Verordening tot wijziging van de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2015

De raad van de gemeente Leiden:

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0141 van 2021), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet,

 

BESLUIT

 

  • 1.

    vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2015

Artikel I  

Artikel 4 van de Verordening wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 4. Hoogte individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag bedraagt netto €300 per maand.

Artikel II  

Er is geen sprake van overgangsrecht.

Artikel III  

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Artikel IV  

Deze verordening wordt aangehaald als “eerste wijziging Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2015”

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2022,

de Griffier,

dhr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Naar boven