelshandboek Montferland

College

Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

 

 

 

 

 

Cluster Juridische Zaken en Inkoop

 

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van het Cluster Juridische Zaken.

Senior Cluster Juridische Zaken en Inkoop

M-JZI.1 Secretariaat bezwaarprocedure: Adviescommissie of ambtelijk:

Procedurele behandeling en beoordeling afdoen van bezwaarschriften namens de Adviescommissie of het betrokken bestuursorgaan en adviseren van de betrokken vakafdeling(-en) over de ambtelijke afdoening van het bezwaarschrift. Secretaris voor Adviescommissie en gespreksleider ambtelijk horen.

Hoofdregel is dat een bezwaarschrift ambtelijk wordt behandeld, tenzij de zaak zich beter leent voor behandeling door de commissie: De criteria ten aanzien van de keuze tussen de ambtelijke bezwaarprocedure of Adviescommissie-bezwaarprocedure zijn:

1. Indien het bevoegde bestuursorgaan daarom verzoekt wordt een bezwaarschrift ter horen en advisering voorgelegd aan de Adviescommissie, of:.

2. De secretaris van de Adviescommissie besluit dat een bezwaarschrift ter horen en advisering wordt voorgelegd aan de Adviescommissie.

3. Bij de afweging om een zaak voor te leggen aan de Adviescommissie worden de volgende, niet uitputtend opgesomde, criteria betrokken in de afweging:

• De (financiële) impact voor bezwaarmaker of derde-belanghebbende(n).

• Er sprake is van een bijzondere politiek vraagstuk.

• Er sprake is van een complexe zaak en/of nieuwe regelgeving.

• Er sprake is van meerdere (tegenover elkaar staande) partijen.

• De mate van beleidsvrijheid bij het nemen van het bestreden besluit en heroverweging daarvan.

• Als bezwaar is gemaakt tegen een vergunning verleend aan de gemeente Montferland zelf.

 

(NB: alle bezwaren ten aanzien van besluiten van de gemeenteraad worden voorgelegd aan de Adviescommissie, tenzij de raad een andere regeling heeft vastgesteld).

Awb; met name hoofdstukken 6 en 7;

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Montferland 2017

College

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Juridisch beleidsmedewerker (ambtelijk)of;

Secretaris (commissie).

M-JZI.2 Wettelijke aansprakelijkheid schade

Het besluiten op WA-aansprakelijkstellingen, inclusief toekennen van schadevergoedingen, al dan niet in samenwerking met de verzekeraar.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Extern: de betrokken verzekeraar.

Juridisch beleidsmedewerker

M-JZI.3 Klachtencoördinator

Procedurele behandeling en beoordeling en het afdoen van klachten over een gedraging (handelen of nalaten) namens het bestuursorgaan en/of begeleiden van de klachtbehandelaar van de betrokken vakafdeling(-en):

• De klachtencoördinator draagt zorg voor de registratie van mondelinge en schriftelijke klachten.

• De klachtencoördinator adviseert de klachtbehandelaar bij de afhandeling van een klacht.

• De klachtencoördinator is contactpersoon voor de Nationale ombudsman.

• De klachtencoördinator draagt zorg voor het opnemen van een klachtenoverzicht en de actieve bekendmaking (Wet open overheid).

• De klachtencoördinator doet zo nodig aanbevelingen.

Hoofdstuk 9 Awb

Wet open overheid.

College

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Klachtencoördinator

M-JZI.4 Coördinator informatieverzoeken op verzoek (passieve informatieverstrekking)

Coördineren van de afhandeling van een WOB/Woo-verzoek, onder andere het bepalen welke afdeling, welke informatie kan aanleveren. Adviseren over welke informatie niet openbaar gemaakt kan worden:

• Na ontvangst van het informatieverzoek interpreteert de coördinator het informatieverzoek;

• De betrokken afdelingen en collega’s worden erbij betrokken. De betrokken afdeling verzamelt de documenten waarop het verzoek betrekking heeft.

• Uitgangspunt is informele, transparante en ruimhartige informatieverstrekking door de vakafdeling (zonder persoonsgegevens). De coördinator en de betrokken vakafdeling beoordelen samen op basis van de weigeringsgronden in de wet of de documenten al dan niet (deels) openbaar kunnen worden gemaakt en welke derde-belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen;

• De coördinator bewaakt het proces en beslistermijn en zorgt voor tijdige verdaging.

Wet openbaarheid van bestuur;

Wet open overheid.

College

Burgemeester

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Coördinator informatieverzoeken Wet openbaarheid van bestuur;

Coördinator informatieverzoeken Wet open overheid

 

M-JZI.5 (Voorlopige) gunning/afwijzing

Verzenden van (voorlopige) gunning en (voorlopige) afwijzingsbrieven waarbij de mandaathouder bepaalt of er (voorlopig) gegund of (voorlopig) afgewezen wordt.

Aanbestedingswet 2012;

Burgerlijk Wetboek.

College

Burgemeester

Intern Consulent A (034010)

Intern consulent C (034030)

Inkoopcoördinator

-

 

 

 

 

 

Cluster Vastgoed

 

 

 

 

M-V.1. Verhuren, verpachten en bruikleen gemeentelijke eigendom

a. Het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van aan de gemeente in eigendom toebehorende onroerende zaken.

 

Bijzondere instructie: in bijzondere gevallen vooraf overleg met portefeuillehouder.

 

b. Het ondertekenen van de onder a bedoelde overeenkomsten.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

 

171 Gemeentewet

a. College

 

 

 

 

b. burgemeester

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

 

 

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior Cluster Vastgoed

 

 

 

Senior Cluster Vastgoed

M-V.2. Verhuren e.d. sportaccommodaties

a. Het verhuren of in bruikleen geven en/of opzeggen/beëindigen van overeenkomsten inzake:

• de gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie ten behoeve van incidenteel gebruik, of;

• de kantinegedeelten van overdekte gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie.

b. het ondertekenen van vorenbedoelde huur-/ bruikleen-

overeenkomsten.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

 

171 Gemeentewet

a. College

 

 

 

 

b. burgemeester

a. Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Administratief medewerker B (3.80.20).

 

b. Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior Cluster Vastgoed

-

 

 

Senior Cluster Vastgoed

M-V.2. Reclame-uitingen sportaccommodaties

Het verlenen van privaatrechtelijke toestemming om niet permanente reclame-uitingen aan te brengen in gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster Vastgoed

-

M-V.3. Klachten sportaccommodaties

Het behandelen en afdoen van klachten omtrent het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek;

Hoofdstuk 9 Awb.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster Vastgoed

-

M-V.4. Schade sportaccommodaties

Het afwikkelen van schades aan gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie en schoolgebouwen tot een bedrag van € 2500,--.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster Vastgoed

-

M-V.5. Uitvoeren klein en groot onderhoud

Opdracht geven tot het uitvoeren van klein en groot onderhoud voor de gemeentelijke accommodaties.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior Cluster Vastgoed

M-V.6. Huur in rekening brengen

Factuur versturen voor de betaling van de huur.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster Vastgoed

M-V.7. Kostendoorberekening

Kostprijs dekkende huur in rekening brengen.

Wet Markt en Overheid

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior Cluster Vastgoed

M-V.8. Het afsluiten van onderhoudscontracten

Het afsluiten en opzeggen van onderhoudscontracten met betrekking tot het gebouwenbeheer. Het ondertekenen van deze contracten.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior Cluster Vastgoed

M-V.9. De huurder/gebruiker van het gebouw toestemming verlenen voor het aanbrengen van wijzigingen

De huurder van het gebouw een schriftelijke toestemming verlenen voor het verbouwen van het gebouw als er geen zwaarwichtige bezwaren zijn tegen de verbouwing.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 4, artikel 215)

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior Cluster Vastgoed

M-V.10. Gebruiksroosters accommodaties

Het vaststellen van gebruiksroosters voor de gemeentelijke accommodaties voor sport- en recreatie en het wijzigen daarvan.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

 

Senior Cluster Vastgoed

M-V.11. Het in kennis stellen van de huurders van de jaarlijkse huurverhogingen.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10)

Administratief medewerker B (3.80.20).

Senior Cluster Vastgoed

 

 

 

 

 

Afdeling Openbare Werken

 

 

Afdelingshoofd A van de Afdeling Openbare Werken (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de afdeling Openbare Werken.

Afdelingshoofd Openbare Werken

Alle Clusters:

Beleid/assetbeheer

Beheer en inrichting Openbare Ruimte

Buitendienst

 

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10), senior medewerker, is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van zijn/haar Cluster.

 

OW.1. Het verlenen van privaatrechtelijke toestemming tot het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom c.q. beheer van de gemeente.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek;

College

Vakspecialist C (3.20.30);

Vakspecialist B (3.20.20).

Opzichter

 

Beheerder

OW.2. Het verlenen van toestemming aan Nutsbedrijven voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond

 

Bijzondere instructie: met opgave van leges.

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek;

Telecommunicatie-verordening

Concessies aan nutsbedrijven

College

Vakspecialist C (3.20.30);

Vakspecialist B (3.20.20).

Opzichter

 

Beheerder

OW.3. Instemmingsbesluit ondergrondse infrastructuren

Het besluiten van het college op een aanvraag van voorgenomen werkzaamheden.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Montferland 2009

College

Vakspecialist C (3.20.30);

Vakspecialist B (3.20.20).

Opzichter

 

Beheerder

OW.4. KLIC-melding

Het melden van werkzaamheden ter voorkoming van graafschade bij het Kabel en leidingen informatie centrum (KLIC).

Burgerlijk wetboek

Telecommunicatie-verordening

College

Intern consulent AVakspecialist C (3.20.30).

Opzichter

OW.5. Ontheffing voor exceptioneel transporten

Verlenen van ontheffing voor exceptioneel transporten (mits binnen de verleende beslissingsruimte).

7.1 Voertuig Reglement juncto 87 RVV 1990 en 149 Wvw

College

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

-

OW.6. Verkeersbesluiten

Het verkeersbesluit inhoudende de plaatsing van verkeersborden of verkeerstekens en/of het aanpassen van de inrichting van de weg.

15 lid 1 en 2 Wegenverkeerswet

College

Intern consulent A (3.40.10);

 

 

Vakspecialist B (3.20.20).

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Beheerder verkeer en vervoer

OW.7. Ontheffingen verkeersregels en -tekens

Het verlenen van ontheffingen op grond van art. 149 Wegenverkeerswet 1994 juncto art. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

149 Wvw juncto 87 RVV 1990

College

Intern consulent A (3.40.10);

 

 

Vakspecialist B (3.20.20).

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Beheerder verkeer en vervoer

OW.8. Nummertoekenning

(overgeheveld naar Afdeling Informatie)

 

 

 

 

OW.9. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

(overgeheveld naar Afdeling Informatie)

 

 

 

 

OW.10. Klachten openbare ruimte, schade of onderhoud

Inhoudelijke afdoening klachten openbare ruimte, schade of onderhoud (uitgezonderd taken bijzonder opsporingsambtenaren, zie Cluster Handhaving. Voor Klachtencoördinator zie Cluster Juridische Zaken).

Hoofdstuk 9 Awb

College

Medewerker interne dienstverlening B (3.50.20).

 

OW.11. Inzamelmiddelen huishoudelijke afvalstoffen

Aanwijzing Inzamelmiddelen en -voorzieningen huishoudelijke afvalstoffen.

9 Afvalstoffen-verordening

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior medewerker

OW.12. Standplaatsvergunning

Het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere – al dan niet met enige beperking – voor publiek toegankelijk en in de openlucht gelegen plaats (Toelichting: met uitzondering van incidentele standplaatsen evenement, zie Cluster Vergunning, en de week- of jaarmarkt – zie hierna).

5:18, lid 1, 4 en 5 APV;

College

Intern consulent A (3.40.10);

Medewerker interne dienstverlening B (3.50.20).

Jurist Openbare Werken

Medewerker interne dienstverlening

OW.13. Markt

a. het bepalen van de inrichting van de markt en vaststelling branche-verdeling (art. 2);

b. het verlenen, weigeren, overschrijven en intrekken van een marktstandplaatsvergunning (art. 4-7, 12 en 13);

c. inschrijving op anciënniteits- en wachtlijsten (art. 8 en 9) en de doorhaling van de inschrijving op wachtlijst (art. 10);

d. verlenen van vergunning voor toewijzing van een dagplaats (art. 14);

e. Toewijzing van een standwerkersplaats door middel van verloting (art. 15);

f. ontheffing verlenen van de verplichting standplaats in te nemen en vergunning te verlenen voor vervanging (art. 19);

g. intrekken en schorsing van vaste standplaatsvergunning (art. 23);

h. uitsluiting dagplaatshouder of standwerker (art. 24);

i. gelasten onmiddellijke verwijdering (art. 25).

 

Marktverordening gemeente Montferland 2006

 

College

 

Medewerker interne dienstverlening B (3.50.20);

Intern consulent A (3.40.10).

 

Marktmeester

 

 

Jurist Openbare Werken

OW.14. Herstel schade aan derden

Opdracht geven tot het herstel of de vergoeding van schade aan zaken van derden en de gemeente evident aansprakelijk is voor de schade. (Toelichting: Schadebedragen hoger dan € 2500,-- worden in beginsel voorgelegd aan de verzekeraar tenzij evident ongegrond).

160, lid 1 sub e Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Intern consulent A (3.40.10);

Vakspecialist B (3.20.20).

Jurist Openbare Werken

Beheerder

OW.15. (overgeheveld naar publiekszaken)

 

 

 

 

OW.16. Verkeersbrigadiers

• het aanstellen van verkeersbrigadiers;

• vervallenverklaring van de aanstelling van verkeersbrigadiers.

3 t/m 8 Regeling verkeersbrigadiers

Burgemeester

Intern consulent A (3.40.10);

 

 

Vakspecialist B (3.20.20)

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Beheerder verkeer en vervoer

OW.17. Ontheffing voorwerpen op of aan de weg

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie daarvan.

Het verlenen van een ontheffing de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

2:10, lid 4, APV

College

Intern consulent A (3.40.10);

 

 

Vakspecialist B (3.20.20)

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Beheerder verkeer en vervoer

OW.18. (omgevings)vergunning aanleggen en veranderen van een weg

Het verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg in de in het artikel genoemde gevallen.

2:11, lid 1 en 2, APV

College

Intern consulent A (3.40.10).

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

OW.19. Omgevingsvergunning maken, veranderen uitweg

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het maken, veranderen van een uitweg in de in het artikel genoemde gevallen.

2:12, lid 1 en 2, APV

College

Intern consulent A (3.40.10);

 

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10)

 

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Jurist Openbare Werken

 

Medewerker beleid en uitvoering A

 

Beleidsmedewerker

OW.20. Voorzieningen voor verkeer en openbare verlichting

Besluiten tot het bekendmaken aan de rechthebbende op een bouwwerk tot het doen aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of voorziening op of aan dat bouwwerk ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting.

2:21, lid 1 en 2, APV

College

Vakspecialist B (3.20.20).

Beheerder

OW.21. Slapen op of aan de weg

1. Het verlenen van een ontheffing van het verbod om de weg als slaapplaats te gebruiken of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of ander onderkomen als slaapplaats te gebruiken, daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

2. Het aanwijzen van een plaats(en) waar het verbod om te slapen op of aan de weg niet van toepassing is.

2:23a, lid 2 en 3, APV

College

Vakspecialist B (3.20.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Beheerder

 

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

OW.22. Plakken en kladden

Het aanwijzen van aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

2:42, lid 4, onder b, APV

College

Vakspecialist C (3.20.30).

Opzichter

OW.23. Betreden van plantsoenen e.d.

Ontheffing te verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod van om zich onbevoegd te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

2:45 APV

College

Vakspecialist C (3.20.30).

