Toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een webwinkel aan Middelbuurt 27 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 7 november 2022 tot en met 14 november 2022 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een webwinkel

Locatie : Middelbuurt 27, 8321 ZC Urk

Datum verzending : 10 november 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 november 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk

Naar boven