Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht rotonde Laan van Maten/ Matenpoort

De burgemeester van Apeldoorn;

 

Overwegende dat:

 • Het WK voetbal 2022 zich afspeelt tussen 20 november 2022 en 18 december 2022;

 • In aanloop naar het WK de rotonde is versierd met oranje vlaggen en op dinsdag 8 november een oranje doek in de brand heeft gestaan;

 • Bij eerdere EK en WK wedstrijden deze locatie wordt gebruikt om in grote getalen samen te komen;

 • Uit gegevens van de politie blijkt dat er online wordt opgeroepen om naar deze locatie te komen waardoor er een groot aantal mensen wordt verwacht;

 • Deze samenkomsten gepaard gaan met het afsteken van (illegaal) vuurwerk en het verstoren van de openbare orde;

 • Cameratoezicht een onmisbare schakel is om bezoekersstromen te monitoren en de openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen handhaven;

 • De burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 en 2:77D lid 1 sub a Algemene plaatselijke verordening 2014 van Apeldoorn kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • Het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • Het aanwijzen van een deel van de Laan van Maten en Matenpoort als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 • De burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;

 • Het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • De inzet van cameratoezicht in een deel van de Laan van Maten en Matenpoort noodzakelijk wordt geacht.

Gelet op het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 en 2:77D lid 1 sub a Algemene plaatselijke verordening 2014 van Apeldoorn;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht zal plaatsvinden:

  • a.

   De rotonde aan de Laan van Maten en Matenpoort.

 • 2.

  Te bepalen dat het cameratoezicht in het gebied als vermeld onder 1a. zal plaatsvinden van 21 november 2022 tot en met uiterlijk 18 december 2022.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op 21 november 2022 en van kracht te laten zijn tot en met 18 december 2022.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht rotonde Laan van Maten/ Matenpoort.

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

De burgemeester van Apeldoorn, 21 november 2022.

A.J.M. Heerts

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden.

Bijlage 1: Gebied tijdelijk cameratoezicht rotonde Laan van Maten/ Matenpoort, Apeldoorn

 

Naar boven