Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021

 

Artikel 1. Definities

 

 • a.

  Bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen;

 • b.

  Gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente Eindhoven feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • c.

  Grove huishoudelijke afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen die zo afwijken naar aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden.

 • d.

  Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen;

 • e.

  Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht;

 • f.

  Inzameling: verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie;

 • g.

  Inzamelmiddel: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, ten behoeve van een huishouden;

 • h.

  Inzamelplaats: daartoe op grond van artikel 5 aangewezen plaats;

 • i.

  Inzamelvoorziening: bewaarmiddel of bewaarplaats bestemd voor de inzameling van afvalstoffen ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • j.

  Perceel: perceel in de gemeente Eindhoven waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

 

Artikel 2. Aanwijzen inzameldienst

 

 • 1.

  Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 wordt de Gemeenschappelijke regeling Cure aangewezen als de inzameldienst die is belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 • 2.

  Het besluit van 29 januari 2014, gepubliceerd in het Gemeenteblad van Eindhoven, 2014, nr. 11, wordt ingetrokken.

 

Artikel 3. Aanwijzen inzamelende instanties

 

 • 1.

  Op grond van artikel 4, eerste lid, onder a. van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 zijn aangewezen als:

 • a.

  inzamelaar voor oud papier en karton van particuliere huishoudens de verenigingen als opgenomen in bijlage A bij dit besluit.

 • b.

  inzamelaar voor injectienaalden, cosmetica- en medicijnenafval afkomstig van particuliere huishoudens de apothekers als opgenomen in bijlage B bij dit besluit.

 • 2.

  Aan de aanwijzing als bedoeld in het eerst lid zijn de voorschriften verbonden als opgenomen in bijlage A of bijlage B.

 • 3.

  Alle besluiten tot aanwijzing van inzamelaars als bedoeld in het eerste lid zijn ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021.

 

Artikel 4. Aanwijzen inzamelplaatsen (milieustraten)

 

 • 1.

  Op grond van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 zijn aangewezen als inzamelplaats de milieustraten Lodewijkstraat 9 en Achtseweg Noord 41

 • 2.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grove huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelplaats gelden de Huisregels voor milieustraten als opgenomen in bijlage C bij dit besluit.

 • 3.

  Voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grove huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelplaats gelden de Nadere regels als opgenomen in bijlage D bij dit besluit.

 • 4.

  Het besluit van 16 december 2014, gepubliceerd in het Gemeenteblad van Eindhoven (2014, nr 111), wordt ingetrokken.

 

Artikel 5. Aanwijzen inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 

Op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 worden als inzamelmiddel/voorziening aangewezen:

 

 • a.

  De minicontainer met grijs deksel van 140/240L voor het aanbieden van huishoudelijk restafval bij laagbouw adressen. Per adres is een maximum van twee (2) minicontainer voor restafval van 140/240 liter beschikbaar.

 • b.

  De minicontainer met groen deksel van 140/240L voor het aanbieden van GFT (groente, fruit- en tuinafval) bij laagbouw adressen. Per adres is een maximum van twee (2) minicontainers voor GFT van 140/240L beschikbaar.

 • c.

  De minicontainer met blauw deksel van 240L aan te wijzen als inzamelmiddel voor het aanbieden van oud papier en karton bij laagbouw adressen. Per adres is een maximum van twee (2) minicontainer voor oud papier en karton beschikbaar.

 • d.

  De plastic huisvuilzakken voor het aanbieden van restafval bij huishoudelijke adressen waar geen grijze minicontainer of ondergrondse container is verstrekt.

 • e.

  De ondergrondse restcontainer voor het aanbieden van restafval bij adressen aangegeven op de afvalkalender van Cure.

 • f.

  De ondergrondse papiercontainer voor het aanbieden van oud papier en karton bij adressen aangegeven op de afvalkalender van Cure.

 

Artikel 6. Aanbiedtijden- en dagen

 

 • 1.

  Op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 worden de dagen voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, dat wil zeggen oud papier en karton, restafval en GFT, jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt door middel van de Afvalkalender van de inzameldienst (Cure).

 • 2.

  Huishoudelijke afvalstoffen, dat wil zeggen oud papier en karton, restafval en GFT, die worden aangeboden door middel van een minicontainer of zakken- en papierroute, dienen vóór 7:30 uur op de vastgestelde ophaaldag te worden aangeboden.