Opzichter

OW.24. Aanwijzing verbod weggedeelte i.v.m. Straatvegen

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

4:7 APV

College

Vakspecialist C (3.20.30).

Opzichter

OW.25. Omgevingsvergunning vellen van houtopstanden

Besluiten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (lid 1);

Besluiten tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (lid 2);

Besluiten tot de oplegging van een herplantplicht (lid4).

 

Namens de burgemeester toestemming verlenen voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen (lid 3).

 

4:11 APV

College

burgemeester

Intern consulent A (3.40.10);

Vakspecialist C (3.20.30);

Medewerker Beleidsondersteuning en uitvoering A(3.30.10) .

 

Vakspecialist C (3.20.20).

Jurist Openbare Werken

Beheerder/opzichter

Medewerker beleid en uitvoering

 

Beheerder

OW.26. Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

Ontheffing verlenen van het verbod voor degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen:

a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen; dan wel

b. de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

5:2, lid 4, APV

College

Intern consulent A (3.40.10);

Vakspecialist C (3.20.30).

Jurist Openbare Werken

Opzichter

OW.27. Te koop aanbieden van voertuigen

• De aanwijzing van wegen of weggedeelten waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen (lid 1).

• Ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod (lid 2).

5:3, lid 1 en 2, APV

College

Intern Consulent A (3.40.10);

Vakspecialist C (3.20.30).

Jurist Openbare Werken

Opzichter

OW.28. Kampeermiddelen e.d.

• Aanwijzing plaats als bedoeld in lid 1, onder a en b.

• Ontheffing verlenen van het verbod om een kampeermiddel, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben binnen de bebouwde kom of op een door het college aangewezen weg (lid 2).

5:6, lid 1 en 2, APV

College

Intern Consulent A (3.40.10);

Vakspecialist C (3.20.30).

Jurist Openbare Werken

Opzichter

OW.29. Parkeren van reclamevoertuigen

Ontheffing verlenen van het verbod om een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

5:7, lid 2, APV

College

Intern Consulent A (3.40.10);

Vakspecialist C (3.20.30).

Jurist Openbare Werken Opzichter

OW.30. Parkeren van grote voertuigen

• Ontheffing verlenen van het verbod om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

• Het besluiten tot de aanwijzing van plaatsen/wegen waar het voor voertuigen, als bedoeld in het eerste lid, verboden is te parkeren (Lid 5).

5:8, lid 5, APV

College

Intern consulent A (3.40.10).

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Jurist Openbare Werken

OW.31. Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

Ontheffing verlenen van het verbod om een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

5:11, lid 3, APV

College

Intern consulent A (3.40.10);

Vakspecialist C (3.20.30).

Jurist Openbare Werken

Opzichter

OW.32. Overlast van fiets of bromfiets

De aanwijzing van plaatsen waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

5:12, onder b, APV

College

Intern Consulent A (3.40.10).

Jurist Openbare Werken

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

OW.33. Beperking verkeer in natuurgebieden

Ontheffing verlenen van het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

5:33, lid 5, APV

College

Intern Consulent A (3.40.10).

Jurist Openbare Werken

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

OW.34. (overgeheveld naar publiekszaken)

 

 

 

 

OW.35. Verzoeken nadeelcompensatie

Het besluiten op een verzoek om nadeelcompensatie – een rechtmatige handeling die tot schade leidt (causaal verband) die in redelijkheid niet ten laste van de burger/ondernemer kan worden gelaten - inclusief toekennen van schadevergoedingen, in verband met rechtmatige besluiten/handelingen door of namens de Afdeling Openbare Werken.

titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet.

College

Intern consulent A (3.40.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Jurist Openbare Werken

Senior medewerker

OW.36. Constructie All Risk-verzekering (CAR)

Beantwoording van vragen en besluiten tot schadevergoeding van een naar de CAR-verzekeraar gestuurde aansprakelijkstelling i.v.m een werk/project.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek; 1:3 Awb.

College

Intern consulent A (3.40.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Jurist Openbare Werken

Senior medewerker

OW.37. Verhaal van schade ten aanzien van straatmeubilair/openbare ruimte

Kostenverhaal/het aansprakelijk stellen van derden voor aan gemeentelijke eigendommen toegebrachte schade en het verhalen van schade aan gemeente-eigendommen.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Intern consulent A (3.40.10);

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Jurist Openbare Werken

Senior medewerker

OW.38. Gevonden en verloren voorwerpen

Aan de aangewezen ambtenaren volmacht te verlenen voor het namens hem uitoefenen van de bevoegdheden in bewaring gegeven zaken c.q. dieren te verkopen, over te dragen of te vernietigen c.q. af te laten maken en in bewaring gegeven geld uit te keren, en de aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten te ondertekenen.

5, tweede lid,

6, tweede en derde lid,

8, en

11 boek 5 BW

burgemeester

Medewerker interne dienstverlening B

Medewerker interne dienstverlening

OW.39. Vaststellen sluitingsperiode sportaccommodaties

Het vaststellen van de sluitingsperiode van gemeentelijke accommodaties voor sport en recreatie.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Senior medewerker

OW.40. Omgevingswet

Uitoefenen van alle bevoegdheden opgenomen in de omgevingswet en betreffende AMvB’s na de inwerkingtreding daarvan, tenzij uitgesloten of een nieuwe mandaatregeling ter zake wordt vastgesteld.

Omgevingswet, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Omgevingsbesluit (Ob).

College

Alle medewerkers met dien verstaande dat de uitoefening van de bevoegdheid gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

 

 

 

 

 

 

Afdeling Vergunning en Handhaving

 

 

Afdelingshoofd van de Afdeling Vergunning en Handhaving (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Afdeling Vergunning en Handhaving.

Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving

Cluster Duurzaamheid en Milieu

 

 

 

 

V&H-D&M.1 Het namens de gemeente indienen van een aanvraag ter vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder.

Wet Geluidhinder

Burgemeester o.g.v. artikel 171 Gemeentewet

Beleidsmedewerker B (1.10.20).

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.2 Besluiten tot vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder.

110A Wet Geluidhinder

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving

V&H-D&M.3 Uitoefenen van bevoegdheden Wet Bodembescherming

Wet Bodembescherming

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.4 Uitoefenen bevoegdheden Wet Geluidhinder, niet zijnde vaststelling hogere grenswaarden.

Wet Geluidhinder

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.5 Overige geluidhinder

Het besluiten op aanvragen om ontheffing verlenen van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

4:6 lid 2, APV

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

 

(zie ook Cluster Vergunning)

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.6 Subsidie milieu

Het besluiten op aanvragen om subsidie op het beleidsterrein ‘Milieu’.

Titel 4.2 Awb / Algemene Subsidie- verordening Montferland 2016

College

Beleidsmedewerker C (3.10.30).

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.7 Meldingsplicht: het melden/vragen van toestemming aan het waterschap voor het lozen van bronneringswater bij bodemsaneringen alsmede het in dit kader verder verzorgen van correspondentie.

15 Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewateren bodemsanering en proefboring

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.8 Het aanwijzen van een inzameldienst en andere inzamelaars, die belast zijn met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (Toelichting: inclusief inzamelaar van textiel in de vorm van kleding door een charitatieve instelling).

7, lid 2 Afvalstoffenverordening

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Beleidsmedewerker

V&H-D&M.9 Het verlenen of weigeren van een inzamelvergunning voor het inzamelen van huishoudelijk afval.

11 Afvalstoffenverordening

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10).

Beleidsmedewerker

 

 

 

 

 

Cluster Vergunningen

 

 

Intern Consulenten A met combinatieprofiel leidinggeven van het Cluster Vergunning (of ter vervanging Cluster Handhaving) (1.30.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Cluster Vergunning.

Senior Cluster Vergunning; of

Senior Cluster Handhaving

V&H-V.1. Het beslissen op enkelvoudige en meervoudige aanvragen voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo.

 

Bijzondere instructie: bij voorgenomen weigering en bij ingediende zienswijze besluit in overleg met portefeuillehouder.

2.4 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.2. Het beslissen op enkelvoudige aanvragen voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1, lid 1, sub a, b, d, e, g, h, i en artikel 2.2, lid 1, sub a, c, h, i Wabo.

 

Bijzondere instructie: bij voorgenomen weigering en bij ingediende zienswijze besluit in overleg met portefeuillehouder.

2.4 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.2.a Het beslissen of voor het project waarvoor een (vormvrije) aanmeldnotitie is gedaan, een milieu effect rapport (MER) als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer nodig is als voorbereiding op een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub e of i Wabo.

 

Bijzondere instructie: Bij voorgenomen besluit dat een milieu effect rapport nodig is, besluit in overleg met portefeuillehouder.

7.17 Wet milieubeheer

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.3. Het beslissen op enkelvoudige aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, sub c en f en artikel 2.2, lid 1, sub b, Wabo.

 

Bijzondere instructie: bij voorgenomen weigering en bij ingediende zienswijze besluit in overleg met portefeuillehouder.

2.4 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.4. Het beslissen op enkelvoudige aanvragen voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.2 lid 1, sub d, e, f, g, j en k Wabo.

 

Bijzondere instructie: bij voorgenomen weigering en bij ingediende zienswijze besluit in overleg met portefeuillehouder.

2.4 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.5. Het beslissen op een gefaseerde aanvraag als bedoeld in artikel 2.5 Wabo.

 

Bijzondere instructie: bij voorgenomen weigering en bij ingediende zienswijze besluit in overleg met portefeuillehouder.

2.5 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.6. Het intrekken van een beschikking eerste of tweede fase.

2.5, lid 5, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.7. Het wijzigen van de beschikking eerste fase bij de beschikking tweede fase voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning.

2.5, lid 6, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.8. Afzonderlijk aan te vragen vergunning strijdig gebruik Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, kan de omgevingsvergunning voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, bij de beschikking waarbij wordt beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de overige onlosmakelijke activiteiten worden gewijzigd, voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van die omgevingsvergunning.

2.5a Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.9. Het besluiten dat een aanvraag als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, Wabo moet worden ingediend (revisievergunning).

2.6, lid 1, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.10. A. Het besluiten dat, indien bepaald is dat een vergunning als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, Wabo (revisievergunning) moet worden aangevraagd, aanvragen met betrekking tot de betrokken activiteit die daarop geen betrekking hebben, niet te behandelen.

2.6, lid 2, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.11. A. Het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan of de beheerverordening, voor zover in overeenstemming met in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking, c.q. het daarvoor geldende afwijkingenbeleid.

B. De bevoegdheid om de procedure te starten voor een omgevingsvergunning die niet past binnen het afwijkingenbeleid maar wel binnen de kruimelgevallenlijst (bijzondere instructie: besluit in overleg met portefeuillehouder).

2.12, lid 1, sub a, onder 1 en 2, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.12. Het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning waarbij de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of beheersverordening, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat, mits het college of het Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving of de Senior Cluster Vergunning en Handhaving een positief principebesluit heeft genomen. Daarvan dient mededeling te worden gedaan aan de gemeenteraad.

(bijzondere instructie: besluit in overleg met portefeuillehouder).

2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.13. Het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning voor activiteiten die in strijd zijn met het exploitatieplan.

2.12 lid 1, sub b, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.14. Het starten van een procedure voor een omgevingsvergunning voor activiteiten die in strijd zijn met een voorbereidingsbesluit.

2.12, lid 1, sub d, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.15. Vergunning, op verzoek aanvrager, gedeeltelijk verlenen voor de wel te verlenen onderdelen.

Indien een aanvraag betrekking heeft op een project dat uit verschillende activiteiten bestaat en de omgevingsvergunning voor dat project ingevolge de artikelen 2.10 tot en met 2.20a moet worden geweigerd, kan het bevoegd gezag op verzoek van de aanvrager de omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten waarvoor zij niet behoeft te worden geweigerd.

2.21 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.16. Het verbinden van voorwaarden aan de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.22 Wabo.

2.22 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.17. Het besluiten dat een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk geldt voor een daarin gegeven termijn.

2.23 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.18. In een omgevingsvergunning voor een aflopende activiteit bepalen dat, voor zover zij betrekking heeft op die activiteit, de vergunninghouder na het verstrijken van een bij de omgevingsvergunning aangegeven termijn, verplicht is de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen.

2.23a Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.19. In een omgevingsvergunning bepalen dat daarbij aangewezen voorschriften nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, gedurende een daarbij aangegeven termijn van kracht blijven.

2.23b Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.20. Het besluiten op aanvragen voor een omgevingsvergunning met betrekking tot een seizoensgebonden bouwwerk.

2.24 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.21. Van bevoegd gezag toestemming geven dat de vergunning ook geldt voor een (andere) rechtspersoon aan wie die is overgedragen.

2.25, lid 3, onder b, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.22. Het vragen van adviezen zoals bedoeld in artikel 2.26 Wabo en hoofdstuk 6 Besluit omgevingsrecht.

2.26 Wabo

College

Intern Consulent A (3.40.10)

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10)

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Juridisch medewerker

 

Medewerker vergunning

 

Medewerker Vergunning

V&H-V.23. Het uitbrengen van adviezen als op grond van artikel 2.26 Wabo en hoofdstuk 6 Besluit omgevingsrecht.

2.26 Wabo

College

Intern Consulent A (3.40.10)

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10)

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Juridisch medewerker

 

Medewerker vergunning

 

Medewerker Vergunning

V&H-V.24. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 Wabo en hoofdstuk 6 Besluit omgevingsrecht.

2.27 Wabo

College

Intern Consulent A (3.40.10)

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10)

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Juridisch medewerker

 

Medewerker vergunning

 

Medewerker Vergunning

V&H-V.25. Het verzoeken om voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen of de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken.

2.29 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.26. Het wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.31.

2.31 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.27. Het besluiten tot de geheel of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning.

2.33 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.28. Administratieve handelingen (toezenden van afschriften, toezend van ontvangstbevestigingen, het doen van mededelingen etc. Mandaat aan alle medewerkers met dien verstande dat e.e.a. gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.)

3.1, 3.8, 3.9 lid 1 en 4, 3:11, 3:12, 3:13 en 3:15 Wabo

College

Alle medewerkers.

-

V&H-V.29. Het, vanwege een nationale noodsituatie, achterwege laten van de toepassing van afdeling 3.4 en artikel 3.44 Awb en/of de artikelen 2.26 en 3.19 geheel of gedeeltelijk.

3.2 Wabo

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving

V&H-V.30. Het aanhouden van een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 3.3 Wabo.

3.3 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.31. Het aanhouden van een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 3.4 Wabo.

3.4 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.32. Het aanhouden van een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 3.5 Wabo.

3.5 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.33. Het verlenen van een reguliere omgevingsvergunning in afwijking van de wettelijke aanhoudingsgrond.

3.5, lid 3, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.34. Het aan de aanvrager mededeling doen van de aanhouding op grond van artikel 3.3 en 3.5 Wabo.

3.6, lid 1, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.35. Het besluiten tot verdagen van de beslissing op een aanvraag met ten hoogste zes weken.

3.9, lid 2, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.36. Het achterwege laten van de toepassing van artikel 3.1 of afdeling 3.4 Awb geheel of gedeeltelijk in geval:

a. de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvan de uitvoering als gevolg van een ongewone omstandigheid op korte termijn nodig is;

b. de uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat vereist.

3:10, lid 2, Wabo

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Afdelingshoofd Vergunning en Handhaving

V&H-V.37. Het opnemen van een bepaling als bedoeld in artikel 2.23 Wabo, indien in de vergunning krachtens de Waterwet een dergelijke bepaling wordt opgenomen.

3:17 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.38. Het besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag op grond van artikel 3.18, lid 2, Wabo.

3.18, lid 2, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.39. Het besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om de omgevingsvergunning op grond van artikel 3.18, lid 3, Wabo en/of artikel 8.41a Wet milieubeheer.

