Instellen gehandicaptenparkeerplaats dorpshuis Trefpunt te Ovezande

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

Dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

* Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

* Het beschermen van de aanwonenden, weggebruikers en passagiers;

* Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Is het gewenst om

Een parkeergelegenheid voor gehandicapten in te stellen op locatie Schuttersstraat te Ovezande achter het dorpshuis Trefpunt. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde situatieschets.

Motivering

Bij het dorpshuis Trefpunt is geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Om ervoor te zorgen dat het dorpshuis toegankelijk is voor alle doelgroepen, is een gehandicaptenparkeerplaats gewenst.

BESLUIT

Besluit:

  • 1.

    Het instellen van een parkeergelegenheid voor gehandicapten met RVV bord E06 in de Schuttersstraat te Ovezande als bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

  • 2.

    Een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets.

  • 3.

    De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 2 december 2022.

Heinkenszand 29-11-2022

Namens deze,

Burgemeester en wethouders van Borsele

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien van 2 december 2022 tot en met 13 januari 2023 via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Tevens ligt het verkeersbesluit ter inzage op de afdeling Post- en archiefzaken van de gemeente Borsele op het gemeentehuis, adres: Stenevate 10, 4451 KB te Heinkenszand. Gedurende deze periode is het mogelijk bezwaar te maken. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. R. de Jonge via telefoonnummer 0113-238 411.

Naar boven