 • 3.

  De inzamelmiddelen als bedoeld in artikel 5 van dit besluit moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk voor 23:59 uur van de vastgestelde ophaaldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd en teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker.

 

Artikel 7. Inzamelfrequentie

 

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 is de frequentie van inzameling als volgt:

 

 • a.

  De inzameling van restafval door middel van de minicontainer met grijs deksel vindt één (1) keer per twee (2) weken plaats.

 • b.

  De inzameling van restafval door middel van de zakkenroutes vindt één (1) keer per week plaats.

 • c.

  De inzameling van GFT door middel van de minicontainer met groen deksel vindt één (1) keer per twee (2) weken plaats;

 • d.

  In de winterperiode (december, januari, februari) vindt de inzameling van GFT door middel van de minicontainer met groen deksel in afwijking van het bepaalde onder c. één (1) keer per vier (4) weken plaats.

 • e.

  De inzameling van oud papier en karton vindt vanaf 1 januari 2023 dan wel vanaf het moment van formele uitreiking van de minicontainer met blauw deksel één (1) keer per vier (4) weken plaats.

 • f.

  De inzameling van afval uit ondergrondse containers vindt plaats via een flexibele frequentie, waarbij wordt ingezameld na een signaal van volmelding. De exacte tijden waarbinnen deze inzameling plaatsvindt is vastgelegd in het besluit ‘Ontheffing Cure Afvalbeheer’ van 2 augustus 2022.

 

Artikel 8. Aanbiedregels op de afvalkalender

 

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 worden de regels als vastgesteld voor de wijze en plaats van aanbieding bekendgemaakt door middel van de afvalkalender van Cure.

 

Artikel 9. Intrekking eerdere besluiten aanwijzing van inzamelmiddelen en -voorzieningen, aanbiedtijden en -dagen, inzamelfrequentie en aanbiedregels

 

Alle eerdere besluiten over aanwijzing van inzamelmiddelen en -voorzieningen, aanbiedtijden en -dagen, inzamelfrequentie en aanbiedregels van bovenstaande afvalstromen worden ingetrokken, met uitzondering van het besluit ‘Ontheffing Cure Afvalbeheer’ van 2 augustus 2022.

 

Artikel 10. Aanwijzen afvalstromen milieustraat

 

 • 1.

  Op grond van artikel 7, derde lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 worden de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, inclusief de daaraan verbonden voorschriften welke zijn vermeld achter elk bestanddeel, ingezameld op een inzamelplaats, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit:

 • Asbest (Minimaal 1 dag voor uw bezoek aanmelden bij de Klantenservice van Cure Afvalbeheer, dubbel verpakt in minimaal 0,2 mm dik plasticfolie en met een maximale hoeveelheid van 35m3.)

 • Autobanden (Personenauto’s, max. 4 stuks (geen vrachtwagen- of tractorbanden)

 • Autobanden met velg (Maximale afmeting van 20 inch)

 • Bankstellen en overige gestoffeerde meubels

 • Bouw en Sloopafval

 • Dakbedekking en/of Dakleer

 • Gips (platen en/of blokken)

 • Glas (Flessen)

 • Glas (Gevormd met een afmeting die niet in de glasbak past)

 • Glas (Vlak)

 • Grond en of zand (Niet verontreinigd)

 • Harde kunststoffen

 • Hout A (Onbehandeld en onbewerkt schoon hout)

 • Hout B (Behandeld en bewerkt hout)

 • Hout C (Geïmpregneerd tuinafval)

 • KCA/Klein Chemisch Afval (Alleen huishoudelijke verpakkingen en max. 100 liter per bezoek)

 • Matrassen (Maximaal 3 per bezoek)

 • Metalen

 • Oud papier en karton

 • Piepschuim (Schoon en droog)

 • Puin schoon (Niet verontreinigd met andere materialen)

 • Restafval Grof en/of Fijn (Al het afval dat niet meer gescheiden kan worden)

 • Tapijt en vloerbedekking

 • Textiel en Schoeisel

 • Tuin en/of Groenafval

 • Tuinmeubels (Kunststof)

 • Wit en Bruingoed (Alle huishoudelijke apparaten groot of klein die werken op batterijen, stroom of gas)

 • PBD (Huishoudelijke verpakkingen van Plastic, Blik en Drank kartons)

 • Kadavers (Huis en gezelschapsdieren)

 • 2.