3.18, lid 3, Wabo

8.41a Wet milieubeheer

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.40. Het orgaan dat tot verlening van de vergunning krachtens artikel 6.2 van de Waterwet bevoegd is, in de gelegenheid stellen advies uit te brengen.

3.19, lid 2, Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.41. Het intrekken van een omgevingsvergunning op grond van artikel 3.23 Wabo.

3.23 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.42. Het intrekken van een omgevingsvergunning of ontheffing op grond van artikel 5.19 Wabo.

5.19 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.43. Het aan de hand van de welstands(loket)criteria beoordelen van aanvragen om omgevingsvergunningen.

48, lid 1, Woningwet

College

Consulent publieke dienstverlening A en B (3.60.10 en 3.60.20).

Medewerker Vergunning

V&H-V.44. Mededeling naar aanleiding van sloopmelding, incl. het geven van aanwijzingen en voorwaarden die daarbij in acht worden genomen.

1.1-1.33 Bouwbesluit

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.45. Het besluiten tot het verlenen van ontheffing van de verplichting tot het indienen van een bodemonderzoeksrapport indien reeds bruikbare gegevens voorhanden zijn.

2.1.5, lid 3, Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.46. Het besluiten tot het verlenen van een ontheffing van de verplichting tot het indienen van een verkennend bodemonderzoek als het vooronderzoek uitwijst dat de locatie/bodem onverdacht is.

2.1.5, lid 4 en 5, Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.47. Het verbinden van voorwaarden aan de omgevingsvergunning, indien op grond van het bodemonderzoeksrapport of saneringsplan wordt geoordeeld dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

2.22 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.48. Gebruiksmelding

Het besluiten tot acceptatie van een gebruiksmelding, inclusief het daaraan verbinden van voorwaarden, en de gestelde voorwaarden te wijzigen of in te trekken of aan te houden.

1.18-1.22 Bouwbesluit

 

6.8 Bbl

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.49. Het afdoen op grond van artikel 8.40 e.v. van de Wet Milieubeheer in de zin van ter uitvoering van die wet tot stand gekomen algemene maatregelen van bestuur voor niet-vergunningplichtige inrichtingen.

8.40 e.v. Wet milieubeheer Activiteitenbesluit

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.50. Nadere eisen / maatwerkvoorschriften

Het stellen van nadere eisen of het stellen van maatwerkvoorschriften aan inrichtingen op grond van een AMVB als bedoeld in art. 8.40 Wm e.v.

8.40 Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.51. Afhandeling van verzoeken en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Beleidsmedewerker

V&H-V.52. Het beoordelen van bodem-, archeologie-, geluid- en andere onderzoeken en rapporten in het kader van aanvragen om omgevingsvergunningen en/of op grond van het Activiteitenbesluit en overige relevante wet- en regelgeving.

8.40 e.v. Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Erfgoedwet, Wabo en de op deze wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur.

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

 

 

 

 

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

Senior Cluster Vergunning

Senior Cluster Handhaving

 

Beleidsmedewerker

V&H-V.53. Het afdoen van meldingen en kennisgevingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, alsmede het zo nodig stellen van nadere eisen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20)

Beleidsmedewerker

V&H-V.54. Het verlenen van ontheffingen en het afdoen van meldingen en kennisgevingen in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen en Besluit lozing afvalwater huishoudens.

H 10 Wet milieubeheer en Besluit lozen buiten inrichtingen en Besluit lozing afvalwater huishoudens

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.55. Verlenen of weigeren van een ontheffing:

• van het verbod inzake het voorkomen van diffuse milieuverontreiniging (art. 25, lid 2);

• van het verbod inzake opslag van afvalstoffen (art. 31, lid 2).

Afvalstoffenverordening

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10)

Beleidsmedewerker

V&H-V.56. Het afdoen van kennisgevingen op grond van het Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval.

1 t/m 5 Besluit mobiel breken van bouw- en sloopafval.

College

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.57. Ontheffing Bouwverordening voor overschrijdingen van de voorgevelrooilijn

1. ontheffing verlenen - met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid - van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn voor:

a. ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;

b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder i, en derde lid, van het Besluit bouwwerken, die naar hun aard en bestemming op een voor de voorgevelrooilijn gelegen erf toelaatbaar zijn;

c. laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden;

d. erkers, serres en andere uitbouwen, alsmede balkons en galerijen, die de voorgevelrooilijn met niet meer dan 1,50 m overschrijden;

e. trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, alsmede andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclametoestellen en draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in artikel 2.5.7;

f. overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken.

g. bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Erfgoedwet dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting bij het karakter van de bestaande omgeving.

2.5.8., lid 1, Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.58. Ontheffing voor overschrijdingen van de achtergevelrooilijn

ontheffing verlenen van het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor:

a. buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, waarvan de afstand tot de zijdelingse grens van het erf minder dan 20 meter bedraagt;

b binnen de bebouwde kom gelegen kassen;

c. vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

d. gebouwen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen en welk terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd;

e. gebouwen op binnenterreinen, mits hiervan de bereikbaarheid, als bedoeld in de artikelen 2.5.3 en 2.5.4, is verzekerd;

f. bijgebouwen, anders dan de gebouwen, bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken;

g. gebouwen in een bouwstrook of bouwblok, geheel of overwegend handels- of industrieterrein omvattend;

h. bouwvergunningplichtige bouwwerken, geen gebouw zijnde;

i. ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw;

j. erkers en overige uitbouwen, anders dan de uitbouwen, bedoeld in artikel 2, onder a, van het Besluit bouwwerken;

k. trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, balkons en veranda’s, alsmede andere luifels, afdaken, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, terrassen en bordessen dan bedoeld zijn in artikel 2.5.13;

l. bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Erfgoedwet dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

2.5.14 Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.59. Ontheffing voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogte

ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 van de Bouwverordening ten behoeve van:

a. gebouwen voor openbaar nut, scholen, kerken, schouwburgen en andere gebouwen bestemd voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;

b. gebouwen bestemd voor woon-, kantoor- of winkeldoeleinden, indien de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;

c. gebouwen bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf op een handels- en industrieterrein;

d. agrarische bedrijfsgebouwen;

e. het geheel of gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken, en indien:

1. de bestaande belendende gebouwen de maximale bouwhoogte overschrijden en de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;

2. bij het overschrijden van bestaande uitwendige hoogteafmetingen andere hoogteafmetingen kleiner worden dan de bestaande;

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, anders dan bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit bouwwerken;

g. topgevels, breder dan 6 meter en gevelverhogingen van soortgelijke aard;

h plaatselijke verhogingen met een grotere breedte dan 0,60 meter;

i. dakvensters, mits buitenwerks gemeten de breedte niet meer dan 1,75 meter, de hoogte niet meer dan 1,5 meter, de onderlinge afstand niet minder dan 3 meter en de afstand tot de erfscheiding niet minder dan 1,5 meter bedraagt. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor gekoppelde dakvensters, die tot verschillende gebouwen behoren;

j. draagconstructies voor een reclame;

k. vrijstaande schoorstenen;

l. bouwwerken op een monument - als bedoeld in de Erfgoedwet dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

2.5.28 Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.60. Ontheffing voor overschrijding van de rooilijnen en toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid

Ontheffing verlenen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28 van de Bouwverordening, van de verboden tot bouwen met overschrijding van de voor- en van de achtergevelrooilijn, en van het verbod tot bouwen met overschrijding van de maximale bouwhoogte verleend (conform het bepaalde in lid 1 en 2 van artikel 2.5.29).

2.5.29 Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.61. Ontheffing parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het derde lid van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening:

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte.

2.5.30, lid 4, Bouwverordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.62. Individuele ontheffingen winkeltijden

Het besluiten – inclusief het intrekken of wijzigen – op verzoeken om individuele ontheffing van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op werkdagen voor:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard; of

b. in verband met de toeristische aantrekkingskracht.

Winkeltijdenwet,

3 en 5 Verordening winkeltijden Montferland.

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.63. Aanvragen strafregisters e.d. Alcoholwet

Het aanvragen van inlichtingen uit de registers van de Justitiële documentatiedienst / strafregisters t.b.v. uitvoering van de Drank- en Horecawet.

9 en 13 Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Burgemeester

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.64. Alcoholwet

• Besluiten op aanvraag om vergunning tot uitoefening horecabedrijf of slijtersbedrijf (art. 3);

• Besluiten op aanvraag om met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing te verlenen van de bij of krachtens artikel 4 gestelde regels (art. 4);

• Besluiten op aanvraag om ontheffing ten behoeve van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (art. 35);

Alcoholwet.

Burgemeester

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.65. Loterij

Besluiten op een aanvraag om een vergunning voor loterij met de (economische) waarde van het totale prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,--.

3, lid 1, Wet op de Kansspelen.

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

V&H-V.66. Kansspelautomaten

Besluiten op een aanvraag om een aanwezigheids-vergunning voor kansspelautomaten.

30b Wet op de Kansspelen.

Burgemeester

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Medewerker APV en bijzondere wetten

 

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

V&H-V.67. Wapens optocht

Besluiten op een aanvraag om een verklaring van geen bedenkingen inzake het meevoeren wapens in een optocht, voor zover:

a. het onderdeel uitmaakt van een periodiek terugkerend evenement van een in de gemeente gevestigde schutterij(en) en;

b. het betreft de daarbij gebruikelijke en legaal voorhanden zijnde wapens (kaliber .22 randvuur, zwart kruitvuurwapens en blanke wapens, zoals sabels e.d.) zonder scherpe munitie, en;

c. het wapen deel uitmaakt van hun officiële ceremonieel tenue.

31, lid 2, sub b, Regeling wapens en munitie.

Burgemeester

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

V&H-V.68. Verkeersregelaars

Het aanstellen van personen als evenementen- verkeersregelaar.

Regeling verkeersregelaars 2009;

Artikel 56, lid 1, onder b, BABW.

Burgemeester

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

V&H-V.69. Aankondigingsborden op of aan de weg

Het besluiten op een aanvraag om een ontheffing de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (uitsluitend het tijdelijk plaatsen van aankondigingsborden).

2:10, lid 4, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

V&H-V.70. Slapen op of aan de weg

1. Het verlenen van een ontheffing van het verbod om de weg als slaapplaats te gebruiken of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of ander onderkomen als slaapplaats te gebruiken, daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

2. Het aanwijzen van een plaats(en) waar het verbod om te slapen op of aan de weg niet van toepassing is.

2:23a, lid 2 en 3, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

V&H-V.71. Vergunning evenement

Het besluiten op een aanvraag om een vergunning om een evenement te organiseren (lid 1).

2:25, lid 1, APV

Burgemeester

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.72. Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Het aanwijzen van plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, waar het is verboden is ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

a. aanwezig te hebben;

b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven; of

d. te voeren. (lid 1).

Het besluiten op een aanvraag om ontheffing te verlenen van een of meer verboden bedoeld in het eerste lid, aan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een plaats die een krachtens het eerste lid is aangewezen (lid 2).

2:60, lid 1 en 2, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.73. Overige geluidhinder

Het besluiten op aanvragen om ontheffing verlenen van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

4:6, lid 2, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

 

(Zie ook Cluster milieubeleid)

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.74. Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Besluiten op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd (ontheffing kampeerverbod – bijv. bij evenementen).

4:18, lid 3 en 4, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.75. Ventverbod

Besluiten op een aanvraag om ontheffing van het ventverbod.

5:15, lid 2, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.76. Incidentele standplaatsen

Besluiten op een aanvraag om vergunning om een standplaats in te nemen of te hebben inzake standplaats die eenmalig of incidenteel wordt ingenomen (NB. inzake standplaats die voor onbepaalde tijd of periodiek wordt ingenomen: zie afdeling Openbare Werken. Voor een markt: marktverordening/Openbare Werken. Voor een evenement als bedoeld in artikel 2.25.

5:18 lid 1, 4 en 5 APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

 

(Zie ook OW).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.77. Crossterreinen wedstrijd / evenement

Besluiten op een aanvraag om de aanwijzing van een crossterrein, gedurende een wedstrijd of evenement.

5:32, lid 2, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10)

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.78. Ontheffingen verbod vuur te stoken

Het verlenen van ontheffingen van de verboden om afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur te stoken op grond van de Wet milieubeheer en/of de APV.

10. juncto 10.63 Wm;

5:34, lid 3, APV

College

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10)

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent A (3.40.10).

Medewerker APV en bijzondere wetten

Medewerker vergunning

 

Medewerker vergunning

 

Juridisch medewerker

V&H-V.79. Toekennen van een nummer

Het toekennen van een nummer aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en desgewenst aan andere niet bij wet genoemde objecten , zoals afgebakende terreinen. Onder toekennen wordt tevens begrepen wijzigen of intrekken.

Verordening naamgeving en nummering Montferland 2010

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Vergunning

V&H-V.80. Nadeelcompensatie

Besluiten op aanvragen om nadeelcompensatie.

Titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Intern consulent A (3.40.10).

Senior Cluster Vergunning

Juridisch medewerker

V&H-V.81. Omgevingswet

Uitoefenen van alle bevoegdheden opgenomen in de omgevingswet en betreffende AMvB’s na de inwerkingtreding daarvan, tenzij uitgesloten of een nieuwe mandaatregeling ter zake wordt vastgesteld.

Omgevingswet, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Omgevingsbesluit (Ob).

College

Alle medewerkers met dien verstaande dat de uitoefening van de bevoegdheid gerelateerd dient te zijn aan de functie-inhoud.

 

 

 

 

 

 

Cluster Handhaving

 

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven, Cluster Handhaving (1.30.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van het Cluster Handhaving, Afdeling Vergunning en Handhaving. Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven van het Cluster Vergunning (1.30.10) is ter zake vervangend bevoegd.

Senior Cluster Handhaving, of;

Senior Cluster Vergunning

V&H-H.1. Last onder dwangsom of bestuursdwang

Het verzenden van een vooraankondiging en het besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, indien de toepassing van de last onder bestuursdwang/dwangsom dient tot handhaving van regels welke het gemeentebestuur of burgemeester uitvoert

 

Bijzondere instructie: last in overleg met portefeuillehouder.

 

Waarschuwing ook door Toezichthouder.

125 Gemeentewet

5:21 e.v. Awb.

College

burgemeester

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10); Intern consulent A (3.40.10).

Senior Cluster Handhaving

Juridisch medewerker

V&H-H.2. Stillegging bouw e.d.

Het besluiten tot oplegging (of de opheffing daarvan), een last onder bestuursdwang of oplegging (of de opheffing daarvan) van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet kan inhouden dat het bouwen, gebruiken of slopen van een bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van een bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid worden getroffen.

5.17 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Intern consulent A (3.40.10).

Senior Cluster Handhaving

Juridisch medewerker

V&H-H.3. Het verrichten van bevoegdheden op grond van hoofdstuk

18 ‘Handhaving’ van de Wet milieubeheer en hoofdstuk

10 ‘Handhaving’ van de Wet bodembescherming.

18.2 e.v. Wet milieubeheer

95 Wet bodembescherming

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.4. Aanwijzing toezichthouders

Het aanwijzen van toezichthouders door middel van het ondertekenen en verstrekken van een legitimatiebewijs aan toezichthouders.

5.11 Awb juncto 5.10 en 5.13 Wabo,

6:2, lid 2, APV,

41, lid 1, onder b Drank- en Horecawet

College

Burgemeester

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.5. Toepassingsbeschikking

Het besluiten op een verzoek van een aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, bestuursdwang toe te passen.

5:31a, lid 3, Awb

College

Burgemeester

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.6. Invorderingsbeschikking

Het besluiten tot een beschikking omtrent de invordering van de dwangsom, en het verzenden van een inningsbrief, aanmaning en het uitoefenen van verdere invorderingsbevoegdheden ter zake.

5:37 en 4:112 Awb

College

Burgemeester

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

Intern consulent A (3.40.10).

