Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023

Burgemeester en wethouders van de Woudenberg,

 

Overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 24 november de Afvalstoffenverordening 2023 heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat de raad burgemeester en wethouders ter uitvoering van deze verordening de bevoegdheid heeft toegekend om een aantal onderwerpen op basis van een door hen te nemen besluit nader te regelen;

 

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023;

 

Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het volgende

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, ten behoeve van een huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen be¬stemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  inzameldienst: de krachtens artikel 3, eerste lid van de verordening, aanwezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • e.

  goedzooi: alle herbruikbare en verkoopbare producten en componenten die overblijven na gescheiden inzameling van (verplichte) deelstromen of fracties en wat afkomstig is van huishoudens;

Artikel 2. Aanwijzing andere inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  oud papier en karton: de door het college aangewezen verenigingen, scholen en andere non-profitorganisaties die voor de inzameling van het oud papier en karton uit huishoudens een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst;

 • b.

  textiel: de door het college aangewezen organisaties die voor de huis-aan-huis inzameling van textiel of voor het hebben van een inzamelvoorziening op een inzamellocatie een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of de inzameldienst;

 • c.

  voor klein chemisch afval (KCA):

  • de detaillisten, die batterijen, spaarlampen, (gebruikte) frituuroliën en margarine/ boter om mee te bakken en andere artikelen verkopen, die bij het ontdoen hiervan als klein chemisch afval worden aangemerkt;

  • de plaatselijke apotheken wat betreft medisch afval;

  • de inzameldienst;

 • d.

  kringloopbedrijven met een overeenkomst met de gemeente Woudenberg voor het inzamelen van goedzooi;

 • e.

  overige inzamelaars waarmee de gemeente een overeenkomst wenst te sluiten;

Artikel 3. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor de inzameling van restafval van huishoudens:

  • moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel ofwel de aanwezen inzamelvoorziening;

  • als inzamelmiddel zijn er minicontainers beschikbaar van 140 en 240 liter, grijs met een grijze deksel;

  • indien ten behoeve van de gebruikers van percelen alleen een inzamelvoorziening beschikbaar is, moet het huishoudelijk restafval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden;

 • b.

  voor de inzameling van GFT-afval van huishoudens:

  • moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel;

  • als inzamelmiddel zijn er minicontainers beschikbaar van 140 en 240 liter, grijs met een groene deksel;

  • indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening beschikbaar is, moet het huishoudelijk GFT-afval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden;

 • c.

  voor de inzameling van PMD:

  • moet gebruik gemaakt worden van het daartoe verstrekte inzamelmiddel;

  • als inzamelmiddel zijn er minicontainers beschikbaar van 240 liter, grijs met een oranje deksel. Alleen voor de appartementen zijn er plastic zakken beschikbaar;

  • indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening beschikbaar is, moet het huishoudelijk PMD-afval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden;

  • indien gebruik gemaakt wordt van een inzamelvoorziening, worden geen plastic zakken beschikbaar gesteld door de inzameldienst;

 • d.

  voor de inzameling van oud papier en karton van huishoudens:

  • moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel;

  • als inzamelmiddel zijn er minicontainers beschikbaar van 180 liter, grijs met een blauwe deksel;

  • indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening beschikbaar is, moet het huishoudelijk oud en papier via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden;

 • e.

  voor de inzameling van klein chemisch afval (kca):

  • worden geen inzamelmiddelen verstrekt;

  • het klein chemisch afval kan worden die daartoe over speciale opslagvoorzieningen beschikken of bij het KCA-depot op het milieubrengstation van de gemeente Woudenberg;

 • f.

  voor de inzameling van verpakkingsglas (flessen en potten):

  • moet gebruik gemaakt worden van de daarvoor geplaatste inzamelvoorzieningen;

 • g.

  voor de inzameling van textiel:

  • moet gebruik gemaakt worden van de daarvoor geplaatste inzamelvoorzieningen;

  • of moet gebruikt worden gemaakt van de door de betreffende inzamelaar verstrekte zakken;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur, waaronder verlichtingsapparatuur:

  • kan in een draagtas worden ingeleverd bij het KCA-depot op het milieubrengstation van de gemeente Woudenberg;

Artikel 4. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de volgende categorieën percelen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

 • a.

  percelen, die deel uit maken van een gestapelde bouw en ten behoeve waarvan geen inzamelmiddelen zijn verstrekt;

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 3, tweede lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de door de inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen zijn uitgerust met een chip; met uitzondering van de papiercontainers, deze hebben geen chip;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden:

   • indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

   • bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden voor defecte inzamelmiddelen, het uitzetten van extra inzamelmiddelen of voor het omwisselen van een inzamelmiddel voor een inzamelmiddel met een ander volume;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   het uiterlijk van het inzamelmiddel mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm;

