Gemeente Bergen, ontwerpbesluit - Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Staringweg 3 in Egmond-Binnen, het verbouwen van de woning/schuur, (WABO2002120)

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 12 december 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Wilt u een reactie geven op het ontwerpbesluit?

Dan kunt u een zienswijze indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door.

 

Wilt u na dit gesprek alsnog een zienswijze indienen?

Dan kunt u gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en stuurt u per e-mail naar administratieVTH@debuch.nl, met vermelding van het zaaknummer WABO2002120.

 

Wij verzoeken u als onderwerp te vermelden ‘zienswijze op ontwerpbesluit Staringweg 3 in Egmond-Binnen. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact met ons opnemen. Voor de mondelinge en schriftelijke zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de reactie betrekking heeft.

Naar boven