Toestemming voor het realiseren van een wissellocatie voor afvalcontainers, Spierdijkerweg 97, 1641LW Spierdijk

Burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland maken bekend zij een besluit hebben genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning op de locatie Spierdijkerweg 97, 1641LW Spierdijk.

Omschrijving: realiseren van een wissellocatie voor afvalcontainers

Kenmerk: 2022-002181

Verzenddatum besluit 22 november 2022

Besluit: toegekend

Wilt u meer informatie?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Koggenland, Middenhof 2 in De Goorn. U kunt deze opvragen bij de afdeling Dienstverlening. Dat doet u door een verzoek te mailen aan bouwenenmilieu@koggenland.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welke aanvraag u wilt inzien. U krijgt dan via een antwoordmail een digitale versie van de stukken aangeboden.

Als u toch de stukken in papieren vorm wilt inzien, kan dat alleen op afspraak. U kunt ons bereiken via (0229) 54 84 00 voor het maken van een afspraak.

Uitvoering van een besluit

De meeste besluiten krijgen rechtskracht vanaf het moment dat ze aan de aanvrager bekend zijn gemaakt door toezending. Het aangevraagde mag vanaf dat moment ook worden uitgevoerd.

Wilt u bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U kunt een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit aan de aanvrager heeft verzonden (de ‘datum verzending’ staat hierboven vermeld). Om bezwaar of beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn bij het betreffende besluit. Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, de reden waarom u bezwaar indient en uw handtekening. Geef verder duidelijk aan om welk besluit het gaat, bijvoorbeeld door de omschrijving en het kenmerk te vermelden.

Meer informatie vindt u op https://www.koggenland.nl/bezwaar-maken-tegen-een-gemeentelijk-besluit. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Voorlopige voorziening

Wilt u de inwerkingtreding van de vergunning tijdelijk uitstellen? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar instelt. U doet dit verzoek bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Noord-Holland kan u hierover informeren, tel: (088) 3616100.

Naar boven