Amsterdam Centrum, verkeersbesluit Amstel, aanwijzing taxistandplaatsen uitsluitend voor uitstootvrije TTO taxi’s.

 

SW22-06083

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen en stadsgebied.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • op 13 november 2020 onder nummer 59803 het verkeersbesluit met als titel: ‘Verkeersbesluit Amstel taxistandplaatsen uitsluitend uitstootvrije TTO-taxipersonenauto’s en schone (groengas en uitstootvrij) geregistreerde TTO taxibussen” is gepubliceerd;

 • dit besluit destijds is genomen in het kader van het Actieplan Schone Lucht, dat op 1 oktober 2019 is vastgesteld door het college van B&W waarbij er nieuwe maatregelen komen voor een schone en gezondere lucht en dat maatregelen gericht op de taxibranche hier deel van uitmaken;

 • voor wat betreft taxi’s, deze maatregelen neerkomen op een verdere uitrol van schone taxistandplaatsen, met als ambitie een volledig uitstootvrije taxibranche vanaf 2025;

 • tot 1 januari 2021 zou gelden: schoon = uitstootvrij, plug-in hybride voertuigen (met een CO2 uitstoot lager dan 50 g/km) en dat vanaf 1 januari 2021 zou gelden: schoon = uitstootvrij;

 • juni 2020 besloten is tot het instellen van een coulanceregeling voor geregistreerde groengas taxibussen tot 1 juni 2022 en daarom de in dit besluit besloten maatregelen ingaan per 1 juni 2022;

 • de maatregelen omtrent het verschonen van taxi’s zijn overeengekomen met de TTO’s in het convenant Schone Taxi’s voor Amsterdam (2016) en dat dit convenant in 2022 geactualiseerd wordt;

 • in aanloop naar een volledig uitstootvrije taxibranche vanaf 2025, de gemeente acties uitvoert ter bevordering van uitstootvrij taxivervoer;

 • een van de regulerende maatregelen in het convenant het verschonen van de taxistandplaatsen is, en dat hierin is afgesproken dat de gemeente in overleg met de Amsterdamse taxibranche, volgens een ingroeimodel richting 2025, uitstootvrije taxistandplaatsen gaat realiseren;

 • dit ingroeimodel betekent dat niet alle taxistandplaatsen per direct uitsluitend toegankelijk zijn voor uitstootvrije taxi’s en dat de invoering stapsgewijs gaat naar de overgang tot een volledig uitstootvrije taxibranche vanaf 2025;

 • het voordeel dat deze maatregel oplevert voor een schonere lucht en leefbare omgeving, zwaarder weegt dan het nadeel dat zou kunnen ontstaan voor de taxibranche doordat de niet volledig uitstootvrije taxi’s niet meer zijn toegestaan op de in dit besluit aangewezen taxistandplaatsen;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • gezien van artikel 2 van de WVW 1994, deze maatregel strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 •  

 •  

Besluit:

 

 • 1.

  Door het aanpassen van de tekst op het onderborden van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I van het RVV 1990, van: “19.00 – 07.00 uur uitsluitend uitstootvrije TTO taxi’s en geregistreerde schone TTO taxibussen” naar: “19.00-07.00 uur uitsluitend uitstootvrije TTO taxi’s” op de parkeervaknummers 121484486686, 121491486686 en 121499486686 op de Amstel, te bepalen dat deze taxistandplaatsen uitsluitend toegankelijk zijn voor uitstootvrije TTO taxi’s.

 • 2.

  De onder 1 genoemde maatregel in te laten gaan per 01-06-2022.

 •  

 

Het gaat om de parkeervakken met gele kleur op onderstaande tekening.

 

 

Amsterdam, 05-10-2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Sylvain Scheers

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Naar boven