Gemeente Zutphen: Opheffen parkeerplaats voor opladen elektrisch voertuig Anna van Goghstraat - Aanwijzen parkeerplaats voor opladen elektrisch voertuig Ien Dalessingel

 

Team Veiligheid: 453432

Zutphen: 17 november 2022

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

overwegende,

dat de gemeente bij besluit van 14 september 2022, met nummer 389798, onder andere in de Anna van Goghstraat een parkeerplaats heeft aangewezen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat naar aanleiding van reacties van omwonenden en in overleg met de aanvrager bekeken is of de oplaadlocatie elders gerealiseerd kan worden;

dat in de Ien Dalessingel parkeergelegenheid aanwezig is en de betreffende locatie meer centraal gelegen is in de wijk;

dat dit wenselijk is aangezien de oplaadpaal bestemd is voor algemeen gebruik;

dat door het plaatsen van een oplaadpaal in de betreffende straat bovendien sprake is van een geografische verdeling van oplaadpalen binnen de gemeente;

dat de laadpaal is voorzien van twee aansluitpunten waardoor tegelijkertijd twee elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen;

dat het voor zowel de gebruiker als voor de laadexploitant van belang is dat een parkeerplaats met laadpaal beschikbaar is voor het laden van elektrische voertuigen en daarom vrijgehouden moet worden van voertuigen die enkel worden aangedreven door een brandstofmotor;

dat dit gerealiseerd kan worden door twee parkeerplaatsen bij de laadpaal aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord ‘opladen elektrisch voertuigen’;

dat door aanwijzing van de betreffende parkeerplaatsen weliswaar het parkeren wordt gereguleerd, maar geen wezenlijke inbreuk wordt gemaakt op de totaal beschikbare parkeercapaciteit;

dat het treffen van een verkeersmaatregel bovendien een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan eventuele nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat de gemeente met deze maatregel meewerkt aan het stimuleren van het elektrisch rijden, wat zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een stillere leefomgeving;

dat de betreffende weg is gelegen binnen de grenzen van en in beheer is bij de gemeente Zutphen;

dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de wet Milieubeheer, gewenst is om in de Ien Dalessingel twee parkeerplaatsen aan te wijzen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s door plaatsing van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’;

dat overeenkomstig artikel 24, onder a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de politie van de eenheid Oost-Nederland;

dat de politie positief heeft geadviseerd;

gelet op artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 8 en 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, en gelet op de Beleidsregel beoordeling verzoeken oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2022;

 

b e s l u i t e n:

1. de oplaadplaats voor elektrische voertuigen nabij Anna van Goghstaat 9 op te heffen door het verwijderen van bord E4 (inclusief onderborden) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. nabij Ien Dalessingel 120 twee parkeerplaatsen aan te wijzen als plaats bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord ‘opladen elektrisch voertuigen’ en onderbord OB504;

3. de aanwijzing van de tweede parkeerplaats in te laten gaan op het moment dat bij de laadpaal op de betreffende locatie sprake is van een jaarlijks verbruik van minimaal 1.750 kWh.

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker van het team Veiligheid

Lisette Senger

 

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekendgemaakt. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

• de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

• uw handtekening

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Ga naar www.zutphen.nl/bezwaarmaken. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

Naar boven