Subsidieregeling Landschapsfonds

1. Algemeen

1.1. Citeertitel

De Algemene Wet Bestuursrecht stelt (procedurele) regels voor subsidieverstrekking. De Algemene Subsidieregeling 2020 van de gemeente Oude IJsselstreek werkt deze (wettelijk voorgeschreven) procedurele regels nader uit voor de gemeente Oude IJsselstreek en vormt de verdere basis voor deze ‘Subsidieregeling Landschapsfonds.

De ‘Subsidieregeling Landschapsfonds’ vermelden de criteria en uitgangspunten die bij subsidiëring voor behoud van bestaande en nieuwe landschapselementen worden gehanteerd.

Deze subsidieregeling, als bedoeld in artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Oude IJsselstreek (Asv)worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling Landschapsfonds’.

1.2. Opbouw

In deze Subsidieregeling Landschapsfonds worden de regels uitgelegd die gelden voor de subsidieaanvraag voor het ter beschikking stellen van agrarische grond voor het laten bestaan van landschapselementen. Dit geldt zowel voor bestaand als nieuw in te richten landschapselementen.

In deze Subsidieregeling zijn de volgende punten opgenomen:

 

2. Begripsbepaling

3. Criteria voor de aanvraag

4. Subsidienormen

5. Procedure

6. Toepassing subsidieplafond

7. Bijzondere gevallen

8. Inwerkingtreding en einddatum

 

2. Begripsbepaling

In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.

 

Landschapselement:

Een vlak dekkend natuurlijk element bestaande uit inheemse loofhoutsoorten of water, passend bij de bodem en waterhuishouding van de beoogde groeiplaats.

 

Agrarische grond:

Grond dat de agrarische bestemming heeft en daardoor alleen voor agrarische doeleinden gebruikt mag worden.

 

Agrarische ondernemer:

Een persoon met een agrarisch bedrijf welke geregistreerd is bij de Kamer Van Koophandel.

 

Buitengebied:

Alle grond binnen de gemeente Oude IJsselstreek welke zich buiten de bebouwde kom bevindt en welke in het bestemmingsplan wordt aangeduid als buitengebied.

 

Subsidieplafond:

Een bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor deze subsidieregeling zoals benoemd in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5 van de Asv.

 

Subsidie:

De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op uitvoering van bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan een betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde diensten.

 

3. Criteria voor de aanvraag

Deze subsidieregeling is bedoeld voor agrarische ondernemers met agrarische grond in het buitengebied. Eenieder die gebruik wenst te maken van deze Subsidieregeling Landschapsfonds moet voldoen aan de volgende criteria:

 

De aanvrager:

• is aantoonbaar agrarisch ondernemer en eigenaar van het desbetreffende perceel binnen gemeente Oude IJsselstreek waar de subsidieaanvraag voor wordt ingediend en heeft de grond zelf in gebruik.

 

De aanvraag:

• betreft een (deel van een) perceel (of percelen) grond met een agrarische bestemming binnen de gemeente Oude IJsselstreek.

• is duidelijk over of het nieuwe of bestaande elementen betreffen.

• kan eenmaal door dezelfde eigenaar voor hetzelfde (deel van het) perceel (of percelen) worden gedaan.

Uitgesloten van subsidie zijn:

• De instandhouding van landschapselementen die voortkomen uit verplichtingen vanuit wet- en regelgeving zoals groencompensatie voor landschappelijke inpassing van bouwplannen of andere ruimtelijke ontwikkelingen of herplant na een verleende kapvergunning.

 

4. Subsidienormen

Deze Subsidieregeling Landschapsfonds maakt het mogelijk om een vastgesteld bedrag van €1,- euro per vierkante meter (m2) te ontvangen (gebaseerd op €0,10 cent per m2 per jaar gerekend over een periode van tien jaar) voor het ter beschikking stellen van agrarische grond wanneer dit wordt ingezet voor de totstandkoming of het instandhouden van onderstaande landschapselementen:

 

- Poel en klein historisch water minimaal 200m2, maximaal 2000m2

- Houtwal en houtsingel minimaal 100m1, minimaal 5 m breed, of verbinden 2 bestaande elementen, of verlengen van een bestaand

element

- Bosje minimaal 1000m2, maximaal 6000m2, of minimaal 500m2 bij meerdere perceeltjes

- Struweel(rand/haag) minimaal 100m1, minimaal 5m breed, of verbinden 2 bestaande elementen, of verlengen van een bestaand

element

 

• De totale subsidieaanvraag van de aanvrager kan een combinatie bevatten van de bovenstaande opties maar moet minimaal het subsidiedrempelbedrag van €500,- overstijgen. De totale subsidie die per aanvrager/aanvraag verstrekt kan worden is gemaximeerd op €3.000,- is. Bij een nieuw aan te leggen bosje is de totale subsidie die per aanvrager/aanvraag verstrekt kan worden gemaximeerd op €6.000,-.

