Notitie samenscholingsverbod voor het bedrijventerrein Antoniapolder 2022-2023

 

 

De burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 

overwegende dat hij verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 

overwegende dat in artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 een samenscholingsverbod is opgenomen en dat het gewenst is dit verbod te specificeren voor het bedrijventerrein Antoniapolder;

 

overwegende dat hij in mei 2022 een samenscholingsverbod voor dit gebied heeft ingesteld wat is afgelopen op 1 oktober 2022.

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende notitie "samenscholingsverbod voor het bedrijventerrein Antoniapolder 2022-2023".

 

 

Aanleiding

In mei april 2022 heeft de burgemeester een samenscholingsverbod ingevoerd voor het bedrijventerrein Antoniapolder naar aanleiding van grootschalige overlast door straatraces en scootermeetings. In het begin was de gemiddelde groepsgrootte 20 personen, met regelmatige uitschieters naar boven de 100 personen. Op 27 februari 2022 was er een absoluut exces van een meeting met meer dan 500 personen, hierbij hebben ook 2 zware ongevallen plaatsgevonden waarbij slachtoffers met zwaar letsel zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

 

In de periode dat het samenscholingsverbod actief was in dit gebied, van juni tot en met september is er vrijwel geen overlast meer geconstateerd op deze locaties. De jeugd was bekend met het samenscholingsverbod en gaf hier gehoor aan. Op 1 oktober 2022 liep het samenscholingsverbod af en op 6 oktober werd de eerste bijeenkomst van 60 tot 70 man geconstateerd . Aanwezige personen gaven ook aan dat zij daar weer mochten staan omdat het samenscholingsverbod niet meer geldig was. Het samenscholingsverbod was een enorm effectief middel om de overlast terug te dringen.

 

Op 10 november ontving de burgemeester een bestuurlijke rapportage van de politie waarin een opsomming te zien is van het aantal meldingen en constateringen van overlast en scootermeetings op het bedrijventerrein de .Antoniapolder. In de periode van 1 oktober 2022 tot en met 8 november 2022 is er door de politie 11 keer overlast geconstateerd door scooterraces/meetings. Bij deze constateringen verschilt de groepsgrootte tussen 10 en 100 personen.

 

Naast de fysieke constateringen zijn er door politie ook verschillende sociale media berichten onderschept waarin wordt opgeroepen massaal naar het bedrijven terrein de Antoniapolder te komen om chaos te trappen. In combinatie met de fysieke constateringen blijkt dat aan deze sociale media berichten gehoor is gegeven aangezien de corresponderende data grote groepen (40-100 personen) zijn aangetroffen.

De politie geeft in de rapportage aan dat een aangewezen gebied helpt om sneller over te gaan tot het verbaliseren op basis van een samenscholingsverbod. Hierdoor kan de politie efficiënter, sneller en doortastender optreden. In de rapportage wordt duidelijk de wens geuit om dit gebied aan te wijzen voor het samenscholingsverbod.

 

Artikel 1. Gebied

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1 van de APV is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van de politieambtenaar op te volgen. Overtreding van dit verbod wordt op grond van artikel 6:1 van de APV gestraft met hechtenis van hoogstens drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Het begrip "samenscholing" is in de APV 2021 niet nader gedefinieerd. Gelet hierop is het wenselijk om met het oog op de specifieke aanpak van overlast op bedrijventerrein Antoniapolder deze notitie op te stellen omtrent de wijze waarop aldoor invulling wordt gegeven aan (de handhaving van) het in de APV 2021 opgenomen samenscholingsverbod.. Hiermee is voor een ieder duidelijk in welke gevallen er strikt en intensief gehandhaafd zal worden.

 

Na overleg met politie en het Openbaar Ministerie heb ik besloten het samenscholingsverbod strikt en intensief te handhaven op de volgende locaties:

 

Gebied

Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd op het bedrijventerrein Antoniapolder. Meer specifiek binnen de volgende gebiedsbegrenzingen:

 • Crezéepolderweg, Havenkade, Veersedijk en de rivieren de Rietbaan en de Noord;

 • Binnen deze gebiedsbegrenzingen vallen de volgende straten: Crezéepolderweg, Havenkade, Veersedijk, Noordeinde, De Schenkel, Veerweg, Nijverheidsweg, Antoniuslaan, Teunis Stooplaan, Nieuwe Bosweg, Waterbusplein, Frankepad en Grotenoord.

 

Artikel 2. Geldigheidsduur

Dit samenscholingsverbod is een uitwerking van artikel 2.1. van de APV en zal in de volgende gebieden strikt worden gehandhaafd tussen de volgende tijden:

 • Bedrijventerrein Antoniapolder zoals in artikel 1 van deze notitie beschreven, op maandag t/m vrijdag van 16.00 uur tot 7.00 uur. Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.

Het gebied bedrijventerrein Antoniapolder is in bijlage 1 aangegeven in het rood.

 

Het samenscholingsverbod wordt tot 1 oktober 2023 gehandhaafd door de politie en kan – indien gewenst - worden verlengd.

 

Artikel 3. Invulling samenscholingsverbod

De handhaving wordt beperkt tot een groep van vier of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers en bezoekers.

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • De groep (of personen daarin) neemt een dreigende /intimiderende/provocerende/ agressieve houding aan naar passanten, bewoners, ondernemers, politie en hulpdiensten of anderen die aanwezig zijn in het gebied;

 • De groep (of personen daarin) houden zich zonder kennelijk doel op bij woningen, bedrijven of in de openbare ruimte;

 • De groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passerende personen, politie en/of hulpdiensten;

 • De groep (of personen daarin) vallen voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten lastig (schelden, negatief aanspreken);

 • De groep (of personen in de groep) belemmer(d)en de toegang tot het bedrijventerrein, de bedrijven of andere voor publiek toegankelijke ruimten;

 • Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;

 • De groep (of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers en scooters;

 • De groep (of personen daarin) gooit afval op straat of pleegt vernielingen aan gemeentelijk eigendommen (straatmeubilair, afvalbakken e.d.) en/of privé-eigendommen (woningen, auto’s e.d.);

 • De groep (of personen daarin) gooit (of dreigt met gooien) met vuurwerk richting voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten.

 

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 6.1 van de Algemene plaatselijke verordening 2021.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking op www.overheid.nl.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 22-11-2022.

Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht,

J. Heijkoop

Bijlage 1  

 

Naar boven