Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 25e van de Alcoholwet;

 

Besluit:

 

 

 

 • 1.

  de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019 te wijzigen als volgt:

   

  • A.

   in de aanhef van de verordening wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door; ‘Alcoholwet’;

    

  • B.

   in artikel 2:34b, lid 3 wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

    

  • C.

   na artikel 2:34f wordt een nieuw artikel 2:34g ingevoegd dat luidt als volgt:

    

   Artikel 2:34g Proeverijen in slijtlokalen

   • 1.

    Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun slijtlokaliteit.

   • 2.

    De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de Winkeltijdenwet regulier is opengesteld.

     

  • D.

   na artikel 2:47 wordt een nieuw artikel 2:47a ingevoegd dat luidt als volgt:

    

   Artikel 2:47a Verbod verspreiden hinderlijke rookgassen

   • 1.

    Het is verboden om op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, hinderlijke rookgassen te verspreiden.

   • 2.

    Een rechthebbende van een gebouw met een publieke/openbare functie kan een verzoek indienen bij het college tot het opnemen van een bepaald gebied in een aanwijzingsbesluit.

   • 3.

    Bij toewijzing van het verzoek, als bedoeld in lid 2, draagt de rechthebbende zorg voor een juiste uitvoering daarvan.

     

  • E.

   In artikel 2:60, eerste lid, en artikel 5:12, eerste lid, wordt ‘opheffing’ vervangen door ‘beëindiging’.

    

  • F.

   In artikel 6:1, eerste lid, wordt, na “2:44a” ingevoegd: “2:47a”.

    

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgende op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 6 december 2022

De raad voornoemd,,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga

Naar boven