Senior Cluster Handhaving

Juridisch medewerker

V&H-H.7. Kennisgeving van bevindingen n.a.v. een controle, niet zijnde aanschrijvingen of vooraankondigingen van aanschrijvingen.

Wabo, Woningwet, Wet milieubeheer

College

Toezichthouder

Toezichthouder

V&H-H.8. Bestuursrechtelijke geldschuld

Het bij beschikking vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom.

4:86 Awb

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.9. Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 5.19 Wabo.

 

Bijzondere instructie: in overleg met portefeuillehouder.

5.19 Wabo

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Intern consulent A (3.40.10).

Senior Cluster Handhaving

Juridisch medewerker

V&H-H.10. Aanschrijven geplaatste voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke bestemming daarvan:

Besluiten tot bestuursrechtelijke handhaving (dwangsom of bestuursdwang) bij overtreding van het verbod de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg (lid 1, onder a).

2:10, lid 1, onder a, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.11. Aanwijzing periode rookverbod in bossen en natuurterreinen

Besluiten tot de aanwijzing van een periode waarin het verboden is te roken in bossen en natuurterreinen of binnen een afstand van dertig meter daarvan.

2:18, lid 1, onder a, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.12. Aanwijzing verboden drankgebruik

Besluiten tot de aanwijzing van een gebied, op een openbare plaats binnen de bebouwde kom, waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2:48, lid 1, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.13. Aanwijzing uren of plaatsen Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Besluiten tot de aanwijzing van op uren en plaatsen waarop het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door of namens het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

2:52 APV

College

Burgemeester

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.14. Gevaarlijke honden

Het verzenden van een vooraankondiging of het besluiten tot de oplegging van een aanlijn- en/of muilkorfgebod in verband met het gevaarlijk of het hinderlijk gedrag van de betreffende hond.

2:59, lid 1, sub a en b, APV

Burgemeester

Intern Consulent A (3.40.10).

Juridisch mederwerker

V&H-H.15. Aanwijzing / stellen regels en aantallen houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

Besluiten tot de aanwijzing van plaatsen waar het verboden is, ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

a. aanwezig te hebben;

b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door namens het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven; of

d. te voeren.

2:60 APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.16. Aanwijzing gebied verbod bedelarij

Besluiten tot de aanwijzing van een gebied waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

2:65 APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.17. Aanwijzen plaats verbod bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling:

De aanwijzing van een plaats waar het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats (lid 1).

2:73, lid 1, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10)

(zie ook OW)

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.18. Het besluiten tot stillegging van werkzaamheden aan en rond de spoorlijn wegens geluidoverlast.

Wet geluidhinder

4.6 APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.19. Aanwijzing plaatsen verbod opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Besluiten tot de aanwijzing van plaatsen waar het verboden is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de in artikel 4:13, lid 1, APV onder a tet en met d genoemde voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

4:13, lid 1, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.20. Aanwijzing wegen verbod te koop aanbieden van voertuigen

Besluiten tot de aanwijzing van wegen waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

5:3 APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.21. Aanwijzing wegen / plaatsen kampeermiddelen e.a.

Besluiten tot de aanwijzing van wegen of plaatsen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

5:6, lid 1, onder a en b, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.22. Aanwijzing plaatsen / wegen verbod parkeren van grote voertuigen

1. Besluiten tot de aanwijzingen van plaatsen buiten de bebouwde kom, waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Besluiten tot de aanwijzingen van wegen waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

5:8, lid 1 en 2, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.23. Aanwijzing plaatsen overlast van fiets of bromfiets

Besluiten tot de aanwijzing van plaatsen waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid.

5:12, onder b, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.24. Aanwijzing ventverbod

Besluiten tot de aanwijzing van een ventverbod op openbare plaatsen of dagen en uren.

5:15, lid 1, onder a en b, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.25. Wegslepen van voertuigen

Besluiten tot het toepassen van bestuursdwang met betrekking tot het doen overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig, het bijhouden van bewaringsregister en het innen van verschuldigde kosten.

170 en 171 Wvw, 125 Gem.wet, 5 t/m 11 Bwv, Wegsleep- verordening

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.26. Behandelen verzoek om handhaving

Het behandelen en besluiten op een verzoek om handhaving.

125 Gemeentewet

5:21 e.v. Awb.

College

Burgemeester

Intern consulent A (3.40.10)

Juridisch medewerker

V&H-H.27. Opschorten begunstigingstermijn last onder dwangsom

Het op verzoek van de overtreder opschorten van de begunstigingstermijn.

5:34, lid 1, Awb

College

Burgemeester

Intern consulent A (3.40.10)

Juridisch medewerker

V&H-H.28. Te koop aanbieden van voertuigen

• De aanwijzing van wegen of weggedeelten waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen (lid 1).

• Ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod (lid 2).

(zie ook: Openbare Werken)

5:3, lid 1 en 2, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.29. Kampeermiddelen e.d.

• Aanwijzing plaats als bedoeld in lid 1, onder a en b.

• Ontheffing verlenen van het verbod om een kampeermiddel, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben binnen de bebouwde kom of op een door het college aangewezen weg (lid 2).

(zie ook: Openbare Werken)

5:6, lid 1 en 2, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.30. Parkeren van grote voertuigen

• Ontheffing verlenen van het verbod om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

• Het besluiten tot de aanwijzing van plaatsen/wegen waar het voor voertuigen, als bedoeld in het eerste lid, verboden is te parkeren (Lid 5).

(zie ook: Openbare Werken)

5:8, lid 5, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

V&H-H.31. Overlast van fiets of bromfiets

De aanwijzing van plaatsen waar het verboden is of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

(zie ook: Openbare Werken)

5:12, onder b, APV

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Handhaving

 

 

 

 

 

Afdeling Sociale Zaken

 

 

Afdelingshoofd A van de Afdeling Sociale Zaken (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Afdeling Sociale Zaken.

Afdelingshoofd Sociale Zaken

Cluster Werk en Inkomen

Cluster Bedrijfsbureau Sociaal Domein

 

 

 

 

Participatiewet / Ioaw/ Ioaz / BBZ

 

 

 

 

SZ.1 Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden op grond van de:

• de Participatiewet;

• de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet Ioaw);

• de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet Ioaz);

• de Wet participatiebudget;

• de Wet sociale werkvoorziening.

Participatiewet

Wet Ioaw/z.

Wet participatiebudget

Wet sociale werkvoorziening

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Afdelingshoofd Sociale Zaken

SZ.2 Het al dan niet onder het opleggen van een hersteltermijn en/of opvragen van gegevens of bescheiden bij aanvrager;

• Het opvragen van informatie bij derden;

• overige voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in verband met de uitvoering van de Participatiewet en Ioaw/z.

4:5 Awb;

 

7, 53a, 54, 63 en 64 Participatiewet;

11, 40, 45 46,48 en 49 en 45 Ioaw/z.

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10);

Consulent publieke dienstverlening A (3.6.10);

 

 

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30)

 

Medewerker uitkeringsadministratie

Consulent inkomen

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

klantmanager/werkcoach

 

Medewerker uitkeringsadministratie

 

Medewerker uitkeringsadministratie

SZ.3 Medisch urenbeperkt

• ambtshalve vaststellen of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1, medisch urenbeperkt is;

• op schriftelijke aanvraag van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1, vaststellen of hij medisch urenbeperkt is.

6b, tweede lid, onder a en b, Participatiewet

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

Werkcoach / Jobhunter

SZ.4 Besluiten tot het opleggen (dan wel) afzien van een maatregel (dan wel het geven van een waarschuwing) krachtens art. 18 Participatiewet (conform de afstemmingsverordening)

7 en 18 Participatiewet;

Afstemmingsverordening.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.5 Besluiten tot het opleggen (dan wel) afzien van een maatregel (dan wel het geven van een waarschuwing) krachtens art. 20 Ioaw/Ioaz en administratieve boete krachtens art. 20a Ioaw/Ioaz.

11, 20 en 20a e.v. Ioaw/Ioaz

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.6 Besluiten omtrent toekenning, herziening, afwijzing en beëindiging van uitkeringen / tegemoetkomingen, voorzieningen e.d. krachtens:

• de Participatiewet

• de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten werknemers (Ioaw)

7 Participatiewet;

11 Ioaw.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Consulent inkomen

SZ.7 Besluiten omtrent toekenning, herziening, afwijzing en beëindiging van uitkeringen / tegemoetkomingen, voorzieningen e.d. krachtens:

• de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

• het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).

7 Participatiewet:

11 Ioaz;

BBZ.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.8 Besluiten omtrent de terug- en invordering, de verhoging met de verschuldigde wettelijke (achterstands) rente en invorderingskosten alsmede kwijtschelding / administratieve correctie van vorderingen) van ten onrechte verstrekte uitkeringen / verstrekkingen, conform de Beleidsnotitie terugvordering.

7, 58 t/m 60 Participatiewet;

25 t/m 25c Ioaw/ Ioaz;

Beleidsnotitie terugvordering;

44 t/m 47 BBZ.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Consulent inkomen

 

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

SZ.9 Besluiten omtrent verhaal (op derden) van de kosten van bijstand krachtens de Participatiewet, conform de Beleidsnotitie bijstandsverhaal.

7 Participatiewet;

61 t/m 62i Participatiewet.

 

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.10 Besluiten tot het instellen van een bijzonder onderzoek, het doen van fraudeaangifte (conform de Fraudeverordening).

7 en 53a Participatiewet;

11 en 14 Ioaw/Ioaz;

Fraudeverordening.

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.11 Arbeidsinschakeling en tegenprestatie

Besluiten gericht op de re-integratie op de arbeidsmarkt (vastgelegd in trajectplan) of traject bedoeld om de klant te laten participeren in de maatschappij (sociale activering) zoals geformuleerd in het gemeentelijke beleidsplan Re-integratieverordening (in samenhang met de Afstemmingsverordening, inzake):

Verplichtingen:

• Ontheffing verplichtingen als bedoeld in artikel 9, lid 2;

• vaststellen genoegzame overtuiging kinderopvang, scholing en belastbaarheid als bedoeld in artikel 9, lid 4;

• Ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande ouders als bedoeld in artikel 9a, lid 1;

Ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande ouders:

• Opschorting en intrekking van de ontheffing als bedoeld in artikel 9a, lid 5, onder c en d;

• Beëindiging opschorting als bedoeld in artikel 9a, lid 6;

• Opstellen plan van aanpak als bedoeld in artikel 9a, lid 7;

• Verrichten heronderzoek en beoordeling of er aanleiding bestaat de voorziening te wijzigen als bedoeld in artikel 9a, lid 8;

• Opstellen gewijzigd plan van aanpak als bedoeld in artikel 9a, lid 9;

• Aanvullen van de voorziening als bedoeld in artikel 9a, lid 10;

• Invullen van de voorziening met een opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert als bedoeld in artikel 9a, lid 11;

• Verlaging van de bijstand als bedoeld in artikel 9a, lid 12;

Aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling:

• Besluiten tot een naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 10;

Participatieplaatsen:

• Onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten gedurende maximaal twee jaar als bedoeld in artikel 10a, lid 1 en 2;

• Voor de termijn van twee jaar buiten beschouwing laten van een termijn indien er een reëel uitzicht is op een dienstbetrekking of de werkzaamheden zijn verricht voor 1 januari 2007 zijn als bedoeld in artikel 10a, lid 3 en 4;

• Aanbieding voorziening gericht op arbeidsinschakeling in de vorm van scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert als bedoeld in artikel 10a, lid 5;

• Verstrekken van een premie als bedoeld in artikel 10a, lid 6;

• Beoordeling of de additionele werkzaamheden de kans op inschakeling in het arbeidsproces heeft vergroot als bedoeld in artikel 10a, lid 8;

• Beoordeling of de voortzetting van de additionele werkzaamheden de kans op inschakeling in het arbeidsproces aanmerkelijk verbetert als bedoeld in artikel 10a, lid 9;

• Beoordeling, voor afloop van het derde jaar, of de voortzetting van de additionele werkzaamheden de kans op inschakeling in het arbeidsproces aanmerkelijk verbetert als bedoeld in artikel 10a, lid 10;

7 Participatiewet;

9 t/m 10a Participatiewet;

11 en 34 t/m 38 Ioaw/Ioaz;

Re-integratieverordening.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

SZ.12 Participatievoorziening beschut werk

1. Het ambtshalve vaststellen of iemand uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

2 besluiten tot het voornemen en laten verrichten van door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor het college de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert het college hierover.

3 het zorgen voor het verkrijgen van een dienstbetrekking waar de betreffende persoon in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden verricht.

 

Bijzondere instructie: Advies door Klantmanager.

 

10b, lid 1 t/m 3, Particpatiewet

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.13 Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie

Op schriftelijke aanvraag of ambtshalve vaststellen of die persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

 

10c, lid 1 onder a en b, Particpatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Klantmanager;

Werkcoach / jobhunter.

SZ.14 Loonkostensubsidie

- Indien een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, stelt het college de loonwaarde van die persoon vast. Indien die dienstbetrekking tot stand komt verleent het college loonkostensubsidie aan de werkgever.

- een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, gedurende maximaal drie maanden bij een werkgever onbeloonde werkzaamheden laten verrichten met het oog op een reële vaststelling van de loonwaarde.

- Het jaarlijks (of eenmaal in de drie jaar), na aanvang van de dienstbetrekking ambtshalve vaststellen of een persoon nog steeds tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, de hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie.

- Het vaststellen dat dat een persoon niet tot de doelgroep loonkostensusidie behoort.

- Besluiten geen andere subsidie voor de loonkosten te verlenen ten aanzien van dezelfde dienstbetrekking, indien het college loonkostensubsidie als bedoeld in dit artikel verleent.

10d, leden 1, 3 , 5 t/m 7, Particpatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Klantmanager;

Werkcoach / jobhunter.

SZ.15 Ondersteuning bij leer-werktrajecten

In aanvulling op artikel 7 ondersteuning aanbieden aan personen ten aanzien van wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject geboden is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

a. van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd; of

b. van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

10f Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Klantmanager

SZ.16 Zeer dringende redenen

Aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, gelet op alle omstandigheden, bijstand verlenen indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken.

16, lid 1, Participatiewet

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.17 Afstemming

Besluiten tot de afstemming van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen, waaronder begrepen de verlaging van de bijstand of het opleggen van een maatregel, dan wel het afzien van een maatregel (dan wel het geven van een waarschuwing) krachtens art. 18 Participatiewet (conform de afstemmingsverordening) .

7 en 18 Participatiewet

Afstemmingsverordening

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.18 Bestuurlijke boete

Besluiten over het opleggen van een bestuurlijke boete.

18a Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Boeteambtenaar

 

Consulent inkomen

SZ.19 Beheersing van de Nederlandse taal

Besluiten over het verlagen van de bijstand en/of het afleggen van een toets inzake de beheersing van de Nederlandse taal.

18b Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Klantmanager

 

Consulent inkomen

SZ.20 Bijzondere bijstand

Het besluiten op aanvragen om bijzondere bijstand.

7 en 35 Participatiewet.

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Consulent inkomen

 

-

SZ.21 Individuele inkomenstoeslag

Besluiten op een verzoek om Individuele inkomenstoeslag.

36 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20);

Intern consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Medewerker Cluster Werk en Inkomen

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.22 Individuele studietoeslag

Besluiten op een verzoek om Individuele studietoeslag.

36b Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20)

Intern Consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Medewerker Cluster Werk en Inkomen

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.23 Opschorting, herziening en intrekking inzake Woonplaats en adresgegevens

• Besluiten tot opschorting van de betaling van de bijstand , indien bij de beoordeling van het recht op bijstand blijkt dat het door een belanghebbende verstrekte adres van hemzelf, van zijn echtgenoot of van een kind afwijkt van het adres waaronder de betrokkene in de basisregistratie personen is ingeschreven.