  De inzameldienst als bedoeld in artikel 2 van dit besluit is bevoegd deze lijst tussentijds aan te passen in het kader van reductierestafval en maximaal hergebruik van grondstoffen.

 

Artikel 11. Aanwijzen verzamelplaats kadavers

 

Op grond van artikel 21, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 worden de milieustraten Lodewijkstraat en Acht aangewezen als verzamelplaatsen waar kadavers van gezelschapsdieren worden ingezameld.

 

Artikel 12. Voorwaarden inzameling bedrijfsafvalstoffen

 

 • 1.

  Op grond van artikel 11 en 13, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021 worden bedrijfsafvalstoffen alleen ingezameld daar waar deze inzameling nog plaatsvindt via bestaande huishoudelijke zakken- en papierroutes.

 • 2.

  Aan de inzameling van bedrijfsafvalstoffen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  Het afval bevat alleen de bestanddelen restafval en oud papier en karton;

 • b.

  Het afval is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen die op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening 2021 worden ingezameld;

 • c.

  Het afval wordt op de op grond van artikel 9, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening 2021 vastgestelde dagen en tijden aangeboden;

 • d.

  Het bedrijf betaalt reinigingsrecht voor de inzameling van zijn afval door de inzameldienst als bedoeld in artikel 2 van dit besluit.

 • 3.

  Het collegebesluit van 10 augustus 2010, dossiernummer 032.701, komt te vervallen.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking ervan in het gemeenteblad.

 

Artikel 14. Citeertitel

 

Dit besluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eindhoven 2021”.

 

 

BIJLAGE A VERENIGINGEN OPK EN INZAMELVOORSCHRIFTEN

 

Verenigingen OPK-inzameling Eindhoven mitP0 BLANCO \* MERGEFORMAT

 

 

Vereniging

Adres

Plaats

1

Gracia-Eindhoven

Belgiëplein 20

EINDHOVEN

2

CV de Aagse Knuppels

Kloosterdreef 84

EINDHOVEN

3

CV de Lichtstadnarren

Belgiëplein 20

EINDHOVEN

4

CV de Geinrapers

Generaal pattonlaan 124

EINDHOVEN

5

Cv de Deurzetters

Jozef Israëlslaan 2f

EINDHOVEN

6

PSV Handbal

Oude Bosschebaan 30

EINDHOVEN

7

Cv de Erpelrooiers

n.v.t.

EINDHOVEN

8

CV de Zotte Zwanen

Lievendaalseweg 3

EINDHOVEN

9

v.v. Brabantia

Rijstenweg 1

EINDHOVEN

10

CV de Tongelrepers

Oude Urkhovenseweg 2-4

EINDHOVEN

11

Drumfanfare Gracia Eindhoven

Belgiëplein 20

EINDHOVEN

 

Uitvoerings reglement (VOORSCHRIFTEN) vrijwilligers verenigingen

 

Artikel 1. Inzet vrijwilligers

1.1 De door de vereniging aan Cure ter beschikking gestelde vrijwilligers zijn opgeleid volgens de richtlijnen van Cure en zijn in het bezit van een geldige pas welke wordt uitgegeven en beheerd onder auspiciën van Cure. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het formulier FP061-2 ingevuld te worden. Daarnaast dient de ter beschikking gestelde vrijwilliger voldoende fit en gezond te zijn om de inzamelwerkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Wanneer een vrijwilliger zich niet fit genoeg voelt om de werkzaamheden te starten meldt hij dit direct bij de chauffeur. Wanneer de vrijwilliger de werkzaamheden opstart geeft hij daarmee automatisch aan fit genoeg te zijn om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Artikel 2. Arbeidsomstandigheden

 

2.1. Cure is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden die worden verricht door de ter beschikking gestelde vrijwilligers, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van de ter beschikking gestelde vrijwilliger. Cure zorgt om die reden mede voor veilige inzamelvoertuigen volgens de daarvoor geldende richtlijnen en ziet erop toe dat de werkzaamheden op een veilige wijze plaatsvinden.

 

2.2. Cure stelt voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de vrijwilligers alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking aan de door de vereniging ter beschikking gestelde vrijwilligers. De door de vereniging ter beschikking gestelde vrijwilliger dient tijdens de werkzaamheden de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken c.q. te dragen.