• Landschapselementen zijn beschermd bij regelgeving van gemeente Oude IJsselstreek en dienen in stand te worden gehouden. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt een vergoeding gegeven voor de instandhouding voor een termijn van 10 jaar.

• Indien onduidelijkheid bestaat over de exacte uitvoering van deze subsidieregeling is de informatie op de website van gemeente Oude IJsselstreek en de inhoud van de subsidiebeschikking doorslaggevend.

 

5. Procedure

De procedure voor het aanvragen en beschikken van de Subsidie Landschapsfonds is als volgt:

 

• De benodigde informatie voor inwoners over het de Subsidieregeling Landschapsfonds is ten minste digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

• Het college stelt een aanvraagformulier vast dat gebruikt dient te worden om de aanvraag in te dienen.

• De aanvraag van subsidie wordt door subsidieaanvrager (digitaal) via de gemeentelijk website ingediend en bevat in ieder geval de volgende stukken:

o Een ingevuld standaard aanvraagformulier met algemene gegevens van subsidieaanvrager en een korte omschrijving van de locatie, aard en omvang van de bestaande en/of nieuwe landschapselementen waar de subsidie voor wordt aangevraagd.

o Een kaart/plattegrond met maatvoering waar subsidieaanvrager de (eventueel verschillende) bestaande en/of nieuwe landschapselementen op inzichtelijk maakt.

o Een ingevulde standaard berekening van de vergoeding op basis van de vierkante meters x €0,10 waar de subsidieaanvraag op is gebaseerd.

• Subsidieaanvragen die niet volledig zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Bij nieuw op te richten landschapselementen:

• Indien de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet ontvangt de subsidieaanvrager binnen 8 weken de beschikking tot subsidieverlening, oftewel goedkeuring op zijn plan. Na de verleningsbeschikking wordt het toegekende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald aan subsidieaanvrager.

• De subsidieaanvrager verplicht zichzelf om binnen 6 maanden na ontvangst van de verleningsbeschikking beschikking zijn goedgekeurde plan om nieuwe landschapselementen aan te leggen uit te voeren.

• Uiterlijk 7 maanden na de verleningsbeschikking dient de aanvrager een verzoek tot vaststelling van de subsidie in via de gemeentelijke website en toont het uitvoeren van de werkzaamheden aan met het opsturen van enkele foto’s.

• Gemeente Oude IJsselstreek kan controleren of het aangevraagde plan ook daadwerkelijk conform plan en beschikking is uitgevoerd en in stand wordt gehouden gedurende de in de beschikking bepaalde termijn.

• Als aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals bekend bij aanvraag of benoemd in de verleningsbeschikking; of als blijkt dat het aangevraagde plan niet of niet volledig is uitgevoerd of voor de volledige periode in stand is gehouden dan geldt een terugbetalingsverplichting van subsidieaanvrager aan gemeente Oude IJsselstreek.

 

Bij reeds bestaande landschapselementen:

• Indien de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet ontvangt de subsidieaanvrager binnen 8 weken de beschikking tot subsidieverlening, oftewel goedkeuring op zijn plan. Na de verleningsbeschikking wordt het toegekende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald aan subsidieaanvrager.

• Gemeente Oude IJsselstreek kan controleren of het aangevraagde plan ook daadwerkelijk conform plan en beschikking is uitgevoerd en in stand wordt gehouden gedurende de in de beschikking bepaalde termijn.

• Als aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals bekend bij aanvraag of benoemd in de verleningsbeschikking; of als blijkt dat het aangevraagde plan niet of niet volledig is uitgevoerd of voor de volledige periode in stand is gehouden dan geldt een terugbetalingsverplichting van subsidieaanvrager aan gemeente Oude IJsselstreek.

 

6. Toepassing Subsidieplafond

Jaarlijks wordt door het college een budget bepaald voor deze regeling. Het subsidieplafond (maximaal beschikbare subsidiebudget voor deze regeling per jaar) voor de uitvoering van de Subsidieregeling Landschapsfonds is vastgesteld op €40.000 euro per kalenderjaar. €20.000 euro hiervan is bestemd voor bestaande elementen. €20.000 euro voor nieuw aan te leggen elementen. Wanneer het vastgestelde subsidieplafond is bereikt worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen worden.

 

7. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van de in deze subsidieregeling opgenomen criteria.

 

8. Inwerkingtreding

De ‘Subsidieregeling Landschapsfonds’ treedt in werking per 1 januari 2023

 

Aldus vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

De heer Ron Freriks, secretaris

De heer Otwin van Dijk, burgemeester

Naar boven