Besluit maatwerkvoorschriften m.b.t. geluid, Blauwe Berg 33 in Hoorn

Burgemeester en wethouders van Hoorn maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 17 november 2022 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf H.L.T.V. Juliana gelegen op de locatie Blauwe Berg 33 in Hoorn. Het betreft maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid voor het vervangen van twee tennisbanen voor drie padelbanen.

Datum van verzending besluit: 17 november 2022.

Rechtsbescherming 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de

Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR in Hoorn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer

OD.373446).

 

Naar boven