 

2.3. De ter beschikking gestelde vrijwilliger dient zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden strikt aan de regels te houden die door Cure zijn uitgevaardigd. Deze regels worden besproken in de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde verplichte opleiding en zijn vastgelegd in de hierbij ontvangen hand-out. Daarnaast dient de ter beschikking gestelde vrijwilliger bij het uitvoeren van de werkzaamheden de aanwijzingen van de chauffeur van het betreffende inzamelvoertuig strikt op te volgen.

 

2.4. Onverhoopte incidenten en/of onveilige situaties worden terstond door de vrijwilliger kenbaar gemaakt aan Cure en/of de chauffeur.

 

Artikel 3. Opleiding

 

3.1. Cure verzorgt in overleg met de vereniging voor een opleiding en een hieraan verbonden toets ten behoeve van de door de vereniging ter beschikking gestelde vrijwilliger. De kosten voor de initiële (eerste) opleiding van de vrijwilliger worden gedragen door Cure. De kosten voor een vervolgopleiding worden gedragen door de vereniging.

 

3.2. De door de vereniging ter beschikking gestelde vrijwilliger wordt bij een positief resultaat van de onder artikel 3.1 genoemde toets een pas verschaft door Cure waaruit blijkt dat de opleiding gevolgd is en de hieraan gekoppelde toets met een positief resultaat is afgerond. Deze pas is 5 jaar geldig na uitgifte mits de betreffende vrijwilliger tenminste 4 keer per jaar een inzameling uitvoert. Wanneer de betreffende vrijwilliger minder dan 4 keer per jaar een inzameling uitvoert, vervalt de pas aan het einde van dat kalenderjaar.

 

Artikel 4. Voorwaarde

 

1.1 Vrijwilligers kunnen maar voor 1 vereniging het papier en karton inzamelen, de werkzaamheden moeten minimaal met 2 en maximaal met 3 vrijwilligers gedaan worden. Het is verplicht de voorheen benoemde PBM`s te gebruiken, deze bestaan min uit veiligheid schoenen (S3) veiligheid broek en een veiligheid hesje. De verkregen opleidingspas moet altijd meegenomen worden door de vrijwilligers en voor aanvang van de werkzaamheden getoond worden aan de chauffeur.

 

BIJLAGE B APOTHEKERS EN INZAMELVOORSCHRIFTEN

 

APOTHEKERS CURE EINDHOVEN

 

 

