Nadere regels tot wijziging van de nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Het college van burgemeester en wethouders besluit,

 

gelet op

het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019,

 

vast te stellen de:

 

Nadere regels tot wijziging Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Artikel I

Wijziging Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport.

De Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport worden als volgt gewijzigd:

 

A. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid komt als volgt te luiden: “ 1. Het college kan subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten: de bouw, aanleg, de renovatie, maatregelen energiebesparing of de uitbreiding van een sportverenigingsaccommodatie en toebehoren. “

 • 2.

  Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd luidende: “2. Onder maatregelen energiebesparing wordt verstaan aanleg of aansluiting van:

  • o

   Sportveldverlichting,

  • o

   Ledverlichting

  • o

   Warmte koude terugwinning voor de bestaande sportaccommodaties

  • o

   Warmte pomp

  • o

   Warmte terugwinning uit douchewater

  • o

   Infrarood verwarmingspaneel met bewegingssensoren en thermostaat

  • o

   HR glas

  • o

   Isolatie wand, vloer, dak

  • o

   Zonnecollectorsyteem

  • o

   Zonnepanelen of flexible PV voor elektriciteitsopwekking

  • o

   Zonnewarmtecollector voor sportvelden

  • o

   Slimme meter met een energieverbruiksmanager/EBS voor elektriciteit, aardgas en/of warmte”

Artikel II Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking op 1 december 2022.

Alkmaar, 24-11-2022

Het college van burgemeester en Wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten,

burgemeester

dhr. R.M. (Robert) Reus,

gemeentesecretaris

Toelichting bij de subsidieregeling Nadere Regels Subsidie Sportaccommodaties buitensportverenigingen

Algemene toelichting

Het van doel van de regeling is het bevorderen van een goede kwaliteit verenigingsaccommodaties. Deze regeling stelt buiten-en watersportverenigingen in staat om met eigen inbreng kleed- en clubhuisaccommodaties, hellingbanen, vlotten of bijvoorbeeld steigers te realiseren. Voorwaarde is dat de voorzieningen nagelvast zijn. Alles wat los is zoals een dugout, tribune, losse doelen of keukenapparaten, kan niet uit deze subsidieregeling worden bekostigd.

 

De algemene subsidieverordening Alkmaar 2019 en de Algemene wet van bestuursrecht zijn van toepassing op de onderwerpen waarover in de subsidieregeling geen aparte bepalingen zijn opgenomen.

 

Artikel gewijze toelichting bij de subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen zijn voor de termen over subsidie en bestuurd, de termen die in de algemene subsidieverordeningen van de gemeente Alkmaar worden gehanteerd. De sporttermen zijn zoveel mogelijk conform de landelijke definities van NOC*NSF of zoals de termen binnen de gemeente Alkmaar worden gehanteerd.

 

De subsidie bedraagt maximaal 1/3 van de investeringskosten, waarbij in geval van de bouw of aanpassingen van het verenigingsgebouw en toebehoren een maximum subsidiebedrag geldt van € 275.000,-. De vereniging dient zelf zorg te dragen voor de rest van de financiering.

 

Wanneer een vereniging aanspraak wil maken op een lening dan treedt de SWS op als tussenpersoon richting de banken. Het college kan zich tevens garantstellen voor de rente en aflossing van een door een bank op voorspraak van de SWS aan een sportvereniging verstrekte lening. De garantstelling betreft maximaal de hoogte van het verleende subsidiebedrag. De stichting treeft niet als tussenpersoon op als de vereniging eigenhandig naar een geldverstrekker gaat.

 

Artikel 2. Doel subsidieregeling

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college verleent alleen subsidie aan een sportvereniging voor aanpassingen als dit past binnen het sportbeleid van de gemeente Alkmaar. Elke accommodatie moet voldoen aan de eigen van onderhoud, toegankelijkheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en sociale veiligheid. Met toegankelijkheid wordt onder andere bedoeld dat de sportvoorziening goed toegankelijk moet zijn voor minder validen.

 

Artikel 4. De subsidieontvanger

Dit artikel spreekt voor zich

 

Artikel 5. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

Het college heeft een digitaal aanvraagformulier vastgesteld. Dit moet volledig ingevuld worden en is onderdeel van de subsidieaanvraag. Een sportvereniging dient bij de aanvraag een goedkeurende verklaring voor sportaccommodaties te overleggen. Hiermee versterkt de vereniging zekerheid aan het college dat haar plannen voldoen aan de geldende normen voor een duurzame en veilige sportvoorziening.

 

Artikel 6. Aanvraagtermijn subsidie

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 7. Verdeelregels

De beslistermijn is zestien weken en wijkt daarmee af van de algemene subsidieverordening Alkmaar. Reden hiervoor is de tijd die nodig is om de plannen bij de aanvraag te beoordelen. De beslistermijn kan eenmaal met zestien weken verlengd worden.

 

Artikel 8. Hoogte en aard van de subsidie

Voor het specifiek bepalen van de hoogte van de subsidie bij de nieuwbouw of aanpassingen van de verenigingsaccommodaties wordt uit gegaan van een derde van werkelijke kosten tot een maximum van € 275.000,-.

 

Artikel 9. Weigeringsgronden

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Naar boven