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen vindt plaats middels de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen als bepaald in artikel 3 van dit uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening;

  • b.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op de door de inzameldienst aangegeven opstelplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • c.

   de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen middels minicontainers vindt plaats door middel van een voertuig met zijbelading; daartoe dienen de containers conform de aanwijzingen door de inzameldienst:

   • met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet;

   • op een vlakke ondergrond te worden geplaatst;

   • tot een halve meter van de stoepranden te worden geplaatst;

   • op stoeptegellengte (ca 30 cm) van elkaar te worden geplaatst;

  • d.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • e.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • f.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak, mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

  • i.

   het milieubrengstation van de gemeente Woudenberg wordt aangewezen als brengdepot waar in ieder geval de afvalstoffen als vermeld in artikel 7, tweede lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een milieubrengstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Woudenberg van toepassing;

  • k.

   de aanbieder van afvalstoffen moet zich bij of op een milieubrengstation kunnen legitimeren;

  • l.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het milieubrengstation of aan detaillisten;

  • m.

   kleine hoeveelheden asbesthoudend afval kunnen ingeleverd worden bij het milieubrengstation. Daarvoor gelden de volgende regels:

   • verpak het afval in (speciaal) doorzichtig, stevig plastic. Dit plastic koopt u bij de doe-het-zelf winkel of de bouwmarkt;

   • u kunt maximaal 50 kg asbest per huishouden per jaar inleveren bij het milieubrengstation. Grotere hoeveelheden voert u zelf af via een afvalverwerker;

   • het asbest moet op een zodanige manier verpakt zijn dat het door één persoon te tillen is;

   • u dient het asbest zelf in de daarvoor bestemde container te deponeren, op aanwijzingen van de toezichthouders van het milieubrengstation;

   • u dient bij de afgifte van het afval aan de toezichthouders door te geven dat het om asbesthoudend afval gaat;

  • n.

   sommige afvalstromen kunnen alleen tegen betaling bij het milieubrengstation ingeleverd worden;

  • o.

   voor het aanbieden en de inzameling van grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische apparaten bij percelen gelden de volgende regels:

   • de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

   • de inzameling vindt tegen betaling plaats;

   • aanbieden ter inzameling is mogelijk zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden;

   • het grof huishoudelijk afval, grote elektrische en elektronische dienen op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

   • het grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 3 m3;

  • p.

   grof tuinafval wordt twee keer per jaar opgehaald of kan worden ingeleverd bij het milieubrengstation; de regels voor het aanbieden van grof tuinafval zijn:

   • de takken moeten gebundeld worden met touw (niet met ijzerdraad of plastic);

   • het snoeiafval mag niet langer zijn dan 2 meter;.

   • niet meer aanbieden dan 1 m³ per keer. Mocht er meer dan 1 m³ aan grof tuinafval hebben, dan kan de overige hoeveelheid op eigen gelegenheid naar het milieubrengstation tijdens openingstijden worden gebracht. Er zijn ook bedrijven die snoeihout kunnen versnipperen en afvoeren;

   • het ophalen van grof tuinafval is uitsluitend voor particulieren.

   • er mag maar één keer grof tuinafval aangeboden worden per op haalronde (in totaal 2x per jaar);

   • alleen de avond vóór het ophalen van het grof tuinafval mag de gebundelde partij langs de openbare weg neergezet worden (voor eigen perceel);

   • geen blad en/of klein snoeiafval aanbieden; deze horen thuis in de GFT container en/of bladkorven;

   • tussen de takken mag geen ander afval aanwezig zijn;

   • tuinhekken, bielzen en schuttingen worden niet meegenomen. Dit valt onder grof afval;

  • q.

   kerstbomen worden 1x per jaar bij alle percelen opgehaald; hierbij geldt de volgende regel:

   • alleen de avond vóór het ophalen van de kerstbomen mag de kerstboom langs de openbare weg neergezet worden (voor eigen perceel);

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de door de inzameldienst digitaal beschikbaar gestelde of verstrekte afvalkalender;

 • b.

  ingevolge artikel 9 van de verordening wordt bepaald, dat ten behoeve van de lediging, het inzamelmiddel vanaf 19.00 uur voorafgaand op de dag van lediging maar uiterlijk vóór 7.30 uur op de dag van lediging op de aanbiedplaats wordt geplaatst en zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk dezelfde dag voor 20.00 uur, van de weg verwijderd dient te zijn;

 • c.

  grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • d.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 8.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt;

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, worden door de inzameldienst dan wel de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen aangewezen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2023 treedt gelijktijdig in werking met de Afvalstoffenverordening gemeente Woudenberg 2023.

Artikel 10. Intrekking oud afvalstoffenbesluit

Het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2017 gemeente Woudenberg wordt ingetrokken op het moment dat het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2023 in werking treedt (zie artikel 9).

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023.

Naar boven