Toestemming voor het kappen van een eik aan Kerklaan 27 te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omschrijving: vergunning voor het kappen van een eik.

Locatie: Kerklaan 27

Verzenddatum: 1 december 2022

Bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-384 36 66). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

Naar boven