VERKEERSBESLUIT Pimpelmees te Hoogkarspel, aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van een elektrisch voertuig

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende:

• Dat de Pimpelmees te Hoogkarspel in beheer en onderhoud is bij gemeente Drechterland;

• Dat een aanvraag voor een elektrisch oplaadpunt is gedaan door een bewoner van de Pimpelmees te Hoogkarspel;

• Dat het wenselijk is om twee algemene en openbaar toegankelijke parkeervakken in de directe omgeving van de aanvrager te realiseren en in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen;

• Dat in overleg met de aanvrager twee parkeervakken gesitueerd op de parkeerplaats ten hoogte van de woning aan de Pimpelmees 30 te Hoogkarspel worden ingesteld, conform bijgevoegde situatieschets;

• Dat alle oplaadpalen die geplaatst worden voorzien zijn van twee aansluitpunten zodat twee elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen opladen;

• Dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische voertuigen ten tijde van het nemen van dit verkeersbesluit nu één parkeervak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen en de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht maar zodra er behoefte is aan een tweede oplaadplaats, wordt deze plaats ingericht;

Dat dit mogelijk is door:

• Het aanwijzen van twee parkeervakken op de parkeerplaats ten hoogte van de woning aan de Pimpelmees 30 te Hoogkarspel d.m.v. plaatsing van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990(RVV 1990) en een onderbord met de tekst "alleen opladen voor elektrische voertuigen". Conform bijgevoegde situatieschets.

• Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen:

* Het voorkomen van door het verkeer veroorzaakte hinder.

* Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

• Dat overleg heeft plaatsgevonden met de vervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd.

• Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek.

 

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders van Drechterland om:

• Twee algemene parkeerplaatsen gesitueerd op de parkeerplaats ten hoogte van de woning aan de Pimpelmees 30 te Hoogkarspel aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto’s, één parkeervak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen en de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht maar zodra er wel behoefte is aan een tweede oplaadplaats, deze plaats wordt ingericht.

• Dit te realiseren door plaatsing van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 voorzien van een onderbord met de tekst "opladen elektrische voertuigen". Conform bijgevoegde situatieschets.

• Een laadpaal te plaatsen bij deze parkeervakken.

 

Drechterland, 22 november 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Drechterland namens dezen,

 

R.I.M. Kok, adviseur Verkeer

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit of vragen heeft, belt u dan eerst de behandelend ambtenaar. In veel gevallen kan een formeel bezwaarschrift achterwege blijven omdat er extra uitleg kan worden gegeven of een besluit kan worden herzien indien blijkt dat er toch iets niet juist is. Bent u het daarna nog niet eens met de beslissing dan kunt u alsnog een bezwaarschift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Uw bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn.

In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval:

 

 • 1.

  Uw naam en adres

 • 2.

  De datum van de dag waarop u de brief schrijft

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

 • 5.

  Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel of dien online uw bezwaarschrift in via de website van de gemeente Drechterland. Indien u inlogt met uw elektronische handtekening (DigiD) op de website kan een handtekening op uw bezwaarschrift achterwege blijven.

Voorlopige voorziening

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit verzoek kunt u alleen doen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

 

Naar boven