Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Wijk bij Duurstede 2022

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 11 oktober 2022, nr. 425013;

 

gelet op artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Wijk bij Duurstede 2022

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bestuursorgaan: gemeentelijk orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen: de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester;

 • c.

  bezwaarmaker: indiener van een bezwaarschrift;

 • d.

  commissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb;

 • e.

  voorzitter: voorzitter van de commissie.

Artikel 2. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Het bestuursorgaan registreert het ingediende bezwaarschrift met de datum van ontvangst.

 • 2.

  Daarna wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden. Hierbij geeft het bestuursorgaan een uitleg over het vervolg van de procedure en de duur van de behandeling van het bezwaarschrift.

   

Paragraaf 2. Informele afhandeling en ambtelijk horen

Artikel 3. Vooronderzoek en informele behandeling

 • 1.

  Het bestuursorgaan onderzoekt of het bezwaarschrift informeel kan worden afgehandeld alvorens het verder in behandeling te nemen.

 • 2.

  Als een bezwaar informeel kan worden afgehandeld start de informele aanpak door kort na binnenkomst van het bezwaarschrift hierover contact op te nemen met de bezwaarmaker en de voorbereider van het primaire besluit.

 • 3.

  Als het bezwaar in der minne wordt geschikt, legt het bestuursorgaan de gemaakte afspraken schriftelijk vast en neemt het zo nodig een nieuw besluit.

   

Paragraaf 3. Commissie

Artikel 4. Horen en adviseren door de commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften.

 • 2.

  De commissie is belast met het horen en adviseren over de volledige heroverweging van bestreden besluiten.

 • 3.

  De commissie is niet belast met de behandeling van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten:

  • a.

   op grond van de Wet waardering onroerende zaken, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en overige algemeen verbindende voorschriften, krachtens welke belastingen, rechten, retributies of andere heffingen worden opgelegd;

  • b.

   waarvoor een ander bestuursorgaan is gemandateerd om te beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 5. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 2.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden door burgemeester en wethouders en de burgemeester benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een de bestuursorganen van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Artikel 6. Secretaris

 • 1.

  De secretaris wordt door burgemeester en wethouders aangewezen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen ook een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 7. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 3.

  De aftredende of ontslagnemende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter oefent de volgende bevoegdheden van de hierna genoemde artikelen van de Awb zelfstandig uit:

  • a.

   verzoeken om een schriftelijke machtiging aan een gemachtigde (artikel 2:1, tweede lid);

  • b.

   stellen van een termijn aan de bezwaarmaker (artikel 6:6);

  • c.

   verzenden van stukken tijdens de behandeling door de commissie (artikel 6:17);

  • d.

   ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken, dan wel toezenden daarvan aan een belanghebbende (artikel 7:4, tweede lid);

  • e.

   al dan niet op verzoek van een belanghebbende afzien van het op de hoogte stellen van het verhandelde tijdens een hoorzitting van een andere belanghebbende, voor zover geheimhouding om gewichtige reden is geboden (artikel 7:6, vierde lid).

 • 2.

  De voorzitter kan deze bevoegdheden mandateren aan de secretaris.

Artikel 9. Voorbereiding hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter nodigt de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 3.

  Binnen drie werkdagen na de uitnodiging kunnen de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 4.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan meegedeeld.

 • 5.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen, genoemd in het tweede tot en met vierde lid.

 • 6.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Als daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 10: Quorum

 • 1.

  De commissie vergadert als regel met de voorzitter en twee leden.

 • 2.

  Voor het houden van een hoorzitting is minimaal vereist dat tenminste twee leden, waaronder in ieder geval de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter aanwezig zijn.

Artikel 11. Onpartijdigheid leden

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 12. Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen voorts worden gesloten als de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Als de commissie naar aanleiding van het tweede lid beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 13. Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag, bedoeld in artikel 7:7 van de Awb, is een digitale geluidsopname.

 • 2.

  Deze geluidsopname kan op verzoek worden verzonden aan belanghebbenden.

 • 3.

  Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt:

  • a.

   Als er geen geluidsopname is door bijvoorbeeld technische problemen;

  • b.

   Op verzoek van een rechterlijke instantie.

 • 4.

  Het schriftelijk verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid;

  • b.

   een samengevatte zakelijke vermelding van wat over en weer is gezegd en wat verder op de hoorzitting is voorgevallen;

  • c.

   vermelding als de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of als belanghebbenden of hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord;

  • d.

   verwijzing naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het schriftelijke verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14. Nader onderzoek

 • 1.

  De commissie is bevoegd nader onderzoek te doen als zij dit na afloop van de hoorzitting wenselijk acht.

 • 2.

  De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan toegezonden.

 • 3.

  De bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie schriftelijk reageren en indien gewenst aan de voorzitter vragen om een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op dit verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt als die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 16. Uitbrengen advies

Het advies wordt met het verslag, en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 17. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

 

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 18. Intrekking oude regeling

De Regeling behandeling bezwaarschriften gemeente Wijk bij Duurstede 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Wijk bij Duurstede 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2022.

De raad voornoemd,

griffier,

J.P. de Groot

voorzitter,

I.P. Meerts

Naar boven