Apotheek

Adres

Plaats

Code

Omschrijving

Afvalstroomnummer

1

Medsen Apotheek

Medsen Apotheek

Hoogstraat 39

Hoogstraat 39

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0007F6

10417C0007G3

2

BENU Apotheek

BENU Apotheek

Cassandraplein 54

Cassandraplein 54

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0008F6

10417C0008G3

3

Apotheek Nijpels

Apotheek Nijpels

Van Speijkstraat 40

Van Speijkstraat 40

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0009F6

10417C0009G3

5

Trudoplein Apotheek

Trudoplein Apotheek

Strijpsestraat 192

Strijpsestraat 192

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0011F6

10417C0011G3

6

Apotheek de Roosten

Apotheek de Roosten

Kerstrooslaan 12

Kerstrooslaan 12

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0012F6

10417C0012G3

7

Apotheek Arnouts

Apotheek Arnouts

Heezerweg 258

Heezerweg 258

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0013F6

10417C0013G3

8

Apotheek Tongelre

Apotheek Tongelre

Ceramlaan 12

Ceramlaan 12

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0014F6

10417C0014G3

9

Apotheek Haagdijk

Apotheek Haagdijk

Tongelresestraat 205

Tongelresestraat 205

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0015F6

10417C0015G3

11

De Stratumse Apotheek

De Stratumse Apotheek

P C Hooftlaan 8

P C Hooftlaan 8

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0017F6

10417C0017G3

12

Apotheek Rutten

Apotheek Rutten

Barrierweg 3-A

Barrierweg 3-A

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0018F6

10417C0018G3

13

Apotheek de Gender

Apotheek de Gender

Kastelenplein 175

Kastelenplein 175

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0019F6

10417C0019G3

14

Apotheek Jansen

Apotheek Jansen

Bisschop Bekkerslaan 42-A

Bisschop Bekkerslaan 42-A

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0020F6

10417C0020G3

16

Apotheek Blixembosch

Apotheek Blixembosch

Ouverture 97

Ouverture 97

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0022F6

10417C0022G3

17

Apotheek Ridas

Apotheek Ridas

Lassusstraat 2

Lassusstraat 2

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0023F6

10417C0023G3

19

Apotheek Engelsbergen

Apotheek Engelsbergen

Maria van Bourgondielaan 10

Maria van Bourgondielaan 10

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0025F6

10417C0025G3

20

BENU Apotheek

BENU Apotheek

Fransebaan 588

Fransebaan 588

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0026F6

10417C0026G3

21

Apotheek Lingmont

Apotheek Lingmont

Airbornelaan 134

Airbornelaan 134

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0027F6

10417C0027G3

22

Apotheek Meerhoven

Apotheek Meerhoven

Meerwater 27

Meerwater 27

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnenafval

10417C0028F6

10417C0028G3

23

Apotheek Boschdijk

Apotheek Boschdijk

Vredeoord 201

Vredeoord 201

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0037F6

10417C0037G3

24

Medipunt SGE Prinsjagt

Medipunt SGE Prinsjagt

Fakkellaan 7

Fakkellaan 7

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0036F6

10417C0036G3

25

 

Apotheek SGE Avignon

Apotheek SGE Avignon

Avignonlaan 10

Avignonlaan 10

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0031F6

10417C0031G3

26

Apotheek SGE Woensel

Apotheek SGE Woensel

Winkelcentrum Woensel -D 83

Winkelcentrum Woensel -D 83

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0033F6

10417C0033G3

27

Apotheek SGE Strijp

Apotheek SGE Strijp

Noord Brabantlaan 66

Noord Brabantlaan 66

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0032F6

10417C0032G3

28

Apotheek SGE Orion

Apotheek SGE Orion

Orionstraat 3

Orionstraat 3

EINDHOVEN

EINDHOVEN

F6

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0034F6

10417C0034G3

29

Apotheek Gezondheidscentrum Stratum

Apotheek Gezondheidscentrum Stratum

Thomas A Kempislaan -07 21

 

 

Thomas A Kempislaan -07 21

EINDHOVEN

 

 

EINDHOVEN

F6

 

 

G3

injectienaalden

cosmetica- en medicijnafval

10417C0029F6

 

 

10417C0029G3

 

VOORSCHRIFTEN INZAMELING APOTHEKERS:

 

Code : G3

 

GENEESMIDDELEN / COSMETICA

UN n.v.t., Schriftelijke instructie: nee

 

Geneesmiddelen, oude medicijnen en cosmetica

VERPAKKING

 

Het afval dient aangeleverd te worden in:

 

• 60 liter of 200 liter kunststof dekseldrum

• 200 liter stalen dekseldrum voorzien van binnenzak

• originele verpakkingen > 20 liter

• De vaten dienen dicht aangeleverd te worden

 

VOORWAARDEN

• geen chemicaliën die dienen ter productie van medicijnen

• geen losse vloeistof of poeder in het vat

• geen vloeistofverpakkingen > 2½ liter

• geen injectienaalden of besmet afval (b.v. gebruikt verband)

• geen spuitbussen met drijfgas (b.v. van haarlak)

• chloor max. 1% en Zwavel, Broom, Fluor en Jood < 0,1%

• geen thermometers met kwik

 

Opmerking: Het afval moet klaar staan op de dag van inzameling en moet bij de in-/uitgang van het gebouw worden aangeboden. Dit in het kader van tijd en inspanning voor de ophaaldienst.

 

ETIKETTEN

 

Categorie-etiket ingevuld.

 

 

Mochten bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op bovengenoemde voorwaarden, dan behoudt de Afvalstoffendienst zich het recht voor om, na overleg met de ontdoener de partij te weigeren of te verwerken tegen aangepaste voorwaarden

 

Afvalstoffendienst gemeente ’s-Hertogenbosch

 

Code : F6

Injectienaalden

UN 3291, Schriftelijke instructie: Ja

 

Hieronder vallen de volgende afvalstromen:

 

• injectienaalden en –spuiten

• scalpels

 

VERPAKKING

 

Het afval dient verpakt te worden in:

 

• 50 liter kunststof WIVA Infinity dekselvat UN-gekeurd (duurzaam vat)

• 30/60 liter kunststof WIVA vat

• De vaten dienen dicht aangeleverd te worden

 

Opmerking: Een WIVA vat is een vat met deksel met beveiliging. Is de deksel door de sluiting gedrukt is deze niet meer te openen.

