Ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure zaaknummer 6648508

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers deelgebied Badhoevedorp op 18-3-2022 is gepubliceerd. Tegen de hierin opgenomen locatie Orchideelaan (70-01A) is beroep ingediend. De behandeling hiervan heeft geleid tot beoogde nieuwe locatie verder van het complex, waarvoor een nieuwe procedure wordt gestart. Daarnaast is de hierin opgenomen locatie Franklinstraat (70-19) aangehouden. Afgewogen is containers op eigen terrein te gaan plaatsen. Omdat de voorkeur is containers op openbaar terrein te plaatsen wordt voorgesteld de complexen Franklinstraat 1-51 en 53-103 op container 70-19 aan te sluiten. Vanwege de herinrichting die in deze omgeving speelt is de locatie iets gewijzigd. Voor deze nieuwe locatie wordt een nieuwe procedure gestart.

 • dat een aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers deelgebied Nieuw-Vennep oude dorpskern 2e procedure op 25-07-2022 is gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat voor de locaties Warande (81-06) en Dokter van Haeringenplantsoen (81-26) een nieuwe procedure wordt gestart;

 • dat een aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers deelgebied Lisserbroek, Getsewoud, Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwaanshoek 2e procedure op 11-01-2022 is gepubliceerd. De hierin opgenomen locatie Grundel (92-10) is per abuis op eigen terrein geplaatst. Na overleg met belanghebbenden is een nieuwe locatie voorgesteld, waarvoor een nieuwe procedure wordt gestart.

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure is opgesteld waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van vervangende locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

 • in dat ontwerpbesluit zijn opgenomen de nieuwe voorgenomen locaties in Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Rijsenhout die in de plaats zijn gekomen voor Franklinstraat (70-19) en Orchideelaan (70-01A) te Badhoevedorp, Dokter van Haeringenplantsoen (81-26) en Warande (81-06) in Nieuw-Vennep en Grundel (92-10) in Rijsenhout, en nieuwe locaties Adelaarstraat (70-33) in Badhoevedorp en Redoute (102-10) in Vijfhuizen, waarmee de nieuwe procedure voor die locaties gaat lopen.

 • dat belanghebbenden worden geïnformeerd via een brief en/of via www.officielebekendmakingen.nl over de voorgenomen aan- en toewijzing van de (vervangende) containerlocaties opgenomen in het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit, waarop men als belanghebbende binnen 6 weken na publicatie met een zienswijze kan reageren (procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 

gelet op:

 

• het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

• het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020.

 

Besluit:

 

 • 1.

  de locaties opgenomen in het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen).

 • 2.

  de locaties opgenomen in het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst toewijzing restafvalcontainer VANG Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure.pdf’ (externe bijlage);

 • 3.

  het aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de Teammanager Regie

 

 

 

T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

 • Bewoners Badhoevedorp-Adelaarstraat 70-33.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Franklinstraat 70-19.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Orchideelaan 70-01A.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Dokter van Haeringenplantsoen 81-26.pdf

 • Bewoners Nieuw-Vennep-Warande 81-06.pdf

 • Bewoners Rijsenhout-Grundel 92-10.pdf

 • Bewoners Vijfhuizen-Redoute 102-10.pdf

 • Lijst toewijzing restafvalcontainer VANG Badhoevedorp, Nieuw-Vennep oude dorpskern, Rijsenhout en Vijfhuizen 3e procedure.pdf

 

Datum: 16 oktober 2022

 

 

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het gemeentehuis. Gedurende zes weken na de eerste dag dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden al hun zienswijzen schriftelijk en mondeling kenbaar maken bij de gemeente.

Wij vragen u het ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit zoveel mogelijk digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het ontwerp-aan- en -toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

Gedurende de inzagetermijn kan elke belanghebbende tegen dit ontwerp een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. cluster Beheer & Onderhoud, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp onder vermelding van zaaknummer 6648508. Mondeling kan dit via telefoonnummer 0900-1852. Daarna worden de zienswijzen afgewogen en nemen wij een definitief besluit.

Naar boven