Voornemen verzamelbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Sittard-Geleen

Registratienummer: 2022/ 2875366

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het reserveren van meerdere parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Sittard-Geleen. Dit is belangrijk om te kunnen anticiperen op de verwachte vraag naar elektrisch rijden volgens de toekomstprognose per wijk tot het jaar 2025. Het voornemen bestaat uit de onderstaande verkeersmaatregelen:

 • 1.

  Het aanwijzen van 148 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Details laadlocaties;

 • 2.

  Vanwege het eerste besluit de borden ‘Parkeerplaats met oplaad punt en parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische voertuigen’ (bord E08o) te plaatsen met het onderbord ‘Geldt voor twee parkeervakken’ (onderbord OB504),

Zoals aangegeven op de bij het voornemen behorende foto(’s) en/of tekening(en) in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

2. Overwegingen

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Sittard-Geleen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;

 • Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 • Dat een plankaart is opgesteld waarin 74 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 • Dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Sittard-Geleen;

 • Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

 • Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Bij aanvang wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

 • Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1. Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12 het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • -

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 2, onder a)

 • -

  Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 3 onder a)

De benoemde weggedeelte zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 18-10-2022 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 17-11-2022

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

6. Inzage en zienswijzen

Na besluitvorming wordt het verzamelbesluit gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het elektronisch gemeenteblad.

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van vrijdag 25-11-2022 tot en met vrijdag 09-12-2022. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.

De gemeente Sittard-Geleen behandelt het deelbesluit waartegen een zienswijze wordt ingebracht als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer R. Dobrick (14 046) en/of de heer E. Gerrmann (14 046).

Naar boven