Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 in verband met het met terugwerkende kracht vanaf 8 januari 2020 verlenen van 10% extra overstapkorting (Wijzigingsbesluit Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen Amsterdam (10% extra overstapkorting vanaf 8 januari 2020))

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van Gemeentewet,

 

besluit:

Artikel I  

De Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

In artikel 11 wordt lid 4 verwijderd. De tekst van lid 3 en de voetnoot bij dit lid worden gewijzigd, waardoor lid 3 en de voetnoot als volgt komen te luiden:

“3. De canon voor eeuwigdurende erfpacht na overstap wordt bepaald door de overeenkomstig lid 1 bepaalde erfpachtgrondwaarde te vermenigvuldigen met het canonpercentage met inachtneming van de overstappremie van 35%.

(3) De overstappremie is bij collegebesluit van 22 november 2022, met terugwerkende kracht vanaf 8 januari 2020, vastgesteld op 35%”.

 

Vanwege de verwijdering van het vierde lid wordt het bestaande lid 5 vernummerd naar lid 4.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 8 januari 2020.

Artikel III  

Deze regeling wordt aangehaald als Wijzigingsbesluit Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen Amsterdam (10% extra overstapkorting vanaf 8 januari 2020).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Toelichting

 

Algemeen deel

Het college heeft ingestemd met het besluit tot het wijzigen van de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017 door het verlenen van 10% extra overstapkorting. Per 8 januari 2020 was de 10% extra overstapkorting komen te vervallen. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt de overstapkorting, met terugwerkende kracht vanaf 8 januari 2020, structureel vastgesteld op 35%.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I:

In de Overstapregeling is opgenomen dat, bij wijze van uitzondering op het reguliere overstapbeleid, de erfpachter tot en met 8 januari 2020 kan overstappen op basis van gunstige overstapvoorwaarden. Dit betekent dat tot 8 januari 2020 de volgende overstapvoorwaarden golden:

  • De laagste WOZ-waarde uit 2015 (peildatum 1-1-2014) of 2016 (peildatum 1-1-2015) en BSQ 2017 wordt gehanteerd;

  • Het canonpercentage van 2017, zijnde 2,39% (het bodempercentage) wordt gehanteerd;

  • Een overstapkorting van 35%.

Per 8 januari 2020 was de 10% extra overstapkorting komen te vervallen. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt de overstapkorting, met terugwerkende kracht vanaf 8 januari 2020, structureel vastgesteld op 35%.

Naar boven