Het UN-keurmerk mag niet ouder zijn dan 5 jaar (30/60 ltr) en 2 jaar voor het Infinity vat (vervaardigd uit gerecycled kunststof)

 

Het afval moet klaar staan op de dag van inzameling en moet bij de in-/uitgang van het gebouw worden aangeboden. Dit in het kader van tijd en inspanning voor de ophaaldienst.

 

VOORWAARDEN

 

• geen losse vloeistof (b.v. bloed) in de drum

• de WIVA dienen goed in de sluiting gedrukt te zijn (alle lipjes juist vastgeklikt)

• de buitenkant van de verpakking dient schoon te zijn

• max. 15 kg per vat

 

ETIKETTEN

 

Categorie-etiket ingevuld en gevaarsetiket 6.2 (infectueus).

 

 

 

Mochten bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op bovengenoemde voorwaarden, dan behoudt de Afvalstoffendienst zich het recht voor om, na overleg met de ontdoener de partij te weigeren of te verwerken tegen aangepaste voorwaarden

 

Afvalstoffendienst gemeente ’s-Hertogenbosch

 

BIJLAGE C HUISREGELS MILIEUSTRAAT

 

Toegang

- U kunt op de milieustraat alleen betalen met pin.

- De milieustraat is toegankelijk voor voertuigen waarvan het totale gewicht inclusief laadvermogen max. 3500 kilo is. De max. hoogte van toegestane voertuigen bedraagt 2,40 meter en de max. lengte 10 meter.

- Tractoren en vrachtwagens worden niet toegelaten op het terrein.

 

Afvalstoffen en -scheiding

- Een medewerker van de milieustraat beoordeelt de aangeleverde afvalstoffen. Zorg ervoor dat het materiaal zichtbaar is bij aanlevering.

- Het afval moet u scheiden en storten in de daarvoor bestemde containers/stortvakken op de milieustraat.

- Er zijn een aantal afvalstoffen die niet in ontvangst worden genomen. Check bij twijfel vooraf aan uw bezoek de site van Cure Afvalbeheer: https://www.cure-afvalbeheer.nl/alles-over-afval/

- Het is verboden op of rond de milieustraat afvalstoffen te plaatsen of te storten op een andere wijze dan in het reglement is bepaald.’

 

Op het terrein

- De toegestane maximumsnelheid op de milieustraten is 15 km per uur.

- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het voertuig niet verlaten.

- Zet tijdens het wachten en het storten/lossen van afval, de motor van uw voertuig uit.

- Op het terrein is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing.

 

Algemene regels

- Volg de aanwijzingen en instructies van de medewerkers altijd op.

- Het is niet toegestaan om:

• Te roken op het terrein

• Film en/of beeldmateriaal te maken zonder toestemming

• Huisdieren mee te nemen naar het terrein

• Goederen of afvalstoffen van de milieustraat mee te nemen

• Te slopen op het terrein

• Fooien en/of attenties te geven aan de medewerkers

 

Het betreden van de Milieustraat is geheel op eigen risico. Gemeente Eindhoven en Cure Afvalbeheer zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade. De Beheerder van de Milieustraat behoudt zich het recht voor om bij overtreding van bovengenoemde Huisregels de toegang tot de Milieustraat al dan niet tijdelijk te ontzeggen.

 

BIJLAGE D NADERE REGELS MILIEUSTRAAT

 

- Milieustraat Acht en Lodewijkstraat zijn toegankelijk voor inwoners van Eindhoven (vanaf 18 jaar) met een geldige Cure milieupas.

- U heeft toegang met een geldige en actieve Cure milieupas, tijdelijke of speciale pas of geldige uitzondering.

- De oude stadspas wordt niet meer geaccepteerd.

- De toegang tot de milieustraten Acht en Lodewijkstraat zijn voor huishoudens gratis tot en met 12 bezoeken per jaar met een maximum van 2m3 per bezoek. Biedt u meer dan 2m3 afval aan zal er een extra bezoek van uw pas worden afgeboekt.

- Vanaf de 13e keer dat binnen één kalenderjaar de milieustraat bezocht wordt, zal €20 euro in rekening worden gebracht.

- Bedrijven kunnen géén gebruik maken van de milieustraten in Eindhoven

- Het moet hier altijd gaan om huishoudelijk afval.

 

Eindhoven, 15 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris

Naar boven