Ontwerp wijzigingsplan Wijnaldum - Foarryp 22

Burgemeester en wethouders van gemeente Harlingen maken bekend dat, met ingang van 23 november 2022, gedurende zes weken voor iedereen het ontwerp wijzigingsplan Wijnaldum – Foarryp 22 van de gemeente Harlingen ter inzage ligt.

Wat regelt het wijzigingsplan?

Het wijzigingsplan betreft een woningsplitsing van een woning in het buitengebied van Harlingen.

Er wordt voor dit wijzigingsplan gebruik gemaakt van een bevoegdheid tot woningsplitsing uit bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Harlingen.

Waar ligt deze ter inzage?

De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe kan ik reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 4 januari 2023) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

Naar boven