Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2023 en de bijbehorende tarieventabel

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 04 oktober 2022, documentkenmerk INT-22-65701;

 

gehoord de raadscommissie;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2023 en de bijbehorende tarieventabel (Verordening grafrechten 2023)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Duinrust te Beverwijk;

 • b.

  overledene: gestorven mens;

 • c.

  doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste vier en twintig weken ter wereld gekomen menselijke vrucht, welke na de geboorte geen enkel teken van levensverrichting heeft vertoond;

 • d.

  foetus: menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen danwel binnen 24 uur na geboorte is overleden

 • e.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • f.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene of doodgeborene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • k.

  particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as;

 • l.

  particulier urnennis: een nis, in een daarvoor bestemde wand op de begraafplaats in beheer bij de gemeente, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waar as wordt verstrooid;

 • n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats.

 • o.

  particulier wandgraf: een bovengrondsgraf in een daarvoor bestemde wand op de begraafplaats, in beheer bij de gemeente, waarvoor aan een natuurlijk – of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven van één lijk.

 • p.

  Duinrust Crematie: een lijkverbranding als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging bij Crematie Centrum Westerhout te Beverwijk.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven;

 • c.

  een graf dat is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders als een oorlogsgraf.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4 onder 4.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 onder 4.2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag of door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 4 onder 4.2 en 4.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten als bedoeld in 4.2 en 4.4 van de tarieventabel verschuldigd met ingang van het jaar volgend op het jaar dat de belastingplicht aanvangt.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat geen recht op ontheffing voor de rechten bedoeld in 4.2 en 4.4 van de tarieventabel.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 onder 4.2 en 4.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan €100,00 en minder is dan €5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening grafrechten 2022 en de bijbehorende tarieventabel (INT-21-61644) van 25 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening grafrechten 2023".

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 TARIEVENTABEL GRAFRECHTEN 2023 behorende bij raadsbesluitnummer: INT-22-65701, Documentnummer: INT-22-65708

 

Tarieventabel, behorende bij en deel uitmakende van de "Verordening grafrechten 2023”.

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1

Voor een particulier graf A voor een periode van 10 jaar:

€ 788,98

1.1.2

Voor een particulier graf B voor een periode van 20 jaar:

€ 1.360,63

1.1.3

Voor een particulier graf C voor een periode van 30 jaar:

€ 2.558,52

1.1.4

Voor een particulier graf D “special” voor een periode van 30 jaar:

€ 3.116,78

1.1.5

Voor een particulier kindergraf voor een periode 10 jaar:

€ 475,86

1.1.6

Voor een particulier kindergraf voor een periode van 20 jaar :

€ 966,14

1.1.7

Voor een particulier wandgraf voor 20 jaar, inclusief begraafkosten, algemene onderhoudskosten en natuurstenen afsluitplaat exclusief belettering:

€ 5.859,67

1.1.8

Voor een particulier bos-graf voor 10 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten

€ 1.496,59

1.1.9

Voor een particulier bos-graf voor 20 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten

€ 2.789,24

1.1.10

Voor een particulier bos-graf voor 30 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten

€ 4.681,35

1.1.11

Voor een particulier bos-graf in bloemenweide voor 10 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten

€ 1.496,59

1.1.12

Voor een particulier bos-raf in bloemenweide voor 20 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten

€ 2.789,24

1.1.13

Voor een particulier bos-graf in bloemenweide voor 30 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten

€ 4.681,35

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

1.2.1

Op of in een particulier urnengraf of een eigen verstrooiplaats voor een periode van 10 jaar, inclusief urnenputje:

€ 666,41

1.2.2

Op of in een particulier urnengraf of een eigen verstrooiplaats voor een periode van 20 jaar, inclusief urnenputje:

€ 1.115,49

1.2.3

Voor een particulier bos-urnengraf- voor 10 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten begraafplaats

€ 1.251,45

1.2.4

Voor een particulier bos-urnengraf voor 20 jaar inclusief afkoop algemene onderhoudskosten begraafplaats

€ 2.286,60

1.2.5

Voor een particuliere gedenkplaats voor een periode van 10 jaar

€ 666,41

1.2.6

Voor een particuliere gedenkplaats voor een periode van 20 jaar

€ 1.115,49

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een nis in het columbarium wordt geheven:

1.2.7

Voor een kleine nis voor vijf jaar

€ 571,65

1.2.8

Voor een kleine nis voor tien jaar

€ 1.143,30

1.2.9

Voor een kleine nis voor twintig jaar

€ 2.286,60

1.2.10

Voor een grote nis voor vijf jaar

€ 694,22

1.2.11

Voor een grote nis voor tien jaar

€1.401,83

1.2.12

Voor een kleine nis voor twintig jaar

€ 2.803,66

1.3

Voor het recht met betrekking tot de duur van een particulier huurgraf waarin reeds een stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene aanwezig is:

1.3.1

bij het bijzetten van een stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene of asbus in een particulier huurgraf, waarin al een stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene of asbus begraven is, dient de nog resterende grafduur te worden herberekend; gerekend wordt vanaf het tijdstip van het begraven van het bijgezette stoffelijke overschot van een overledene of doodgeborene of asbus een grafrustduur van 10 jaar opnieuw overeenkomstig artikel 9, lid 3 van de beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022, per jaar:

€ 81,37

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht

voor een particulier graf A, B, C en D

1.4.1

Voor het verlengen grafrechten met 5 jaar

€ 407,88

1.4.2

Voor het verlengen van grafrechten met 10 jaar

€ 788,98

1.4.3

Voor het verlengen van grafrechten met 20 jaar

€ 1.360,63

voor een particulier Kindergraf

1.4.4

Voor het verlengen van grafrechten met 5 jaar

€ 242,05

1.4.5

Voor het verlengen van grafrechten met 10 jaar

€ 475,86

1.4.6

Voor het verlengen van grafrechten met 20 jaar

€ 966,14

voor een particulier wandgraf

1.4.7

Voor het verlengen van grafrechten 1 met jaar

€ 54,59

voor een particulier bos-graf

1.4.8

Voor het verlengen van grafrechten met 5 jaar

€ 748,81

1.4.9

Voor het verlengen van grafrechten met 10 jaar

€ 1.496,59

1.4.10

Voor het verlengen van grafrechten met 20 jaar

€ 2.994,21

voor een particulier bosgraf in bloemenweide

1.4.11

Voor het verlengen van grafrechten met 5 jaar

€ 748,81

1.4.12

Voor het verlengen van grafrechten met 10 jaar

€ 1.496,59

1.4.13

Voor het verlengen van grafrechten met 20 jaar

€ 2.994,21

voor een particulier urnen graf, particulier gedenkplaats of eigen verstrooiplaats

1.4.14

Voor het verlengen van grafrechten met 5 jaar

€ 332,69

1.4.15

Voor het verlengen van grafrechten met 10 jaar

€ 666,41

1.4.16

Voor het verlengen van grafrechten met 20 jaar

€ 1.115,49

voor een pariculier bos-urnengraf

1.4.17

Voor het verlengen van grafrechten met 5 jaar

€ 626,24

1.4.18

Voor het verlengen van grafrechten met 10 jaar

€ 1.251,45

1.4.19

Voor het verlengen van grafrechten met 20 jaar

€ 2.286,60

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een stoffelijke overschot van een overledene zijnde een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 758,08

2.2

Voor het begraven van het stoffelijke overschot van overledene zijnde een foetus, een kind beneden één jaar of het stoffelijke overschot van een doodgeborene wordt geheven:

€ 257,50

2.3

Voor het begraven van een stoffelijke overschot van een overledene zijnde een kind vanaf 1 jaar of ouder maar beneden 12 jaar wordt geheven:

€ 469,68

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, en 2.3 verhoogd met:

€ 340,93

2.5

Voor het begraven op zaterdag wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, en 2.3 verhoogd met:

€ 728,21

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1

op of in een particulier urnengraf, of particulier graf of in het columbarium:

€ 272,95

3.1.2

Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1.1 verhoogd met:

€ 121,54

3.1.3

Voor het bijzetten op zaterdag wordt het recht, bedoeld in 3.1.1 verhoogd met:

€ 67,98

 

Hoofdstuk 4 Grafdekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022, wordt geheven:

4.1.2

voor het oprichten en plaatsen van een gedenkteken, grafkelder en de aanleg van een graftuin, per graf en graftuin:

€ 67,98

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022, uitgezonderd algemeen graf, wordt geheven per jaar:

4.2.1

voor een gedenkteken en het algemeen onderhoud van de begraafplaats, per particulier graf of particulier urnengraf. 

€ 108,15

4.3

Afname/ wederplaatsing

4.3.1

voor het afnemen van en wederplaatsen van gedenktekenen of grafbeplanting, per graf:

€ 149,35

4.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2 kunnen worden afgekocht en bedragen:

4.4.1.1

voor een gedenkteken en het algemeen onderhoud van de begraafplaats, per particulier graf voor onbepaalde tijd door voldoening van een som ineens, per graf

€ 2.297,93

4.4.1.2

voor een gedenkteken en het algemeen onderhoud van de begraafplaats, per particulier graf of particulier urnengraf voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel.

De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, vermenigvuldigd met de hierna te noemen factor.

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht:

Vermenigvuldigingsfactor:

Bedrag:

Particulier graf A

10

€ 1.081,50

Particulier graf B

20

€ 2.163,00

Particulier graf C

30

€ 3.244,50

Particulier graf D

30

€ 3.244,50

Particulier kindgraf

20

€ 1.081,50

4.4.1.3

Na afloop van de eerste contractperiode als bedoeld in 4.4.1.2 kan het onderhoud van een particulier graf of particulier urnengraf worden afgekocht voor een periode van 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar, door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel.

Voor 5 jaar

5

€ 540,75

Voor 10 jaar

10

€ 1.081,50

Voor 20 jaar

20

€ 2.163,00

4.4.1.4

het bijzetten van een stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene of asbus in een particulier huurgraf, waarin al een stoffelijk overschot van een overledene of doodgeborene of asbus begraven is, dient de nog resterende afkoopsom te worden herberekend en gelijk te lopen met de resterende grafduur genoemd in artikel 1.3.1; gerekend wordt vanaf het tijdstip van het begraven van het bijgezette stoffelijke overschot van een overledene of doodgeborene of asbus een grafrustduur van 10 jaar opnieuw, overeenkomstig artikel 9, lid 3 van de beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022, per jaar:

€ 108,15

4.4.2

Het recht bedraagt voor een gedenkteken en het algemeen onderhoud van een algemeen graf voor 10 jaar door voldoening van een som ineens:

€ 567,53

 

Hoofdstuk 5 Lichten, ruimen, verstrooien

5.1

Voor het lichten van een stoffelijke overschot van een overledene of doodgeborene wordt geheven:

€ 516,03

5.2

Voor het na lichting weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 507,79

5.3.1

Voor het lichten van een stoffelijke overschot van een overledene of doodgeborene als bedoeld in 5.1 en 5.2, dat minder dan een periode van 10 jaar begraven is, wordt een recht geheven dat gelijk is aan de werkelijke kosten, op basis van de bedragen die door derden in rekening worden gebracht.

5.3.2

De onder 5.3.1 bedoelde kosten worden bepaald aan de hand van een voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

5.3.3

Een aanvraag wordt geacht in behandeling te zijn genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

5.4

het lichten en terugplaatsen van een asbus wordt geheven:

5.4.1

uit een particulier graf:

€ 113,30

5.4.2

uit een particulier urnengraf:

€ 113,30

5.5.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus in aanwezigheid van de familie geheven:

€ 121,54

5.5.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus in aanwezigheid van de familie inclusief een herinneringslotje geheven:

€ 182,31

5.5.3

Voor het ambshalve verstrooien (zonder aanwezigheid van familie) van as wordt per asbus geheven:

€ 53,56

 

Hoofdstuk 6 Overige heffingen

6.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven, per half uur:

€ 126,70

6.2

Voor het gebruik van de koffiekamer wordt geheven, per half uur:

€ 126,70

6.3

Voor het verlengen van het gebruik van de aula wordt geheven, per kwartier

€ 63,35

6.4

Voor het verlengen van het gebruik van de koffiekamer wordt geheven, per kwartier

€ 63,35

6.5

voor een opname van de dienst op een USB stick wordt geheven:

€ 62,83

6.6

voor het gebruik van de mobiele geluidsinstallatie wordt geheven per begrafenis

€ 31,93

6.7

In geval van dienstverlening of levering door derden, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 7 Cremeren

7.1

Duinrust Crematie 1

Crematierecht, 45 minuten gebruik aula, 45 minuten gebruik koffiekamer, afgifte asbus

€ 1340,23

7.2

Duinrust Crematie 2

Crematierecht, 60 minuten gebruik aula, 60 minuten gebruik koffiekamer, afgifte asbus

€ 1466,93

7.3

Duinrust Crematie 3

Crematierecht, 30 minuten gebruik aula, afgifte asbus

€ 1086,83

7.4

Duinrust Crematie 4

Crematierecht, 45 minuten gebruik koffiekamer, maximaal 20 personen, afgifte asbus

€ 1.150,18

7.5

Voor het cremeren op zaterdag wordt het recht, bedoeld in 7.1, 7.2 en 7.3 en 7.4 verhoogd met

€ 362,56

 

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier,

 

de voorzitter,

Naar boven