• Het schriftelijk mededeling doen van de opschorting aan de belanghebbende en geeft daarbij de gelegenheid tot adreswijziging in de basisregistratie personen binnen een te stellen termijn.

• Besluiten tot beëindiging van de opschorting, zodra is gebleken is dat de afwijking niet meer bestaat.

• zodra het aan het college gebleken is dat de afwijking niet meer bestaat.

• Besluiten tot het herzien van het besluit tot toekenning van de bijstand of intrekking met ingang van de eerste dag waarop de betaling van de bijstand is opgeschort, indien de afwijking ook na de gestelde termijn nog bestaat.

40 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern Consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.24 Verzoek en aanvraag Vreemdelingenwet

Het besluiten op een verzoek van een vreemdeling bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening verlenen na de melding, bedoeld in artikel 44, indien onevenredig bezwarende individuele omstandigheden daartoe noodzaken en zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld.

41, lid 8, onder b en 2°, Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Consulent inkomen

SZ.25 Vaststelling op aanvraag

• Besluiten tot het vaststellen van het recht op bijstand op schriftelijke aanvraag of, indien een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is, besluiten tot het ambtshalve vaststellen (lid 1).

• Besluiten tot het ambtshalve vaststellen van het recht op bijstand indien een van de echtgenoten niet met de aanvraag instemt, doch bijstandsverlening, gezien de belangen van de overige gezinsleden, niettemin geboden is (lid 3).

• De beoordeling van de houding en gedragingen gedurende de vier weken na de melding van de meerderjarige personen die ten tijde van de aanvraag van algemene bijstand jonger dan 27 jaar zijn (lid 5).

43 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

 

Intern consulent B (3.40.20).

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20)

Consulent inkomen

 

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

 

Consulent inkomen

SZ.26 Plan van aanpak (re-integratietraject)

Het begeleiden van een persoon die recht heeft op algemene bijstand bij de uitvoering van het plan van aanpak en evalueert, in samenspraak met die persoon, periodiek het plan van aanpak en stelt dit zonodig bij.

44a Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Klantmanager

SZ.27 Toepassing afstemming door Sociale verzekeringsbank

• Het in kennis stellen van de Sociale verzekeringsbank van een gegrond vermoeden dat een belanghebbende niet voldoet aan de verplichting tot arbeidsinschakeling dan wel niet of onvoldoende gebruik maakt van re-integratievoorzieningen of inburgeringsvoorzieningen.

• Het in kennis stellen van de Sociale verzekeringsbank van het oordeel dat uit de houding en gedragingen van de belanghebbende ondubbelzinnig is gebleken dat hij de verplichtingen, bedoeld in het vijfde lid, nakomt.

47c, leden 3, 5 en 12, Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Klantmanager

SZ.28 Vorm van bijstand: geldlening, borgtocht en bijstand in natura

• Het aan het verlenen van bijstand in de vorm van een geldlening verbinden van verplichtingen, die zijn gericht op meerdere zekerheid voor de nakoming van de aan deze bijstand verbonden rente- en aflossingsverplichtingen;

• Toepassen van de bevoegdheid tot verrekening van die geldlening met de algemene bijstand of uitkering, indien de persoon aan wie bijstand in de vorm van een geldlening wordt verleend algemene bijstand of een uitkering op grond van de Wet Ioaw, de Wet Ioaz of het BBZ ontvangt.

48, leden 3 en 4, Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.29 Voorschot algemene en/of bijzondere bijstand

Het verlenen van een voorschot van algemene en/of bijzondere bijstand in de vorm van een renteloze geldlening, binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken, zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld.

52 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Consulent inkomen

SZ.30 Verstrekking en onderzoek gegevens

• Besluiten tot een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zonodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand.

• Het al dan niet binnen een te stellen termijn opvragen van benodigde ontbrekende gegevens of bescheiden welke nodig zijn om het recht vast te stellen.

4:5 Awb;

7 en 53a Participatiewet;

11 en 14 Ioaw/Ioaz.

College

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10);

 

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30);

 

Administratief medewerker B (3.80.20);

 

 

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

Consulent inkomen

 

Medewerker uitkeringsadministratie

 

Administratief medewerker

 

Medewerker Cluster Werk en Inkomen

SZ.31 Verstrekking en onderzoek gegevens; opschorting inzake woonadres

• Besluiten tot opschorting van de bijstand, indien de belanghebbende niet desgevraagd de woonsituatie niet heeft aangetoond, niet dan nadat het college aan belanghebbende gelegenheid heeft gegeven op andere wijze aan te tonen dat het feitelijke woonadres overeenkomt met het verstrekte adres, indien daartoe niet eerder aan belanghebbende gelegenheid is geboden.

• Schriftelijke mededeling doen van de opschorting aan de belanghebbende en hem daarbij in de gelegenheid te stellen om aan te tonen dat het feitelijke woonadres overeenstemt met het verstrekte adres.

53a, leden 4 en 5, Participatiewet.

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.32 Besluiten tot het opschorten van het recht op bijstand krachtens art. 54 Participatiewet - Onjuiste gegevens en onvoldoende medewerking; opschorting, herziening en intrekking

• Besluiten tot het opschorten van het recht op bijstand voor de duur van ten hoogste acht weken, indien de belanghebbende de voor de verlening van bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien de belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent.;

• Het doen van een mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en stellen van een termijn aan hem om het verzuim te herstellen;

• Besluiten tot het herzien of intrekken van de toekenning van bijstand, indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, met name bedoeld in artikel 17, eerste lid, heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand;

• Besluiten tot het herzien of intrekken van een besluit tot toekenning van bijstand, indien anderszins de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, onverminderd het elders in de Participatiewet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een besluit tot toekenning van bijstand;

• Besluiten tot de toekenning van bijstand in te trekken met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort, als de belanghebbende in het geval bedoeld in het eerste lid het verzuim niet herstelt binnen de daarvoor gestelde termijn, na het verstrijken van deze termijn.

7 en 54 Participatiewet.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

 

Consulent inkomen

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

SZ.33 Nadere verplichtingen

Besluiten tot het opleggen van nadere verplichtingen die strekken tot:

- arbeidsinschakeling; of

- verband houden met aard en doel van een vorm van bijstand; of

- strekken tot vermindering of beëindiging van bijstand.

55 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

Klantmanager

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.34 Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura

Indien en zolang er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen, besluiten tot:

a. aan de bijstand de verplichting verbinden dat de belanghebbende eraan meewerkt dat het college in naam van de belanghebbende noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht;

b. de bijstand in natura verstrekken.

57 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.35 Terugvordering

• Besluiten tot de terugvordering van door het college verleende bijstand heeft verleend vordert de kosten van de verleende bijstand terug voor zover de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (lid 1 e.v.).

• Besluiten tot de verrekening van in de voorafgaande zes maanden ontvangen middelen met de algemene bijstand (lid 4).

• Besluiten tot van terugvordering of van verdere terugvordering als bedoeld in het eerste lid af te zien, indien de persoon van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd:

° gedurende tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

° gedurende tien jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;

° gedurende tien jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of

° een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer aflost (lid 7).

• Besluiten tot, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, het geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien (lid 8).

58 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent B (3.40.20).

 

 

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering D (3.30.40).

 

Intern consulent B (3.40.20).

 

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Consulent inkomen

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

 

Consulent inkomen

 

Medewerker uitkerings-

administratie

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

 

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.36 Terugvordering gezinsleden

Besluiten tot terugvordering van verleende bijstand van gezinsleden, indien de bijstand aan een gezin wordt verleend, van alle gezinsleden worden teruggevorderd.

59 Participatiewet

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Juridisch kwaliteits-

medewerker

Consulent inkomen

SZ.37 Besluit tot terugvordering en betaling bestuurlijke boete

Besluiten de kosten van de bijstand, bedoeld in de artikelen 58 en 59, in te vorderen bij dwangbevel.

Besluiten tot de verrekening van de in artikel 60 bedoelde kosten met die algemene bijstand of uitkering.

60 Participatiewet

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10).

Senior Cluster Werk en Inkomen

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Consulent inkomen

 

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

SZ.38 Verrekening

Besluiten tot een vordering die een belanghebbende op het college heeft, te verrekenen met een vordering als bedoeld in artikel 58 en 59.

60a, lid 4, Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Intern consulent B (3.40.20).

Consulent inkomen

 

Medewerker terugvordering en verhaal

SZ.39 Verhaal – Algemeen

Besluiten tot verhaal van de kosten van bijstand in de gevallen en naar de regels aangegeven in paragraaf 6.5 Verhaal van de Participatiewet.

61 Participatiewet

College

Intern consulent B (3.40.20).

Medewerker terugvordering en verhaal

SZ.40 Verhaal volgens rechterlijke uitspraak

Besluiten om gebruik te maken van de bevoegdheid om, met uitsluiting van degene die de bijstand ontvangt, het verschuldigde bij dwangbevel in te vorderen.

62b Participatiewet

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Medewerker terugvordering en verhaal

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.41 Gewijzigde omstandigheden

• Besluiten te verzoeken dat het door de rechter vastgestelde verhaalsbedrag door de rechter worden gewijzigd op grond van gewijzigde omstandigheden.

• Besluiten te verzoeken aan de rechter verzoeken het verhaalsbedrag in afwijking van een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud verschuldigd krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vast te stellen, in de in artikel 62e van de Participatiewet genoemde gevallen.

62e Participatiewet

College

Intern consulent B (3.40.20).

Medewerker terugvordering en verhaal

SZ.42 Vermoeden misdrijf

Uitvoering geven aan de verplichting, indien het bij de uitvoering van deze wet het gegronde vermoeden krijgt van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van een Nederlands of buitenlands uitvoeringsorgaan van de sociale verzekeringswetten of van een Nederlands of buitenlands overheidsorgaan, voorzover dit is belast met het verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het heffen van bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.

66 Participatiewet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur (5.40.10).

Consulent inkomen

 

Preventiemedewerker/sociaal rechercheur

Overig

 

 

 

 

SZ.43 Financiering – Uitkering en verdeling onder de gemeenten

Het opmaken en indienen van declaraties en jaaroverzichten met het oog op het verkrijgen van rijksvoorschotten en –bijdragen op het gebied van de sociale wetgeving.

69 e.v. Participatiewet;

18 Uitvoerings- voorschriften WWB;

56 e.v. Ioaw/Ioaz.

College

Intern consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.20);

 

 

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (3.30.20)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30).

Senior Cluster Bedrijfsbureau Sociaal Domein

 

Medewerker financieel beheer

Medewerker uitkeringsadministratie

SZ.44 Het verstrekken van de opdracht tot het doen van betalingen van uitkeringen, tegemoetkomingen, voorzieningen, declaraties, nota’s e.d.

7 en 69 e.v. Participatiewet;

56 e.v. Ioaw/Ioaz.

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Intern consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.20)

 

Intern consulent B (3.40.20).

Senior Cluster Werk en Inkomen

Senior Cluster Bedrijfsbureau Sociaal Domein

Juridisch kwaliteitsmedewerker

SZ.45 Besluiten tot beslaglegging.

439-479k Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering;

160, lid 1, sub e, Gemeentewet.

College

Intern consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.20).

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.46 De bevoegdheid tot verrekening (op grond van onder meer een terugvorderingsbesluit met executoriale titel) op loon, sociale uitkeringen of andere periodieke betalingen.

60 Participatiewet;

Ioaw en Ioaz.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10);

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.20).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Senior Cluster Werk en Inkomen

Senior Cluster Bedrijfsbureau Sociaal Domein

SZ.47 Het toezenden van betalingsherinneringen aan debiteuren na verstrijken betalingstermijn

Beleidsnotitie

Terugvordering.

College

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30).

Medewerker uitkeringsadministratie

SZ.48 Ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht in verband met een psychische of lichamelijke belemmering dan wel een verstandelijke handicap dan wel het afwijzen van een dergelijke ontheffing.

Artikel 6, lid 1 Wet inburgering.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

SZ.49 Het vaststellen van de inburgeringvoorziening voor nieuwkomers en oudkomers.

22, lid 1 en 2 Wet inburgering.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

SZ.50 Het vaststellen van de termijn van aanvang van handhaving van de inburgeringplicht voor oudkomers (handhavingbeschikking).

26 Wet inburgering.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

SZ.51 Verlengen van de termijn waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald dan wel het afwijzen van een aanvraag tot verlenging.

5.4 Besluit inburgering.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

SZ.52 Ontheffen van de inburgeringsplicht binnen zes maanden voor het verstrijken van de termijn waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald dan wel het afwijzen van een verzoek daartoe.

5.5 Besluit Inburgering.

College

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Klantmanager

SZ.53 Opleggen van een bestuurlijke boete of het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in paragraaf 2 van de Wet inburgering.

Paragraaf 2 Wet inburgering

College

Intern Consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.10).

Senior Cluster Werk en Inkomen

SZ.54 Subsidie

Het besluiten tot de verstrekking van subsidies dan wel het weigeren van een subsidie op grond van het subsidieplafond, op de beleidsterreinen:

• Wet sociale werkvoorziening;

• werk en economie;

• bereikbaarheid en mobiliteit;

• werkloosheidsbestrijding, inburgering, bijstand;

 

Bijzondere instructie: conform de gemeentebegroting

Titel 4.2 Awb;

Algemene Subsidieverordening Montferland 2016.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Sociale Zaken

SZ.55 Subsidieregeling woningaanpassingen verbetering levensbestendigheid (Thuis in Montferland)

(vervallen)

 

 

 

 

SZ.56 Schuldhulpverlening / schuldsanering

Besluiten inzake aanvragen om toelating tot schuldhulpverlening dan wel schuldsanering.

Wet op het consumentenkrediet

College

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Consulent Schuldhulpverlening

SZ.57 Leerlingenvervoer

Het besluiten op aanvragen om bekostiging leerlingenvervoer.

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Montferland

College

Intern consulent A met combinatieprofiel leidinggeven (1.30.20);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C.

Senior Cluster Bedrijfsbureau

Medewerker zorgadministratie

 

 

 

 

 

Afdeling Informatie

 

 

Afdelingshoofd A van de Afdeling Informatie (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Afdeling Informatie.

Afdelingshoofd Informatie

cluster Informatiebeleid

 

 

 

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

I-CI. 1 het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en kel 20 Wet BGT.

Artikel 11 Wet BGT

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

I-CI. 2 het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Artikel 12 Wet BGT

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

I-CI. 3 het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

Artikel 13 Wet BGT

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

I-CI. 4 het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

Artikel 14 Wet BGT

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

I-CI. 5 het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

Artikel 27 en 28 Wet BGT

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

I-CI. 6 het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

Artikel 30 Wet BGT

College

Beleidsmedewerker A (031010)

Beleidsmedewerker B (031020)

 

I-CI. 7 Bevoegdheden ENSIA-coördinator

(ENSIA: Eenduidige Normatiek Single Information Audit)

 

College

Beleidsmedewerker A / Informatiemanager

ENSIA-coördinator

I-CI. 8 Nummertoekenning

Het toekennen van een nummer aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en desgewenst aan andere niet bij de wet genoemde objecten, zoals afgebakende terreinen. Onder toekennen wordt tevens begrepen het wijzigen of intrekken

3 Verordening naamgeving en nummering Montferland 2010

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

I-CI. 9 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

1. Het beheren van systemen in het kader van de BAG.

2. Het plaatsvervangend beheren van systemen in het kader van de BAG.

3. Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten. Onder vaststellen wordt tevens begrepen het wijzigen of intrekken

Wet, Besluit en Regeling Basisregistraties Adressen en Gebouwen

College

Beleidsmedewerker B (031020)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering B (033020)

 

 

 

 

 

 

Cluster Documentaire Informatievoorziening (post en archief)

 

 

 

 

I-DIV.1. Het vernietigen van archiefbestanden zoals omschreven in lijsten als bedoeld in de Archiefwet 1995.

