Wijziging Verordening vermakelijkhedenretributie 2022

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Besluit

Vast te stellen de (eerste) wijziging van de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022

Artikel I

Artikel 4 van de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022 wordt vervangen door:

Artikel 4 Vrijstellingen

Belastingplichtigen als bedoeld in artikel 3, worden niet in de heffing betrokken wanneer het aantal betalende bezoekers bedoeld in artikel 5 lid 1, het aantal van 10.000 per belastingjaar niet overschrijdt.

Artikel II

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van het in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

2. De datum van de heffing is 1 januari 2022

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als de (eerste) wijziging de Verordening vermakelijkhedenretributie 2022

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales

Naar boven