Subsidieregel van het gas af

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 15-11-2022;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020;

overwegende, dat het wenselijk is om de mogelijkheid te bieden subsidie te verlenen aan particulieren die besluiten om hun woning af te koppelen van het aardgas;

besluiten:

Vast te stellen de “Subsidieregel van het gas af” luidende aldus:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Aardgasloze woning: een bestaande woning waar de aardgasaansluiting verwijderd is en waarin op elektra gekookt wordt;

Aardgasverwarming: aardgas gestookte installatie bedoeld voor in ieder geval ruimteverwarming en verwarming van douche‐ en tapwater;

Afsluiting: het door de netbeheerder (laten) verwijderen of afsluiten van de aardgasaansluiting waardoor de woning geen gebruik meer kan maken van aardgas;

Woning: een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 BW.

Artikel 2. Doel subsidieregeling

Het doel van de subsidie is het stimuleren van woningeigenaren van bestaande woningen tot het treffen van maatregelen die ertoe leiden dat de woning van het aardgasnet wordt afgekoppeld. Door in plaats van aardgas te verwarmen met en te koken op een duurzaam alternatief wordt de CO2‐uitstoot in de gemeente Venlo teruggedrongen.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten en subsidiebedrag

 • 1.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van fysieke gebouwgebonden maatregelen voor de verbouw van een woning naar aardgasloos. Het gaat daarbij om een alternatief voor de aardgasgestookte verwarmingsketel, zijnde een all-electric warmtepomp.

 • 2.

  Voor activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid bedraagt de subsidie € 500.‐ per woning.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn kosten die door de aanvrager worden gemaakt voor de uitvoering van de te treffen fysieke gebouwgebonden maatregelen ten behoeve van een subsidiabele activiteit aan een bestaande woning. De kosten van aanschaf van een warmtepomp zijn daarmee subsidiabel.

 • 2.

  De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   Indien de maatregelen door de woningeigenaar zelf worden uitgevoerd, de kosten voor de zelf verrichte arbeid;

  • b.

   De kosten voor isolatievoorzieningen of zonnepanelen;

  • c.

   De installatie van biomassaketels, hout‐ of palletkachels, en installaties op fossiele brandstoffen als kolen, olie of butaangas.

Artikel 5. Randvoorwaarden

Voorwaarde voor de toekenning van subsidie is dat de aanvrager voor dezelfde maatregel ook gebruikt maakt van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) op grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000.‐ voor de looptijd van deze regeling.

Artikel 7. De aanvrager

Subsidie voor de activiteiten als genoemd in artikel 3 kan uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren van een woning binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Venlo, die tevens hoofdbewoner zijn van die woning.

Artikel 8. Indienen van de aanvraag

In aanvulling op artikel 7, lid 2, van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd:

 • 1.

  Bewijs van eigendom van de woning waar de subsidiabele activiteit plaatsvindt;

 • 2.

  Overzicht van de te nemen maatregelen;

 • 3.

  Een overzicht van aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • 4.

  Een ondertekende offerte voor de uitvoering van (een deel van) de subsidiabele activiteiten;

 • 5.

  Een betaalwijs van de rekening van de aanvrager/eigenaar

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10, van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

 • 1.

  reeds begonnen is met het treffen van maatregelen voordat een aanvraag voor subsidieverlening is ingediend;

 • 2.

  de maatregelen gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 10. Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen op grond van artikel 11 en 12 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1.

  De maatregelen dienen binnen 6 maanden na beschikkingsdatum volledig zijn uitgevoerd. Deze termijn kan worden verlengd indien het college binnen deze periode is geïnformeerd dat deze termijn niet haalbaar is en hiermee heeft ingestemd;

 • 2.

  De subsidieontvanger zal de verwijdering van de gasaansluiting niet ongedaan maken;

 • 3.

  Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Artikel 11. Wijze van uitbetaling

Binnen vier weken nadat de subsidie is verleend wordt bij wijze van voorschot 100% uitbetaald.

Artikel 12. Verantwoording en vaststelling

Verantwoording en vaststelling vindt plaats conform artikel 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 en uiterlijk 1 jaar na de beschikkingsdatum. In aanvulling daarop dient de aanvrager het volgende aan te leveren in relatie tot de subsidievaststelling:

 • 1.

  Een overzicht van de getroffen maatregelen;

 • 2.

  De betaalde facturen inclusief betaalbewijzen;

 • 3.

  Een schriftelijk bewijs van de netbeheerder dat de woning van aardgas is afgesloten;

 • 4.

  De beschikking van de verstrekte ISDE.

Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervalt op 30 juni 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregel circulaire en duurzame initiatieven

Venlo, 15 november 2022

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten

Toelichting

Met het programma Circulaire en duurzame hoofdstad beoogt Venlo een toekomstbestendige gemeente te worden die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit programma bestaat uit drie programmalijnen, waarbij de programmalijn Energietransitie zich richt op het bieden van zekerheid van energie en warmte uit hernieuwbare en schone (lokale) bronnen in Venlo. Vanuit het rijk hebben we de opgave gekregen om vóór 2050 de gehele gebouwde omgeving aardgasloos te maken; een complexe taak die we als gemeente niet alleen kunnen realiseren. Vanuit de Transitievisie Gebouwde omgeving kijken hoe we dit stapsgewijs en met onze partners kunnen bereiken.

Iedere wijk, straat en soms ook woning vraagt daarbij om een andere aanpak. Waar bij een deel van de woningen eerst nog forse investeringen nodig zijn om deze goed te isoleren, hebben we in Venlo ook woningen die reeds goed geïsoleerd zijn, en voorzien van een hoog energielabel. Daarbij is de stap naar volledig aardgasvrij relatief klein. We vinden het belangrijk om een breed pallet aan verduurzamingsmogelijkheden aan te bieden aan onze inwoners, die allemaal gebaat zijn bij verschillende stappen in hun verduurzamingsproces. Naast deze subsidieregel, richten we ons ook op collectieve inkoopacties voor isolatie en een ontzorgingsproject voor de aanschaf van zonnepanelen door woningeigenaren.

 

Naar boven