Besluit tot wijziging van Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht,

 • Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022;

 • Gelet op artikel 170 en artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Overwegende dat voor het wegslepen van gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde voertuigen de gemeenteraad een wegsleepverordening moet vaststellen met daarin de bewaarplaats en kostenberekening, en het wegslepen en bewaren van voertuigen wordt aanbesteed;

Besluit de Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht als volgt te wijzigen:

Artikel I

 • A.

  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   in het eerste lid wordt ‘Logicx Berging B.V.’ vervangen door ‘Bergings Combinatie Utrecht’;

  • b.

   in het tweede lid wordt ‘depot van Logicx Berging B.V. aangewezen te Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein’ vervangen door ‘depot van Bergings Combinatie Utrecht te Elektronweg 24, 3542 AC Utrecht’

 • B.

  Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5 Tarieven en betaling Eigenaar ter plaatse

1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen EUR 399,36 bij voertuigen tot 3.500 kg en EUR 1.739,38 bij voertuigen vanaf 3.500 kg.

2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen EUR 34,79 voor een etmaal of een gedeelte daarvan.

3. Betaling van de in dit artikel verschuldigde bedragen dient plaats te vinden voor de overdracht van het voertuig.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie;

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 december 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De griffier,

Merel van Hall

Naar boven