Besluitenlijst college 1 februari 2022 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 1 februari 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Herstelbesluit bestemmingsplan "KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een herstelbesluit te nemen voor het bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)”.

 

Uitbreiding tuinplantenkwekerij Oisterwijksedreef 4a te Haaren

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van de tuinplantenkwekerij aan de Oisterwijksedreef 4a te Haaren door de realisatie van een nieuwe foliekas en een tweetal watersilo’s.

 

Raadsinformatiebrief stand van zaken belastingwerkzaamheden 2022

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot de belastingwerkzaamheden 2022.

 

Beantwoording artikel 42 vragen VVD inzake veiligheid hijskraan Wolvensteeg

Het college heeft besloten de vragen van VVD inzake veiligheid van de hijskraan aan de Wolvensteeg te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

 

Nadere regels jeugdhulp 2022

Het college heeft besloten de nadere regels jeugdhulp 2022 vast te stellen met als belangrijkste wijziging de indexatie van pgb tarieven.

 

Inkoopstrategie inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning GHO-gemeenten

Het college heeft besloten de inkoopstrategie voor de inkoop van Wmo huishoudelijke ondersteuning vast te stellen.

 

Advies Commissariaat voor de Media

Het college heeft besloten het raadsvoorstel te accorderen en door te leiden naar de raad. Het raadsvoorstel betreft het advies om het commissariaat voor de Media mede te delen dat Stichting Ohm, als programmabeleidsbepalend orgaan van de lokale media in de gemeente Oisterwijk, voldoet aan de gestelde criteria in artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet. Dit betreft de representativiteit van de omroep op het gebied van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Oisterwijk, inclusief de kern Haaren.

 

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het principebesluit tot oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en hiertegen geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

 

Beantwoording artikel-42 vragen Schoolstraat 4

Het college heeft de vragen over Schoolstraat 4 te Moergestel van PGB beantwoord middels een beantwoordingsbrief.

 

Instemming ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 22 appartementen op het middenterrein KVL te Oisterwijk.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan KVL-terrein, ten behoeve van de bouw van 22 appartementen op het middenterrein KVL te Oisterwijk en om dit tevens aan te merken als de definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend.

 

 

 

Naar boven