3 en 5 Archiefwet 1995.

College

medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A met combinatieprofiel leidinggeven.

(3.30.10) (Senior cluster DIV)

Senior DIV

I-DIV.2. Overbrengen van archief

De zorgdrager brengt de archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar over naar een archiefbewaarplaats.

12 Archiefwet 1995 9 Archiefbesluit 1995.

College

medewerker beleidsondersteuning en uitvoering A met combinatieprofiel leidinggeven.

(3.30.10) (Senior cluster DIV)

Senior DIV

I-DIV.3. Het toezenden van inlichtingen en uittreksels aan derden uit niet-openbare gedeelten van het archief

 

Bijzondere instructie: mits na advies Afdelingshoofd Informatie; 1.20.10.

-

College

behandelend ambtenaar

 

I-DIV.4. Het versturen van ontvangstbewijzen als bedoeld in artikel 3:17 Awb en ontvangstbevestigingen als bedoeld in artikel 6:14 Awb.

3:17 en 6:14 Awb.

Burgemeester

College

behandelend ambtenaar

 

I-DIV.5. Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van deurwaardersexploten, aangetekende stukken en pakketten, poststukken en postwissels en cheques.

-

Burgemeester

Interne dienstverlening A (3.50.10);

Beleidsondersteuning en uitvoering A (3.30.10);

Interne dienstverlening C (3.50.30);

Interne dienstverlening D (3.50.40);

Medewerker publieke dienstverlening C (3.70.30).

 

 

 

 

 

 

Cluster Belastingen/WOZ

 

 

 

 

I-B.1. Oninbaarverklaring van belastingvorderingen.

255, lid 5, Gemeentewet.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Invorderingsambtenaar

I-B.2. Het verstrekken gegevens aan de Waarderingskamer.

4, lid 2, WOZ.

College

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

 

I-B.3. Geschillen met afnemers voorleggen aan Waarderingskamer.

11, lid 1, WOZ.

College

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

 

I-B.4. Het inwinnen van inlichtingen t.b.v. belastingheffing en invordering op grond van art. 47, 49 en 50 van de algemene wet inzake Rijksbelastingen en art. 58 en 60 invorderingswet, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de Amvb krachtens artikel 246a van de Gemeentewet.

246a Gemeentewet.

College

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

(zie ook aanwijzingsbesluit)

 

I-B.5. Wet WOZ op grond van art. 47, 49, 50, 51 en het inwinnen van inlichtingen t.b.v. de belastingheffing 53a van de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de Amvb krachtens art. 31 van de WOZ.

10:3 Awb.

College

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

(zie ook aanwijzingsbesluit)

 

I-B.6. Het afgeven van legitimatiebewijzen van personen werkzaam op het gebied van gemeentelijke belastingen( w.o. taxateurs en deurwaarders).

10:3 Awb.

College

Beleidsmedewerker C (3.10.30);

Beleidsmedewerker B (3.10.20).

 

I-B.7. Het beslissen op administratief beroep inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Invorderingswet 1990 en artikel 231, tweede lid onder a van de Gemeentewet

College

Afdelingshoofd A (1.20.10)

Heffingsambtenaar

 

 

 

 

 

Afdeling Publiekszaken

 

 

Afdelingshoofd A van de Afdeling Publiekszaken (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Afdeling Publiekszaken.

Afdelingshoofd Publiekszaken

Cluster Communicatie en Toerisme

 

 

 

 

PZ-C&T.1. subsidieregeling 'Recreatie, Toerisme en Evenementen'

Het besluiten tot de verstrekking van subsidies dan wel het weigeren van een subsidie op grond van de subsidieregeling 'Recreatie, Toerisme en Evenementen'

 

Bijzondere instructie: conform de gemeentebegroting.

Titel 4.2 Awb;

Algemene Subsidieverordening Montferland 2016;

Subsidieregeling 'Recreatie, Toerisme en Evenementen'.

College

Beleidsmedewerker B (3.10.20);

Intern consulent B (3.40.20).

 

 

 

 

 

 

Cluster Burgerzaken

 

 

 

 

PZ-B.1. Wet Basisregistratie Personen (Brp)

Alle bevoegdheden en werkzaamheden voortvloeiende ingevolge de Wet Basisregistratie Personen (Brp), met uitzondering van de hieronder te noemen werkzaamheden.

Wet Brp

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.2. Afnemen van een verklaring onder eed of belofte van betrokkene aan het college, door de hierbij door het college aangewezen ambtenaren.

2.8, lid 2, sub e, Wet Brp.

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken.

PZ-B.3. Het besluiten op een verzoek van betrokkene hem betreffende gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

2.58 Wet Brp

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.4. Een beslissing (aangemerkt als besluit in de zin van de Awb ingevolge artikel 2.60 Wet Brp) van het college van burgemeester en wethouders om:

• aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg te geven;

• een gegeven over de burgerlijke staat niet op te nemen, dan wel een geschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken;

• een gegeven over de nationaliteit niet op te nemen;

• ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden;

• ambtshalve over te gaan tot verbetering, aanvulling of verwijdering van een algemeen gegeven;

• bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde te plaatsen;

• niet te voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.55 tot en met 2.59.

2.55-2.60 Wet Brp

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.5. De oplegging van een bestuurlijke boete

4.17 Wet Brp

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.6. Het beslissen tot registreren van de kiesgerechtigdheid van niet-Nederlanders die onderdanen zijn van andere lidstaten van de Europese Unie die ingezetene zijn van de gemeente in de gemeentelijke administratie, indien zij daartoe een schriftelijk verzoek hebben ingediend.

Y 32 Kieswet.

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.7. Afgifte bewijs in leven zijn (attestatie de vita).

Wet Brp

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.8. Het, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang en voor een goede taakuitoefening, aanvragen van inlichtingen uit registers Justitiële Documentatiedienst en politieadministratie (conform gewaarmerkte handtekeningenlijst t.b.v. Justitie).

9 en 13 Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.9. Het in behandeling nemen aanvragen verklaringen omtrent gedrag.

(Toelichting: besluit bevoegdheid Minister van Justitie)

30 Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.10. Afgifte van verlof tot begraving c.q. crematie buiten de termijnen (Het door burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, na een arts te hebben gehoord, voor de begraving of verbranding daarvan een andere termijn stellen).

17 Wet op de Lijkbezorging.

Burgemeester

Ambtenaar burgerlijke stand

(Babs, 9.20.10).

 

PZ-B.11. Afgifte van schriftelijk verlof tot ontleding, afgegeven uiterlijk op de derde dag na die van het overlijden.

68 Wet op de Lijkbezorging.

Burgemeester

Ambtenaar burgerlijke stand (Babs, 9.20.10).

 

PZ-B.12. Bevoegdheden en handelingen inzake de afgifte van een “laissez-passer” voor het internationaal vervoer van lijken.

11, lid 1, Besluit op de lijkbezorging.

Burgemeester

Ambtenaar burgerlijke stand (Babs, 9.20.10).

 

PZ-B.13. Het doen van opgaaf registratie sterfgevallen aan de Inspecteur Registratie en Successie Belastingdienst.

KB 18 oktober 1933, nr. 32.

College

Burgemeester

Ambtenaar burgerlijke stand (Babs, 9.20.10).

 

PZ-B.14. Alle bevoegdheden en werkzaamheden voortvloeiende ingevolge de Kieswet, met uitzondering van:

a. de benoeming leden stembureau (art. E 4);

b. de aanwijzing stemlokalen (art J 4);

c. VERVALLEN (art. E 2);

d. de vaststelling vergoeding voorzitter /leden stembureaus en vergoeding gebruikte stemlokalen;

e. de taken Burgemeester als voorzitter van het hoofd- of centraal stembureau.

Kieswet.

College

burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.15. Afgifte/verstrekking stempas, volmachtbewijs, kiezerspas.

Kieswet.

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.16. Het in ontvangst nemen van verklaringen als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap en bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap

6 Rijkswet op het Nederlanderschap, en;

2, sub a, en 11, lid 1, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.17. Het in ontvangst nemen van verklaringen van afstand Nederlandse nationaliteit en het verzenden van bevestigingen daarvan.

15 en 16 Rijkswet op het Nederlanderschap, en;

16 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.18. Het in ontvangst nemen van kennisgevingen ingevolge de toescheidingsovereenkomst

11 Toescheidingsovereenkomst inzake de nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de republiek Suriname.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.19. Het in ontvangst nemen van verzoeken om naturalisatie en ter zake uitbrengen van advies.

8 Rijkswet op het Nederlanderschap, en;

36 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.20. De afgifte van een uittreksel uit de basisadministratie, waaruit blijkt dat de betrokkene als Nederlander is aangemerkt (Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap).

61, lid 1, sub b, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.21. De afgifte van rijbewijzen en bromfietscertificaten en verlengen van de geldigheidsduur daarvan.

116 e.v. Wegenverkeers- wet, en;

27 Reglement rijbewijzen.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.22. Paspoortwet

a. De bevoegdheid tot het namens de burgemeester in ontvangst nemen van aanvragen voor nationale paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen (art. 26).

b. De bevoegdheid tot het verstrekken van nationale paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen (art. 40).

c. De bevoegdheid tot het weigeren of het vervallen verklaren van reisdocumenten op grond van artikel 44 en 45 van de Paspoortwet.

26, 40, 42, 44 en 45 Paspoortwet

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.23. De legalisatie van handtekeningen en foto’s.

 

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.24. Het waarmerken van het register van verhandelde gebruikte of ongeregelde goederen ingevolge art. 437 Wetboek van Strafrecht.

437, lid 1, Wetboek van Strafrecht, en;

Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, en 2.5.2 APV.

Burgemeester

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.25. Het besluiten op aanvragen in het kader van het collectief vraagafhankelijk vervoer voor ouderen.

 

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.26. Gevonden en verloren voorwerpen

Aan de aangewezen ambtenaren volmacht te verlenen voor het namens hem uitoefenen van de bevoegdheden in bewaring gegeven zaken c.q. dieren te verkopen, over te dragen of te vernietigen c.q. af te laten maken en in bewaring gegeven geld uit te keren, en de aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten te ondertekenen.

5, tweede lid,

6, tweede en derde lid,

8, en

11 boek 5 BW

burgemeester

Medewerker Publieke Dienstverlening C (3.70.30).

 

PZ-B.27. Beheer begraafplaatsen

Beheer begraafplaatsen uitgifte graven begraafplaats, plaatsen gedenkteken/verlengen grafrust

• toestemming geven voor derden werkzaamheden te verrichten (art. 4, lid 1);

• ontheffing verlenen van verbod in zake gebruik motorvoertuigen (art. 4, lid 3);

• het op aanvraag verlenen van recht eigen graf voor 20 of 30, of verlenging met 10 jaar (art. 14);

• overschrijving van verleende rechten (art. 16);

• schriftelijke mededeling aan de rechthebbende bij afstand doen van graven (art. 17);

• verlenen of weigeren vergunning en ontheffing voor grafbedekking (art. 18);

• bevoegdheden inzake de verwijdering van grafbedekking en voorwerpen (art. 20 en 21);

• bevoegdheden inzake de ruiming, bezorging van overblijfselen en as (art. 23);

• bevoegdheid kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven.

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Montferland 2018

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Consulent publieke dienstverlening B (3.60.20);

Medewerker publieke dienstverlening B (3.70.20).

Senior Cluster Burgerzaken;

Medewerker backoffice.

PZ-B.28. Verboden plaatsen asverstrooiing

• Een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt (lid 2), en;

• Het op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen (lid 3).

5:36, lid 2 en 3, APV

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10)

Senior Cluster burgerzaken

 

 

 

 

 

Afdeling Sociaal Team

 

 

Afdelingshoofd A van de Afdeling Zorg (1.20.10) is bevoegd ten aanzien van alle onderstaande bevoegdheden van de Afdeling Sociaal Team.

Afdelingshoofd Sociaal Team

Cluster Sociaal Team Jeugd

 

 

 

 

Z-ST-J.1 Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden op grond van de Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp Montferland 2015.

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Sociaal Team

Z-ST-J.2 Overleg met bevoegd gezag school

Bij treffen van individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school.

2.7, lid 1 Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Cluster Sociaal Team Jeugd

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Z-ST-J.3 Verzoek onderzoek noodzaak treffen kinderbeschermingsmaatregel

• Een verzoek indienen bij de Raad voor de kinderbescherming voor een onderzoek naar de noodzaak tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel indien het college, hiertoe een verzoek heeft gedaan.

• Aanwijzing van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen.

3.1 Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Cluster Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.4 Indienen verzoek machtiging kinderrechter

• Bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is (ten behoeve van verlening machtiging).

• Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een machtiging, spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige, die woonplaats heeft in de gemeente, in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven tot vrijwillig gesloten plaatsing.

6.1.2, lid 5, Jeugdwet

 

6.1.2, 6.1.3, 6.1.4. jo 6.1.8 Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.5 Verlengen / vervallen machtiging

• Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter tot verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging en voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter tot vrijwillig gesloten plaatsing

• Mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming (lid 6).

6.1.12 Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.6 Verstrekken of weigeren persoonsgebonden budget

Op wens van de jeugdige of zijn ouders verstrekken (of weigeren) van een persoonsgebonden budget dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken.

8.1.1, lid 1 Jeugdwet

 

5b Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.7 Herzien of intrekken persoonsgebonden budget

Een beslissing aangaande een persoonsgebonden budget herzien dan wel intrekken, indien het college vaststelt dat zich één van de situaties voordoet genoemd in 8.1.4, eerste lid, onder a t/m e, van de Jeugdwet.

8.1.4 Jeugdwet

 

7 Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.8 Toegang jeugdhulp via huisarts, medisch specialist of jeugdarts

• Zorgdragen voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.

• Vastleggen in een beschikking de te verlenen individuele voorziening, respectievelijk het afwijzen daarvan, alleen als de jeugdige of zijn ouders na verwijzing hierom verzoeken, of als de gemeente niet instemt met het oordeel over benodigde hulpverlening van de jeugdhulpaanbieder na verwijzing;

• Nadere afspraken maken met de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de verwijzing, zoals bedoeld in lid 1.

3a Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Administratief medewerker A (3.80.10);

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10)

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.9 Toegang jeugdhulp in spoedeisende gevallen

Het zo spoedig mogelijk treffen van een passende tijdelijke voorziening in spoedeisende gevallen of het vragen van een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp bij de rechter.

3c Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

Hoofdstuk 6 Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.10 Toekennen individuele voorziening, dan wel herzien of intrekken van de beslissing individuele voorziening.

5a en 7 Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Administratief medewerker A (3.80.10);

 

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.11 In bijzonder gevallen ten gunste van de jeugdige of zijn ouders afwijken van de bepalingen in de Verordening Jeugdhulp Montferland 2015, als toepassing van deze verordening tot onbillijkheden leidt (toepassen hardheidsclausule) + beslissen in gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet

13 Verordening Jeugdhulp Montferland 2015

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.12 Het besluit zich te conformeren aan de bevindingen van het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming waarbij een verzoek aan de kinderrechter tot een uithuisplaatsing een mogelijke uitkomst kan zijn. Dit besluit geldt als een besluit als bedoeld in artikel 265b, tweede lid, van Boek 1 van het BW.

Artikel 265b, tweede lid, van Boek 1 van het BW en artikel 2.3 eerste lid van de Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.13 Het beslissen omtrent

• een persoonsgebonden budget;

• een aanvrage jeugdhulp;

• verstrekken van contracten aan jeugdhulpverleners;

• het bieden van jeugdhulp;

Inclusief uit deze besluiten voortvloeiende opdrachtverstrekking van goederen en diensten aan derden tot max. 75.000.

