Reservering van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van De Spin 48 in Uitgeest.

 

20.121

Het college van Burgemeester en wethouders van Uitgeest

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd verkeersbesluiten te nemen voor wegen in beheer van de gemeente Uitgeest. Bij collegebesluit d.d. 1 januari 2017 is deze bevoegdheid gemandateerd aan het hoofd van het Domein Beheer Openbare Ruimte, onder gemandateerd aan de Teammanager Openbare Ruimte en onder gemandateerd aan de beleids-/medewerker verkeer.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

Wettelijke grondslag

Gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 hierna WvW heeft het college van Burgemeester en wethouders van Uitgeest een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding

Er is een verzoek ingediend voor het plaatsen van een openbaar oplaadpunt voor elektrische voertuigen in de buurt van De Spin. Naar aanleiding van dit verzoek wordt er een verkeersbesluit genomen voor het reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van De Spin 48 in Uitgeest.

Doelstelling

Gelet op artikel 21 van de BABW heeft het verkeersbesluit de volgende doelstellingen:

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik

Overwegende:

Duurzaamheid en klimaat

Elektrisch rijden levert een belangrijke bijdrage aan de afname van de CO2-uitstoot en daarmee aan de doelstelling van het Klimaatakkoord. Het is de verwachting dat het aantal elektrische auto’s de komende jaren explosief gaat toenemen en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. De beschikbaarheid van voldoende openbare oplaadpunten is een randvoorwaarde om de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken. Voor de gemeenten is hierin een belangrijke taak weggelegd. Het plaatsen van oplaadpunten is namelijk nodig om de doelstelling van het Klimaatakkoord te behalen.

Het plaatsen van publieke oplaadpunten stimuleert elektrisch rijden in Uitgeest en heeft daardoor ook lokale milieuvoordelen. Elektrische auto’s produceren minder geluid en hebben geen uitstoot.

De gemeente Uitgeest heeft zich voor het plaatsen van oplaadpalen aangesloten bij de MRA-E. Binnen het project MRA-E werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. De oplaadpunten die vanuit de MRA-E worden geplaatst, zijn voorzien van groene stroom.

Reserveren parkeervakken

Een oplaadpunt heeft twee aansluitingen voor het opladen van elektrische voertuigen. Om de beschikbaarheid van het oplaadpunt te garanderen worden er twee parkeerplaatsen gereserveerd.

Parkeerdruk

Het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen betekent dat benzine- en dieselauto’s daar niet meer mogen parkeren. Hierdoor kan de parkeerdruk in de directe omgeving van het oplaadpunt toenemen. Dit wordt vaak door direct omwonenden als bezwaarlijk ervaren. Desondanks wordt een hoge parkeerdruk in de directe omgeving van de beoogde locatie van een oplaadpunt niet gezien als reden om van plaatsing af te zien. De reden hiervoor is dat de groei van het aantal elektrische auto’s, gelet op het Klimaatakkoord, noodzakelijk is en daardoor onontkoombaar.

Niet iedereen die in het bezit is van een elektrische auto heeft beschikking over parkeergelegenheid op eigen terrein. Maar deze auto’s moeten wel opgeladen kunnen worden en dat binnen een redelijke loopafstand van het woon- of werkadres. Het is de taak van de gemeente om in de laadinfrastructuur die daarvoor nodig is te voorzien, ook in wijken waar de parkeerdruk hoog is.

Locatie oplaadpunt

De beoogde locatie voor het oplaadpunt is gelegen ter hoogte van De Spin 48 in Uitgeest. Voor de locatiekeuze gelden de volgende overwegingen:

1. de locatie is gelegen binnen redelijke loopafstand (200 meter) van het woonadres van de e-rijder;

2. de locatie is gelegen centraal in de wijk of buurt en is daardoor goed vindbaar en bereikbaar;

3. de locatie is voldoende verlicht, wat het gebruik van het oplaadpunt in het donker gemakkelijker maakt en vandalisme ontmoedigt;

4. de inrichting van de parkeerplaatsen heeft op deze locatie geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en/of andere verkeersbelangen;

5. de locatie voldoet aan de technische criteria voor plaatsing van een oplaadpunt;

Overleg

Overeenkomstig art. 24 BABW is overleg gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland. Deze gaf een positief advies op deze maatregel

BESLUIT

Op grond van de voorgaande overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest besloten:

1. het reserveren van 2 parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van het verkeersteken E4 met onderbord OB504 met tekst 'Alleen voor opladen elektrische voertuigen' van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de bijgaande locatietekening weergegeven;

2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening

3. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de districtschef van Politie Eenheid Noord-Holland van de Nationale Politie.

Uitgeest 17-11-2022

Het college van Burgemeester en wethouders van Uitgeest

Namens deze,

W. Keja

Medewerker Verkeer & Vervoer bij Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarclausule

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 175 1860 AD Uitgeest. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Wij wijzen erop dat een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst.

Voorlopige voorziening

Bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Een indiener van bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht (postbus 252, 1800 AG Alkmaar) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een dergelijk verzoek dient aan de hiervoor aangegeven eisen te voldoen en er zijn kosten aan verbonden. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Rechtbank Alkmaar.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven