Verkeersbesluit voor het aanwijzen en inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Frisodreef te Langebroek

472967

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Gelet op:

 • -

  artikel 15 lid 1van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), dat aangeeft dat het nodig is een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 dat aangeeft dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  de ‘Mandaatregeling gemeente Wijk bij Duurstede’ van 19 december 2019, waarbij het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamleider van team Dienstverlening of team Leefomgeving;

 • -

  artikel 2 van de WVW 1994;

Overwegende:

 • -

  dat de gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • -

  dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart, type “bestuurder”;

 • -

  dat in onze beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen, vastgesteld op 26 maart 2013 door het college van burgemeester en wethouders, een aanvrager in principe niet in aanmerking komt voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als hij kan beschikken over een garage, oprit of carport bij de woning of als er op andere wijze kan worden voorzien in de parkeerbehoefte;

 • -

  dat de aanvrager niet beschikt over een garage, oprit of carport bij de woning;

 • -

  dat na onderzoek van de gemeente het heel aannemelijk is dat de parkeerdruk in de woonomgeving van de aanvrager zodanig is dat aanvrager met grote regelmaat niet dicht bij de woning kan parkeren;

 • -

  dat op grond van artikel 26, lid 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) op een gehandicaptenparkeerplaats slechts mag worden geparkeerd: een gehandicaptenvoertuig; een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht; indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig;

 • -

  dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • -

  dat op overeenkomstig artikel 24a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) overleg is gepleegd met de verkeerscoördinator van het politiekorps Midden Nederland, District Oost;

 • -

  dat deze verkeerscoördinator namens de korpschef positief heeft geadviseerd op onderstaande verkeersmaatregel;

 • -

  dat de parkeerplaats die op de weg gelegen is, in beheer en onderhoud is van de gemeente Wijk bij Duurstede;

Besluiten:

 • I

  door het plaatsen van bord E6, volgens bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), op de Frisodreef gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren;

 • II

  een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

 • III

  overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het BABW dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad.

Wijk bij Duurstede, 16 november 2022

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Gertjan van Dijkhuizen

Teamleider Fysieke Leefomgeving

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede,

ter attentie van team Advies en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB, Wijk bij Duurstede. Het verkeersbesluit treedt in werking na bekendmaking. Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl

raadplegen, waar onder de kop ‘Documenten en publicaties/brochures’ de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ te vinden is.

Meer informatie 

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en Wijks Nieuws. Het verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Naar boven