Jeugdwet, de artikelen 4 t/m 7 van de Verordening Jeugdhulp en de Nadere Regeling niet vrij toegankelijke Jeugdhulp

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Administratief medewerker A (3.80.10);

 

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.14 Verleningsbeslissing gesloten jeugdhulp en vrijwillige plaatsing gesloten jeugdzorg.

2.3 Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.15 Verrichten van (periodieke) betalingen in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.16 Het uitvoeren van onderzoek en het beslissen inzake minnelijke regelingen terugvordering

Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.17 Het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) procedures

Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.18 Het beëindigen van voorzieningen op grond van de Jeugdwet

Jeugdwet

College

Beleidsmedewerker A (3.10.10);

 

 

 

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Administratief medewerker A (3.80.10);

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10).

Senior beleidsmedewerker Sociaal Team Jeugd

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

Medewerker Sociaal team

Z-ST-J.19 Afwijken van het aanbestedingsbeleid bij het sluiten van een Individuele Overeenkomst ten behoeve van de inzet van jeugdzorg

De bevoegdheid om op grond van paragraaf 3.15 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid af te wijken van de in paragaaf 5.7 van dat beleid genoemde drempelbedragen, mits niet hoger dan het Europese aanbestedingsdrempelbedrag.

Aanbestedingswet 2012;

Burgerlijk Wetboek.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

afdelingshoofd Sociaal Team

 

 

 

 

 

Cluster Sociaal Team Volwassenen

 

 

 

 

Z-ST-V.1 Het uitoefenen van aan het college toegekende bevoegdheden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Sociaal Team

Z-ST-V.2 Besluiten omtrent toekenning, afwijzing, herziening en beëindiging van uitkeringen/verstrekkingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Bijzondere instructie: mits besluit past binnen reguliere wet- en regelgeving, verordeningen en beleidskaders. Bij bijzondere gevallen in overleg met Senior Sociaal Team; 2.21.00.

Wmo;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montferland;

Verordening Wmo.

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20);

 

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Administratief medewerker A (3.80.10);

 

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30),

Senior

 

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker Sociaal team

 

Medewerker zorgadministratie

Z-ST-V.3 Besluiten toepassen hardheidsclausule

Besluiten tot toekenningen in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van de Verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Wmo;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montferland;

Verordening Wmo.

College

Afdelingshoofd A (1.20.10).

Afdelingshoofd Sociaal Team

Z-ST-V.4 Huur-/ bruikleen Wmo

a. het besluiten tot het aangaan van ondertekenen van huur-/ bruikleen overeenkomsten inzake de verstrekking van hulpmiddelen in het kader van de Wmo.

b. het ondertekenen van de onder a bedoelde overeenkomsten.

Wmo;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montferland, Verordening Wmo;

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

171 Gemeentewet.

a. College

 

b. Burgemeester

a. Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20);

 

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Administratief medewerker A (3.80.10).

 

b. Afdelingshoofd A (1.20.10).

Senior

 

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal Team

 

Medewerker Sociaal Team

 

Afdelingshoofd Zorg

Z-ST-V.5 De bevoegdheden ter zake van de bij de uitvoering van de WMO betrokken instanties, zoals leveranciers van hulpmiddelen, indicatieorgaan en woningcorporaties, inclusief het aanvragen / plaatsen van een offerte / order en het opvragen van informatie voor de afdoening van aanvragen en heronderzoeken.

Wmo;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montferland

Verordening Wmo.

160, lid 1, sub e, Gemeentewet;

Burgerlijk wetboek.

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20);

 

Medewerker publieke dienstverlening A (3.70.10);

Administratief medewerker A (3.80.10);

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30).

Senior

 

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal Team

 

Medewerker Sociaal Team

Medewerker zorgadministratie

Z-ST-V.6 Gehandicaptenparkeerkaart

Het besluiten op een aanvraag tot de afgifte van Europese Gehandicaptenparkeerkaart (Gpk).

49, lid 1 en 2, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

3 Regeling gehandicapten-parkeerkaart.

College

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10);

Intern consulent B (3.40.20);

 

Consulent publieke dienstverlening A (3.60.10)

Medewerker beleidsondersteuning en uitvoering C (3.30.30).

Senior

 

 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

Medewerker Sociaal Team

 

Medewerker zorgadministratie

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

(zie Openbare Orde & Veiligheid)

 

 

 

 

 

Toelichting op het Mandaatbesluit Montferland

Inleiding

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Met dit mandaatbesluit verlenen de beide bestuursorganen het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester mandaat aan met name ondergeschikten.

 

Met het verlenen van mandaat worden primair de volgende doelstellingen beoogd:

1. Verbetering dienstverlening

De besluitvormings- en administratieve processen verlopen sneller, aangezien reeds op ambtelijk niveau afdoening en/of ondertekening plaatsvindt. Die versnelling in afdoening impliceert een verbetering van de dienstverlening aan de burger.

2. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen

Het bestuur wordt door mandatering ontlast van uitvoeringstaken en routinematige besluiten, zodat het zich meer kan toeleggen op besturen op hoofdlijnen. Indien de bevoegdheden lager in de organisatie zijn neergelegd vergroot dit het verantwoordelijkheidsgevoel bij medewerkers, en hun specifieke deskundigheid wordt optimaal benut.

3. Vastleggen taken in organisatie

Door de mandaten is duidelijk welke functionaris en organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bevoegdheid.

Mandaat, volmacht en machtiging

Mandaat heeft in beginsel betrekking op bestuursrechtelijke rechtshandelingen in de zin van de Awb. De term ‘volmacht’ heeft betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen en de term ‘machtiging’ heeft betrekking op een autorisatie of verlof om iets te doen, dat noch een besluit in de zin van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft.

Voorgaande betekent dat de term ‘mandaat’ in de zin van dit mandaatbesluit tevens ‘machtiging’ en ‘volmacht’ omvat. In artikel 10:12 Awb is dit vergelijkbaar geregeld.

 

De volgende vormen van besluiten of handelen zijn in dit kader te onderscheiden.

 

 

De volgende vormen van vertegenwoordiging zijn in dit kader te onderscheiden:

Mandaat

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (artikel 10:1 Awb). Anders dan bij delegatie blijft de bevoegdheid dus bij de mandaatverlener (of: mandans). In aanvulling hierop bepaalt artikel 10:2 Awb dat de mandaatontvanger (of: mandataris) de besluiten neemt namens de mandaatverlener. De mandaatverlener blijft aldus verantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar voor de genomen besluiten. Het besluit geldt als een besluit alsof het door het bestuursorgaan zelf is genomen. Het mandaatbesluit moet dan ook vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (artikel 10:10 Awb).

 

Artikel 10:7 Awb bepaalt dat de mandaatgever bevoegd blijft de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Artikel 10:8 Awb bepaalt dat de mandaatgever het mandaat te allen tijde kan intrekken. Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.

Geen mandaat mogelijk in bepaalde gevallen

In artikel 10:3 Awb vinden we deze ‘tenzij-gronden’. Ingevolge artikel 10:3, eerste lid, Awb kan een bestuursorgaan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. De eerste grond is overzichtelijk: mandaat is niet toegestaan als dit bij wet is verboden. Een dergelijk verbod komt in de praktijk nauwelijks voor.

In het tweede lid zijn concrete situaties genoemd waarin mandaat niet mogelijk is. Het tweede lid bepaalt dat mandaat in ieder geval niet wordt verleend indien het betreft een bevoegdheid:

 • a.

  tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

 • b.

  tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

 • c.

  tot het beslissen op een beroepschrift;

 • d.

  tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

Verder bepaalt het derde lid dat mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen (zie ook artikel 4 van het mandaatbesluit). Indien mandaat niet wettelijk is uitgesloten, is het aan het bestuursorgaan om bevoegdheden al dan niet te mandateren. Bij bijzondere en/of weinig voorkomende gevallen verdient het de voorkeur om de primaire besluitvorming uitsluitend door het bestuursorgaan zelf te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld de besluitvorming over een aanvraag om vergunning voor een seksbedrijf).

Mandaat en bevoegdhedenregister (artikel 1-3)

In het bevoegdhedenregister zijn alle gemandateerde bevoegdheden opgenomen ten aanzien van de afdelingen zoals opgenomen in het (op moment van schrijven in aanpassing zijnde) organisatiemodel, voorafgegaan door een algemeen deel die betrekking heeft op alle afdelingen.

 

Mandaat in dit voorliggende bevoegdhedenregister doelt op zowel beslis- (afdoening) als ondertekeningmandaat. Zowel het beslis- als ondertekeningmandaat ligt dus bij dezelfde gemandateerde (tenzij uitdrukkelijk enkel ondertekeningmandaat is verleend).

 

Het bevoegdhedenregister bestaat uit vijf kolommen:

 • 1.

  In het register wordt in de eerste kolom de bevoegdheid geciteerd/omschreven zoals opgenomen in een wettelijke regeling. In enkele gevallen wordt deze bevoegdheid toegelicht of voorzien van een bijzondere instructie.

 • 2.

  In de tweede kolom is de wettelijke bepaling geciteerd waarin de in de eerste kolom opgenomen bevoegdheid is opgenomen.

 • 3.

  In de derde kolom is het ter zake bevoegde gemeentelijke bestuursorgaan genoemd: burgemeester of college (het onderhavige mandaatbesluit heeft geen betrekking op raadsbevoegdheden, anders dan eventuele bevoegdheden die door de raad zijn gedelegeerd aan het college).

 • 4.

  In de vierde kolom zijn de ter zake gemandateerde functionarissen vermeld. Hierbij is opgenomen de functiebenaming en -code zoals opgenomen in het vastgestelde functiehuis van de gemeente Montferland.

 • 5.

  In de vijfde en laatste kolom bestaat de gelegenheid om een andere minder formele functiebenaming te vermelden, waarmee het besluit wordt ondertekend waarmee naar buiten wordt getreden.

Mandaat aan ondergeschikten en niet-ondergeschikten

De figuur van mandaat past goed in een hiërarchische relatie. De mandaatverlener blijft immers altijd verantwoordelijk en bevoegd en kan zowel algemene als specifieke instructies geven. De wet staat ook mandaatverlening aan niet-ondergeschikten toe (artikel 10:4 Awb). Met een dergelijke mandaatverlening komt de mandaatontvanger eigenlijk in een gezagsverhouding met de mandaatverlener terecht. Om die reden verbindt de wet hieraan de voorwaarde dat instemming vereist is van de mandaatontvanger of zijn leidinggevende. Deze instemming kan ook blijken uit de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. Deze toestemming is niet nodig als bij wettelijk voorschrift in deze vorm van mandaatverlening is voorzien.

Algemeen mandaat en mandaat in bepaalde gevallen

Het bevoegdhedenregister bevat een algemeen mandaat. Artikel 10:5 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een bepaald geval kan verlenen. Daarbij is tevens bepaald dat een algemeen mandaat schriftelijk wordt verleend.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in specifieke gevallen mandaat te verlenen, hetgeen ook mondeling kan geschieden. Een mandaat voor een bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Mandaat omvat ook weigeringen/afwijzende beslissingen op een aanvraag

Gelet op het besluitbegrip van artikel 1:3, lid 3, Awb zijn weigeringen c.q. afwijzende beslissingen op een aanvraag zijn impliciet gemandateerd.

Het merendeel van de besluiten beschikken positief op een aanvraag, nadat het is getoetst aan de regelgeving en het beleid ter zake. Positief beschikken leidt evenwel tot een nieuw rechtsgevolg. In die gevallen betreft het een relatief eenvoudige beoordeling, zeker in die gevallen waarbij het een gebonden beschikking betreft. Dat laatste geldt ook voor een weigering bij een gebonden beschikking. Positief beschikken leidt evenwel tot een verschuiving in het rechtsgevolg, terwijl dat juist bij een weigering niet het geval is. Een weigering komt in de praktijk minder vaak voor. Bovendien kan het primaire besluit veelal volledig heroverwogen worden in bezwaar. Ook mogelijk is een weigering niet nodig blijkt indien de ten grondslag liggende aanvraag wordt aangepast zodat deze tot een positief besluit kan leiden. De toepassing van mediationvaardigheden kan hierbij nuttig zijn.

Wanneer niet op formele aspecten maar op inhoudelijke gronden geweigerd wordt betreft het veelal een minder eenvoudiger beoordeling. De weigering dient bovendien draagkrachtig gemotiveerd te worden. Een en ander is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Dit kan algemeen bepaald worden door weigering uit te sluiten in de mandaatregeling, of doordat de gemandateerde in de praktijk prudent gebruik maakt van de bevoegdheid om te weigeren, en zo nodig de aanvraag ter besluitvorming voorlegt aan het bestuursorgaan zelf.

Bij een – voorgenomen – weigering kunnen nadere overwegingen een rol spelen, waaronder:

 • Beleidsvrijheid en de overweging of het aanleiding geeft het beleid ter zake te wijzigen, of;

 • De overweging of aanleiding bestaat de hardheidsclausule toe te passen, of:

 • Dat anderszins aanleiding bestaat te onderzoeken of een positief besluit mogelijk is (bijv. vrijstelling, wijziging regelgeving, overleg met andere bevoegde instantie/overheid).

Instructies en begrenzing

In het bevoegdhedenregister is in enkele gevallen een bijzondere instructie opgenomen, bijvoorbeeld: “na overleg met ...”. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat nog andere specifieke instructies worden gegeven ter zake van een bepaalde bevoegdheid of een of meer gemandateerden. Artikel 10:6 Awb bepaalt dat de mandaatgever de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies kan geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

De instructies zijn vormvrij, maar kunnen de vorm van een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, lid 4 Awb aannemen. Ook kunnen ze een volledig intern karakter hebben, waardoor ze niet gelden als een besluit en derhalve niet gepubliceerd hoeven te worden.

Inlichtingenplicht gemandateerden/mandatarissen

Artikel 10:6, lid 2, Awb bepaalt dat de gemandateerde/mandataris inlichtingen verschaft aan de mandaatgever, op diens verzoek, over de uitoefening van de bevoegdheid. Hiertoe worden in het mandaatbesluit geen algemene instructies gegeven. Het is niet de intentie om het bestuursorgaan actief te informeren over alle in mandaat genomen besluiten, gelet op het grote aantal besluiten zonder verdere bijzonderheden. Het informeren dient een duidelijke toegevoegde waarde te hebben. Ten aanzien van specifieke bevoegdheden of gevallen kunnen deze altijd worden opgevraagd, indien de mandaatgever van oordeel is dat daartoe aanleiding bestaat.

Wijze van ondertekening (artikel 4)

In artikel 4 van het Mandaatbesluit is de wijze van ondertekening van in mandaat genomen besluiten geregeld. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, namens het college worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

‘Namens burgemeester en wethouders van Montferland’,

gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris en zijn of haar

handtekening en naam.

 

Voorbeeld:

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders van Montferland,

 

Naam medewerker

Senior Cluster Vergunning

Moet een besluit dat in mandaat is genomen te worden ondertekend?

Artikel 59a van de Gemeentewet bepaalt dat stukken die uitgaan van het college worden ondertekend door de burgemeester en de secretaris. Dit betreffen de besluiten die door het bestuursorgaan zelf zijn genomen, bijvoorbeeld in de collegevergadering. Het tweede lid bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders kan toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander lid van het college, aan de secretaris of aan een of meer andere gemeenteambtenaren. De medeondertekening door de secretaris is niet van toepassing indien de ondertekening van stukken die van het college uitgaan ingevolge het tweede lid is opgedragen aan de secretaris of een of meer andere gemeenteambtenaren.

 

De Awb kent geen uitdrukkelijke algemene bepaling met een ondertekeningsplicht, maar deze wordt wel verondersteld: een schriftelijk stuk waaruit het besluit blijkt, zal ook het bestuursorgaan op onmiskenbare wijze moeten identificeren (vergelijk artikel 10:10 Awb).

