Eerste wijzigingsverordening Verordening Toeristenbelasting 2020

De raad van de gemeente Amsterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022;

gelet op artikelen 216 en 224 van de Gemeentewet,

 

besluit:

Artikel I

De Verordening Toeristenbelasting 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Aan artikel 7 wordt toegevoegd lid 3:

  • 3.

    De belasting wordt niet geheven ter zake van door of met medewerking van de overheid gecontracteerde opvang van vluchtelingen (asielzoekers, ontheemden en statushouders) en dak- en thuislozen.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening Verordening Toeristenbelasting 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Toelichting

Aan de artikelsgewijze toelichting bij artikel 7 wordt toegevoegd:

 

De Gemeentewet schrijft geen verplichte vrijstellingen voor, maar staat de gemeente toe om vrijstellingen op te nemen. Gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om enkele bijzondere verblijfsvormen vrij te stellen. Het gaat hierbij om verblijfsvormen waarbij de verblijfhouder doorgaans geen vrije keuze heeft. Naast verzorgden en verpleegden in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen is daarbij in een regeling voorzien voor vluchtelingen, ontheemden, asielzoekers, statushouders en dak- en thuislozen, voor wie de opvang door de overheid is gecoördineerd.

 

Naar boven