Gemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Prinsesselaan 5 B in Bergen (NH), het tijdelijk (5 jaar) bewonen van de recreatie woning (Z22 063134)

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 12 december 2022 zes weken ter inzage.Een belanghebbende kan binnen zes weken na deze datum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621 2003 BR Haarlem.

 

Bent u het niet eens met deze beslissing?

In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

 

Wilt u verdere stappen ondernemen omdat u het niet eens blijft met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk beroep instellen. U stelt beroep in bij de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift is zes weken en vangt aan de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd.

 

In het beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en woonplaats;

- de datum en handtekening;

- het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt. U kunt een kopie van het besluit meesturen;

- de redenen waarom u het beroep instelt.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift bij de rechtbank in behandeling is.

Kunt u een beslissing op uw beroepschrift niet afwachten, omdat er spoed noodzakelijk is? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee kan de rechter de werking van het besluit uitstellen.

Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een beroepschrift hebt ingediend.

Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffierecht betalen.

U vraagt een voorlopige voorziening schriftelijk aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Holland.

Naar boven