Artikel 10:10 Awb bepaalt dat een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Artikel 10:11 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen. In die situatie tekent het bestuursorgaan. In het geval van het college is dat de burgemeester en secretaris.

De mandaatregeling gaat ervan uit dat de gemandateerde/mandataris zowel het afdoeningsmandaat als het ondertekeningsmandaat heeft. Hierin wordt geen algemeen onderscheid gemaakt in het bevoegdhedenregister, maar dat is wel mogelijk (bijvoorbeeld: in gevallen uitsluitend ondertekeningsmandaat).

In de laatste kolom wordt de mogelijkheid geboden om te tekenen met een andere functiebenaming dan de formele functiebenaming op basis van het functiehuis.

Handtekening vereist?

Gelet op het digitaal behandelen wordt in de praktijk veelal overwogen de handtekening weg te laten. In het collegebesluit van 19 oktober 2015 is door het college akkoord bevonden, na een succesvolle pilot en evaluatie, dat de afdeling Vergunning en Handhaving het weglaten van de handtekening mag voortzetten. Het ontbreken van de handtekening tast de rechtsgeldigheid van bestuursrechtelijke besluiten niet aan.

 

De vraag hierbij is of deze vereenvoudigde praktijk juridisch wel altijd mogelijk is. In gevallen is het wettelijk voorgeschreven dat een handtekening is vereist – wel aanvragen (artikel 4:2, eerste lid, aanhef, van de Awb) en (hoger) beroepschriften (artikel 6:5, aanhef, van de Awb- zie ook; ABRvS van 11 december 2013, zaaknr. 201301018/1/A4, ECLI:NL:RVS:2013:2374). Dat kan in die gevallen ook een gekwalificeerde elektronische handtekening zijn. Ook bij privaatrechtelijke stukken is veelal een handtekening vereist om rechtsgeldigheid te verkrijgen. De hoofdregel van dit Mandaatbesluit is dat een besluit voorzien wordt van een handtekening.

 

Het plaatsen van handtekening voltooit de besluitvorming. De Afdeling verwoordt dit bijvoorbeeld in haar uitspraak van 2 juli 2008, AB 2008/278: 'de besluitvorming is voltooid en de beslissing is verwoord in een ondertekend en van een dagtekening voorzien geschrift.’

 

Een handtekening heeft bewijskracht. Een handtekening onder een contract is echter van het oogpunt van bewijskracht gebruikelijk bij privaatrechtelijke overeenkomsten, voor zover daarbij hoge bedragen zijn gemoeid. Een handtekening levert een bewijsvoordeel op. Bij eventuele betwisting van een onderhandse akte rust de bewijslast van de echtheid van een handtekening op degene die zich op de inhoud daarvan beroept.

 

In gevallen kan besloten worden dat geen handtekening vereist is, mits niet wettelijk voorgeschreven. De juridische risico’s dienen daarbij uitdrukkelijk te worden ingeschat en afgewogen. Het vorenstaande neemt niet weg, dat duidelijk moet zijn wie welk besluit genomen heeft en of degene bevoegd is, ook naar buiten toe. In een digitaal besluit document heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening de voorkeur, boven het geheel weglaten van de handtekening. Het gebrek kan veelal hersteld worden, aangezien veelal in bezwaar alsnog voorzien kan worden in een handtekening indien deze ontbrak in het primaire besluit.

Digitale/elektronische handtekening

Naast de handgeschreven handtekening kan dat ook een digitale/elektronische handtekening zijn. Er zijn drie soorten elektronische handtekeningen te onderscheiden, namelijk:

 • 1.

  De gewone elektronische handtekening (bijvoorbeeld een digitale kopie van de handgeschreven handtekening);

 • 2.

  De geavanceerde elektronische handtekening;

 • 3.

  De gekwalificeerde elektronische handtekening (met een gekwalificeerd certificaat).

Van de bovenstaande drie soorten elektronische handtekeningen heeft alleen de laatste - de "gekwalificeerde" elektronische handtekening – hetzelfde rechtsvermoeden als een handgeschreven handtekening.

 

Zie ook artikel 3:15a lid 1 van het burgerlijk wetboek. Hierin staat dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.

 

In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2013 (LJN: CA2883) worden een aantal belangrijke functies van de handtekening benoemd, zoals de mogelijkheid van bevoegdheidscontrole door de burger en de interne toetsing en kwaliteitscontrole.

 

In artikel 3:15a, tweede lid BW staat wat een geavanceerde elektronische handtekening is:

 • -

  de elektronische handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

 • -

  de elektronische handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

 • -

  de elektronische handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; en:

 • -

  de elektronische handtekening is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Ondermandaat (artikel 8)

Artikel 10:9 Awb bepaalt dat de mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Ook mogelijk is deze mondeling aan ondergeschikten te geven. Het mandaatbesluit voorziet in de mogelijkheid van ondermandaat, maar dit dient enkel in uitzonderlijke gevallen te geschieden. Met name kan het nuttig blijken in incidentele situaties die niet voorzien waren. Indien het mandaat structureler van aard is maar wenselijker is om dan een wijziging door te voeren en zo de bevoegdheid direct bij de beoogde gemandateerde te leggen.

Gevolgen mandaatgebrek

De rechter toetst ambtshalve of aan een in mandaat genomen besluit een geldige mandaatverlening ten grondslag ligt. Een mandaatgebrek kan worden veroorzaakt door (1) een schending van een bevoegdheidsvoorschrift of (2) schending van een vormvoorschrift. Niet elk mandaatgebrek hoeft te leiden tot vernietiging van het besluit. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar waarbij een mandaatgebrek kan worden gepasseerd of geheeld:

 • 1.

  Herstellen mandaatgebrek in bezwaarschriftenprocedure

  Het is vaste jurisprudentie dat een gebrek in het besluit op bezwaar kan worden geheeld. De bezwaarschriftenprocedure behelst een integrale heroverweging waarin zowel inhoudelijke, als ook procedurele fouten kunnen worden hersteld.

 • 2.

  Herstellen mandaatgebrek via artikel 6:22 Awb

  In dit geval wordt het besluit in stand gelaten ondanks het bevoegdheidsgebrek. Deze mogelijkheid bestaat wanneer sprake is van schending van een rechtsregel of een rechtsbeginsel. Het gebrek kan gepasseerd worden als aannemelijk is dat de belanghebbenden hierdoor niet worden benadeeld. De gedachte hierachter is dat indien een besluit wordt vernietigd wegens een licht gebrek, het bestuursorgaan opnieuw een besluit neemt dat inhoudelijk hetzelfde is als het vernietigde besluit.

 • 3.

  Instandlating rechtsgevolgen via artikel 8:72, derde lid, Awb

  Op basis van dit artikel kunnen rechtsgevolgen in stand worden gelaten ondanks zwaardere bevoegdheidsgebreken. In tegenstelling tot een heling via artikel 6:22 Awb, wordt het besluit bij toepassing van artikel 8:72, derde lid, Awb wel vernietigd. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit kan worden toegepast als een nieuw besluit inhoudelijk hetzelfde zou zijn als het vernietigde besluit en aldus wordt bekrachtigd door het bevoegde bestuursorgaan. Voorwaarden zijn verder:

  • het besluit is genomen door een ondergeschikte van het bevoegde bestuursorgaan;

  • het gaat om ontbreken van een mandaat dat als het zou zijn verleend geldig zou zijn en zou aansluiten bij de normale taakuitoefening van de betrokkene;

  • aan het besluit kleven geen andere bezwaren.

 • 4.

  Toepassing bestuurlijke lus artikel 8:51a Awb

  Ten slotte kan de bestuursrechter bij tussenuitspraak de gelegenheid bieden om het mandaatgebrek te (laten) herstellen via een bestuurlijke lus.

Bevoegdheidsgebrek en vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel beschermt degene aan wie concrete toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegde persoon en die aan het bestuursorgaan zijn toe te rekenen, waaraan hij het in rechte te honoreren vertrouwen kon ontlenen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een beroep op dit vertrouwensbeginsel weliswaar niet is uitgesloten, maar ook niet snel slaagt. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan een vertrouwenwekkende (rechts)handeling door een onbevoegd orgaan (of persoon) vanwege de schijn van bevoegdheid aan het beslissingsbevoegde bestuursorgaan worden toegerekend.

Rechtskarakter mandaat: bekendmaking en beroep

In de wetstoelichting staat dat een schriftelijk verleend algemeen mandaat een besluit is dat overeenkomstig artikel 3:42 Awb bekend moet worden gemaakt. Het bijhouden van een algemeen toegankelijk register, waarin alle mandaatverleningen door een bepaald bestuursorgaan te vinden zijn, kan onder omstandigheden als een goede vorm van bekendmaking gelden.

Daarnaast accepteert de Afdeling bestuursrechtspraak dat het voldoende is indien een mandaatbesluit overeenkomstig artikel 3:41, eerste lid, Awb is bekendgemaakt door uitreiking of toezending aan de mandaatontvanger, in het geval dat het besluit primair tot hem is gericht (uitspraak van 24 maart 2010, in zaak nr. 200907060/1/H3). Daar waar de wetstoelichting het mandaatbesluit kwalificeert als een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, ziet de Afdeling een mandaatbesluit als een beschikking die primair is gericht tot de mandaatontvanger. In beide gevallen is sprake van een besluit en staat dan ook beroep open. Dat betekent dat formeel bij de bekendmaking ook een rechtsmiddelenclausule zou moeten worden opgenomen. Overigens zal het niet snel voorkomen dat een derde een voldoende rechtstreeks belang heeft om als belanghebbende in een procedure tegen een mandaatbesluit te kunnen worden aangemerkt (zie artikel 1:2, eerste lid, Awb jo 8:1 Awb).

Inwerkingtreding

Met betrekking tot de inwerkingtreding wordt in de regeling een concrete datum genoemd. Zoals hierboven reeds genoemd, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat voldoende is indien een mandaatbesluit, overeenkomstig artikel 3:41, lid 1, Awb, bekendgemaakt wordt door uitreiking of toezending aan de gemandateerde, omdat het besluit primair tot hen is gericht (uitspraak van 24 maart 2010, in zaak nr. 200907060/1/H3). Voorgaande laat evenwel onverlet dat de regeling daarnaast, overeenkomstig artikel 3:42 Awb, kan worden bekendgemaakt.

De oude mandaatregeling wordt formeel niet ingetrokken. Indien bijvoorbeeld een regeling wordt ingetrokken, is het niet altijd duidelijk welke gevolgen de intrekking kan hebben, indien niet alle eerder verleende mandaten – waarvan het wenselijk is die in de praktijk nog toe te passen - meegenomen zijn in de nieuwe regeling. Indien de meest recente regeling niet in mandaat voorziet, wordt teruggevallen op een oudere regeling indien mogelijk.

 

Model

 

Besluit incidenteel mandaat/volmacht ... (onderwerp invoegen)

 

Het college en de burgemeester van de gemeente Montferland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gezien het [document waarin besloten wordt tot een bepaald project]

en het projectplan .....;

 

Gezien het [aanstellingsbesluit van mw/hr. X als projectleider];

 

Besluit:

 

Vast te stellen het navolgende Algemeen Besluit mandaat, volmacht en machtiging Project ......

 

 • 1.

  Aan de projectleider ... wordt mandaat verleend voor het nemen van de volgende besluiten in het kader van Project ...:

  • a.

   ...

  • b.

   ...

  • c.

   ....

 • 2.

  Aan de projectleider ... wordt volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de besluiten bedoeld onder 1, en ter uitvoering van het Projectplan ...

 • 3.

  De projectleider neemt de besluiten en beslissingen en verricht de handelingen in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 • 4.

  De projectleider rapporteert .... [frequentie] over de manier waarop hij van zijn bevoegdheden gebruik heeft gemaakt aan het college en aan de burgemeester.

 • 5.

  De projectleider vermeldt onder zijn besluiten en schriftelijke beslissingen dat zij zijn genomen namens het college. Onder de besluiten vermeldt hij dat bezwaar kan worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, dan wel beroep kan worden ingediend bij ........

 • 6.

  Het mandaat eindigt op de datum waarop het project eindigt op de datum waarop het project [aanhaken bij tekst projectplan].

Didam, ... 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland,

 

Checklist mandaat

Grondslag

 • 1.

  Is er sprake van een wettelijk voorschrift dat mandaatverlening uitdrukkelijk uitsluit?

  Zo ja: mandaat is niet toegestaan (10:3 lid 1).

 • 2.

  Verzet de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening, i.v.m.:?

  • Zwaarte bevoegdheid en/of

  • Positie gemandateerde

 • Zo ja: mandaat is niet toegestaan (10:3, lid 1 en 2)

 • 3.

  Gaat het om mandaat tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften?

  Zo ja, dan is voorwaarde:

  Bij verlening van die bevoegdheid tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften is voorzien in de mogelijkheid mandaat (10:3 lid 2 onder a).

 • 4.

  Is sprake van mandatering van een besluit dat met een versterkte meerderheid moet worden genomen?

  Zo ja: mandaat is niet toegestaan. (10:3 lid 2 onder b)

 • 5.

  Is sprake van mandatering van een besluit tot vernietigen van of onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan?

  Zo ja: mandaat is niet toegestaan (10:3 lid 2 onder c)

 • 6.

  Is er sprake van mandaat tot beslissen op bezwaar?

  Zo ja, dan geldt voorwaarde:

  Functiescheiding tussen functionarissen met mandaat beslissen op bezwaar en mandaat beslissen in primo (10:3 lid 3); degene die besluit op bezwaar mag niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan degene die primair besluit heeft genomen.

 • 7.

  Is sprake van mandaat tot opleggen van een bestuurlijke boete?

  Zo ja dan geldt voorwaarde:

  Functiescheiding tussen degene die boete oplegt en degene die van overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt (10:3 lid 4).

 • 8.

  Is mandaatontvanger werkzaam onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever?

  Zo niet, dan is voorwaarde:

  • a.

   Er is bij wettelijk voorschrift voorzien in mandatering

   óf

  • b.

   er is instemming van de gemandateerde of van degene onder

 • wiens verantwoordelijkheid hij werkt (10:4).

 • 9.

  Is er sprake van een mandaat voor de uitoefening van een gemeentelijke kerntaak?

  Zo ja, dan is mandaat aan private partij niet toegestaan.

Formulering en reikwijdte

 • 10.

  Is mogelijkheid voor ondermandaat noodzakelijk?

  Zo ja, dan is voorwaarde:

  Toestemming voor ondermandaat door mandaatverlener voorafgaand aan verlening ondermandaat (10:9)

 • 11.

  Is mandaat voldoende concreet en is duidelijk wanneer mandaatontvanger bevoegd en niet bevoegd is?

  Zo niet, dan is mandaat niet rechtsgeldig.

 • 12.

  Is het wenselijk om algemene naar buiten toe werkende instructies te geven over uitoefening van mandaat?

  Zo ja, dan geldt voorwaarde:

  Vaststelling en publicatie beleidsregels

Vorm en Publicatie

 • 13.

  Is algemeen mandaat verleend?

  Zo ja, dan is voorwaarde:

  Schriftelijk vastleggen (10:5 lid 2).

 • 14.

  Is mandaat voor bepaald geval verleend aan een niet-ondergeschikte?

  Zo ja, dan is voorwaarde:

  Schriftelijk vastleggen (10:5 lid 2).

 • 15.

  Is mandaat primair gericht op mandaatontvanger?

  Zo ja dan is voorwaarde:

  Bekendmaken besluit aan mandaatontvanger (3:41).

 • 16.

  Is mandaat gericht op niet nader gedefinieerde doelgroep?

  Zo ja, dan is voorwaarde:

  Bekendmaking in elektronisch gemeenteblad of in een huis-aan-huisblad (3:42).

 • 17.

  Is bij bekendmaking mogelijkheid bezwaar en beroep vermeld?

Naar boven