Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning ‘sporthal de Gouwehal Sniepweg 13 te Waddinxveen’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘ sporthal de Gouwehal, Sniepweg 13 te Waddinxveen’ ter inzage ligt.

Waar gaan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning over?

Aan de Sniepweg 13 wil de gemeente Waddinxveen een nieuwe sportaccommodatie realiseren. De nieuwe sporthal komt in de plaats van sporthal De Dreef en twee gymzalen bij het Coenecoop College. Overdag zal de nieuwe sporthal met name gebruikt gaan worden door scholen, en in de avond voornamelijk door sportclubs die al op de Sniep gevestigd zijn. De sporthal wordt gebouwd in de open ruimte die ligt tussen een binnenzwembad, de Tennishal en naast het clubgebouw van een voetbalvereniging. De bouw van de sporthal is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk omdat die niet valt binnen de bouwgrens van het geldende bestemmingsplan. Er kan medewerking aan dit plan worden verleed als door middel van een (uitgebreide) omgevingsvergunning wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft hiervoor een aanvraag ingediend waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. De omgevingsvergunning kan worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard hiertegen geen bedenkingen te hebben.

De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd.

Vanaf 30 november 2022 kunt u deze vinden op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen. Een andere mogelijkheid om deze te bekijken is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.OVGouwehal-0301)

U kunt reageren op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.

U kunt tot en met 10 januari 2023 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning sporthal de Gouwehal’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000).

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer M.A. Groenendijk via e-mail (m.groenendijk@waddinxveen.nl) of telefonisch (06 2021 5554).

Waddinxveen, 30 november 2022

Naar boven