Ontwerpbestemmingsplan ‘Langebuurt 51’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Langebuurt 51’ ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in bouw van een extra woning aan Langebuurt 51 in Uitgeest.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van donderdag 24 november 2022 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0450.BPLangebuurt51-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Uitgeest aan Middelweg 28.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Uitgeest, postbus 7, 1910 AA Uitgeest, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Langebuurt 51. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten via telefoonnummer 14 0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Uitgeest, telefoonnummer 14 0251of via e-mail: info@uitgeest.nl.

Uitgeest, 23 november 2022

Naar boven