BELEIDSREGEL OUDE IJSSELSTREEK ISOLEERT 2022 / 2023 Voor woningeigenaren met een gezinsinkomen tot modaal.

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.

 

Gelet op:

Algemene Subsidieverordening 2020, raadsbesluit van de gemeente Oude IJsselstreek van 24 september 2020;

• artikel 147 van de Gemeentewet;

• artikel 4.2 t/m 4.15 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Overwegende dat:

• er vanuit het Rijk gelden zijn ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Het gaat om een totaalbedrag van €1.064.747,-;

• van dit geld is € 220.000 gereserveerd voor energierenovaties van particuliere woningen in 2022 en 2023.

• het gewenst is om energiebesparende maatregelen (dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas HR++(+)) in bestaande particuliere woningen te stimuleren omdat deze maatregelen bijdragen aan de doelstelling om Oude IJsselstreek energieneutraal te maken en energiearmoede te verminderen;

• dat de centrale doelstelling van de beleidsregel Oude IJsselstreek Isoleert is; energiearmoede onder onze inwoners voorkomen en verminderen.

 

Besluit vast te stellen:

 

BELEIDSREGEL OUDE IJSSELSTREEK ISOLEERT 2022 /2023

Voor woningeigenaren met een gezinsinkomen tot modaal.

 

Artikel 1. Definities

Deze beleidsregel verstaat onder:

a. Gemeente: Gemeente Oude IJsselstreek;

b. Gemeenteraad: Gemeenteraad van Gemeente Oude IJsselstreek;

c. Burgemeester en Wethouders: Burgemeester en Wethouders van de Oude IJsselstreek;

d. Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze beleidsregel;

e. Aanvraag: een (digitaal)schriftelijk verzoek om subsidie;

f. Woningeigenaar: een persoon die eigenaar is van een woning, deze zelf bewoont, en subsidie aanvraagt om deze woning te isoleren;

g. Huishouden: één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch consumptieve eenheid vormen;

h. Bouwbesluit: het vigerende bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

i. Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

j. Rd-waarde; warmteweerstand van een materiaal/ product volgens de leverancier van het materiaal.

 

Artikel 2. Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening 2020, van de gemeente Oude IJsselstreek die door de gemeenteraad is vastgesteld op 24 september 2020 is van toepassing.

 

Artikel 3. Doel

De doelstelling van de beleidsregel is het stimuleren van bepaalde energiebesparende maatregelen in de bestaande woningen van woningeigenaren in de gemeente Oude IJsselstreek. Het gaat specifiek om woningeigenaren waarvan het bruto jaarinkomen van het huishouden in 2021 niet hoger is dan € 37.000,- per jaar. Dit is volgens het Centraal Planbureau in 2021 het modaal jaarinkomen.

 

Artikel 4. Natuurlijke personen

In afwijking van art. 1.6 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening 2020 van de gemeente Oude IJsselstreek wordt de subsidie verleend aan particulieren die eigenaar en bewoner zijn van een huis.

 

Artikel 5 Subsidiecriteria

Algemene criteria

1. De woning is gebouwd of opgeleverd vóór 2010 en bevindt zich in de gemeente Oude IJsselstreek.

2. Aanvrager moet eigenaar en bewoner zijn van een woning.

3. Een aanvrager mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen.

4. Er moet minimaal één maatregel worden uitgevoerd uit de lijst genoemd in artikel 6.

5. De regeling geldt niet voor woningen met een recreatieve bestemming.

6. Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

7. Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes, of een kostenindicatie incl. opdrachtverlening worden overgelegd.

8. De aanvrager heeft de mogelijkheid om aanvullend een ISDE subsidie aan te vragen bij de Rijksoverheid. De beide subsidies zijn stapelbaar.

 

Aanvullende criteria

Er zijn drie verschillende groepen aanvragers die recht hebben op een ander subsidiebedrag.

 

Groep 1)

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 70 % van de gemaakte en betaalde kosten door de woningeigenaar voor energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 1.500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

9. Het jaarlijks gezamenlijke bruto inkomen van het huishouden van de aanvrager in 2021 mag niet meer zijn dan €37.000, inclusief vakantiegeld.

10. Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 1.500,- dient de investering voor (een van) de maatregelen vermeld in artikel 6, minimaal € 2.143,- te bedragen. Indien minder dan €2.143,- kosten worden gemaakt, wordt 70% van de subsidiabele kosten vergoed.

 

Groep 2)

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 85% van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 3.000,- indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

11. De woningeigenaar is in aanmerking gekomen voor de eenmalige energietoeslagen in 2022.

12. Er wordt één maatregel uitgevoerd uit de lijst genoemd in artikel 6.

13. Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 3.000,- dient de investering voor de in artikel 6 opgenomen maatregelen minimaal € 3.529,- te bedragen. Indien minder dan €3.529,- kosten worden gemaakt, wordt 85% van de subsidiabele kosten vergoed.

 

Groep 3)

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 70% van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 3.000,- indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

14. De woningeigenaar is in aanmerking gekomen voor de eenmalige energietoeslagen in 2022.

15. Er worden minimaal twee maatregelen uitgevoerd uit de lijst genoemd in artikel 6.

16. Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 3.000,- dient de investering voor de in artikel 6 opgenomen maatregelen minimaal € 4.286,- te bedragen. Indien minder dan €4.286,- kosten worden gemaakt, wordt 70% van de subsidiabele kosten vergoed.

 

Artikel 6 Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen;

1. Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W.

o (De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie)

2. Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W

3. Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

- aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 1,1 m2 K/W;

- aanbrengen van andere gevelisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W.

4. Isolatieglas: HR++ of HR+++. Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.

 

Artikel 7 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 8 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren;

1. Enkele maatregelen zoals genoemd in artikel 6 mogen door de woningeigenaar zelf worden uitgevoerd. Het betreft: dakisolatie, vloerisolatie, en gevelisolatie, met uitzondering van spouwmuurisolatie.

2. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden (eventueel aan de hand van deskundig advies of begeleiding) goed en veilig uit.

3. Werkuren komen niet voor vergoeding in aanmerking, alleen de materiaalkosten.

4. Dezelfde groepen en maximale subsidiebedragen gelden zoals genoemd in artikel

5. Er kan alleen subsidie worden uitgekeerd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

6. Subsidie is enkel mogelijk wanneer de factuur- of rekeningdatum van de materiaalkosten valt of 1 juli 2022 of later.

 

Artikel 9 Subsidieplafond en looptijd van de regeling

1. Het subsidieplafond bedraagt € 220.000,-.

2. Dit plafond kan bij wijze van collegebesluit worden aangepast.

3. Indien het subsidieplafond bereikt is, worden binnenkomende aanvragen aangehouden.

4. Indien het subsidieplafond wordt verhoogd, zullen de voorlopig aangehouden aanvragen in behandeling worden genomen, in volgorde van binnenkomst.

5. De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Uiterlijk op die datum worden alle aangehouden aanvragen alsnog toegekend of afgewezen.

 

Artikel 10 Aanvraag- en afhandelingprocedure

1. Subsidie kan worden aangevraagd via het portal van het Agem Energieloket. Aanvragen kan van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023. Er kan subsidie worden aangevraagd voor isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2022, dus met terugwerkende kracht.

 

2. Via dit portal kan de aanvrager een digitaal aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld. Het is niet mogelijk om zaken via de post te regelen. Als er digitale obstakels zijn, dan kan de aanvrager contact opnemen met de klantenservice van het Energieloket, zij zullen de aanvrager dan ondersteunen.

 

3. Naast het genoemde aanvraagformulier dienen de volgende documenten te worden geüpload in het portaal:

a. Voor groep 1: een document waaruit uw gezinsinkomen blijkt. Indien u werkt, moet er een jaaropgave van 2021 worden meegestuurd. Indien u geen loon maar een uitkering van het UWV ontvangt, moet u een jaaropgave / betaalspecificatie van het UWV meesturen. Op alle genoemde documenten mag het BSN nummer onherkenbaar worden gemaakt. Als er specifieke situaties op de aanvrager van toepassing zijn, dan kan dat worden overlegd met het Energieloket.

b. Voor groep 2 en 3: Een bankafschrift waarop de storting van een van de ontvangen energietoeslagen in 2022 is te zien.

c. Bij het laten uitvoeren door een bedrijf: een offerte of prijsopgave van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte of prijsopgave moet, naast een afgesproken prijs, blijken welke materialen er gebruikt worden, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat de geschatte vierkante meters geïsoleerde oppervlakte is.

d. bij zelfwerkzaamheid: een korte beschrijving van de werkzaamheden; hierin dienen de materiaalkwaliteit, hoeveelheid (vierkante meters) en de kostenbegroting te worden aangegeven. Daarbij een factuur of rekening van de aangeschafte materialen. De aankoopdatum van materialen op de factuur of rekening moet zijn vanaf 1 juli 2022. Ook moeten er foto’s worden meegestuurd die laten zien dat de isolatiemaatregelen zijn aangebracht. Er geldt een minimum van vijf duidelijke foto’s per isolatiemaatregel.

 

4. Uit de meegestuurde kopieën van offertes, opdrachten en facturen moet blijken dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt, en dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning.

 

5. De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

 

6. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 

7. In het geval het besluit tot subsidieverlening positief is, ontvangt de aanvrager een voorlopige subsidiebeschikking. De aanvrager voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening, met als uiterste datum 31 december 2023. De factuurdatum is hierbij bepalend. De subsidie is dan toegekend voor het bedrag dat op de offerte of opdrachtverlening is vermeld. Mocht de subsidie worden afgewezen, dan krijgt de aanvrager ook een beschikking.

 

8. Zodra de factuur bij de aanvrager binnen is, kan deze worden geüpload naar het portal naar het Agem Energieloket. De subsidie wordt dan zo spoedig mogelijk definitief. De voorlopige beschikking wordt dan zo spoedig mogelijk omgezet in een definitieve beschikking, en het subsidiebedrag wordt zo spoedig mogelijk uitbetaald. Indien de facturen afwijken van de offerte heeft de gemeente het recht om de hoogte van de subsidie naar beneden aan te passen.

 

9. Bij zelfwerkzaamheid wordt subsidie uitgekeerd nadat alle werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd. Indien er positief wordt besloten over een subsidieaanvraag, ontvangt de aanvrager direct een definitieve subsidiebeschikking.

 

10. Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen. Bij stapeling gaat de het subsidiebedrag uit van de daadwerkelijke betaalde en gemaakte kosten.

 

11. De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 

12. Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door de gemeente aangestelde inspecteur, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 

13. Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

 

14. De gemeente kan een subsidie weigeren indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

 

Artikel 11 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel ”Oude IJsselstreek Isoleert 2022/2023“ en treedt in werking op 1 november 2022.

 

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het kan zo zijn dat de beleidsregels voor één of meerdere partijen onredelijk blijken te zijn. In dat geval kan het college van de beleidsregels afwijken.

 

Vastgesteld op : 11 oktober 2022

Burgermeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

Naar boven