Vaststellingsbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Deldensestraat 20/22/24 Borne

Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2022 op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vastgesteld om medewerking te verlenen aan het realiseren van zes appartementen aan de Deldensestraat 20/22/24 te Borne.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 december 2022 t/m 26 januari 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis of klik op bijgevoegde bijlage om deze in te zien.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk 26 januari 2023 een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle.

Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven