Algemene legesverordening 2023

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 (raadsvoorstel nr. 22bb006167/22bb006171/22bo5562);

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  dag: periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van, door, of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  een woonvergunning ten behoeve van:

  • 1°.

   ongehuwde kinderen die in de ouderlijke woning terugkeren;

  • 2°.

   hen, die als gevolg van overheidsmaatregelen, verplicht worden hun woning te ontruimen;

  • 3°.

   hen, die hun vroegere, als gevolg van overheidsmaatregelen, ontruimde woning weer kunnen betrekken.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in die tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid berekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het gevorderde bedrag wordt via een mondelinge kennisgeving, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, worden de leges betaald:

  • a.

   op het moment dat de mondelinge kennisgeving wordt gedaan;

  • b.

   op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving; of

  • c.

   binnen acht dagen na de dagtekening van de toegezonden kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst opgenomen bepaling in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Indien het college, dan wel de burgemeester, niet tijdig heeft beslist op een aanvraag om een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, dan wel niet tijdig het besluit tot verlenging van de voor die vergunning of ontheffing geldende beslistermijn heeft genomen, vervalt de verplichting tot het betalen van aanvraagleges en worden reeds betaalde leges teruggestort.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn; of

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant; en

 • c.

  niet reeds bij de vaststelling of latere wijziging van deze verordening in het bijbehorende raadsbesluit zijn betrokken.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

De Algemene legesverordening 2022 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2023 hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene legesverordening 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De griffier

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Tarieventabel behorende bij de Algemene legesverordening 2023

 

Tarieventabel behorende bij de Algemene legesverordening 2023, tarieven in €.

 

Hoofdstuk 1 Maximum

Hoofdstuk 2 Diverse gebruiksvergunningen

Hoofdstuk 3 Horeca- en evenementenvergunningen

Hoofdstuk 4 Alcoholwet

Hoofdstuk 5 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 6 Gebruik van de weg voor (bouw) werkzaamheden

Hoofdstuk 7 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 8 Dienstverlening Stadsarchief

Hoofdstuk 9 Leidingen

Hoofdstuk 10 Vergunningen overige commerciële activiteiten buitenruimte

 

 

Hoofdstuk 1

Maximum

 

Indien de leges op de voet van deze tabel naar een tarief per tijdseenheid worden berekend, geldt een maximum ten bedrage van het tweehonderdvoud van dat tarief.

 

Hoofdstuk 2

Diverse gebruiksvergunningen

 

2.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014, met toepassing van de bepalingen in de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021, wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen en bedrijfsruimten dat het splitsingsplan omvat, en bedraagt overeenkomstig de volgende tabel:

2.1.1

minder dan 12, per woning/bedrijfsruimte

908,40

2.1.2

12 tot en met 20, voor het gehele plan

10.607,90

2.1.3

21 tot en met 32, voor het gehele plan

11.655,00

2.1.4

33 tot en met 40, voor het gehele plan

13.256,70

2.1.5

41 tot en met 48, voor het gehele plan

15.151,00

2.1.6

meer dan 48, voor het gehele plan

18.960,80

2.1.7

In die gevallen waarin na splitsing overeenkomstig de verleende vergunning voor daaropvolgende ondersplitsing van een appartementsrecht wederom een splitsingsvergunning is vereist, wordt het tarief op voet van de onder 2.1.1 t/m 2.1.6 gegeven tarieven berekend aan de hand van het aantal te vormen appartementsrechten waarin één of meer woningen of bedrijfsruimten worden ondergebracht

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming tot woningonttrekking als bedoeld in artikel 21,eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1.1. van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021, per te onttrekken woning of gedeelte van een woning

544,10

2.2.a

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming tot kamerbewoning als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.2.2. van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021, per te om te zetten woning of gedeelte van een woning

544,10

2.2.b

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om verhuurvergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 lid 1 van de Huisvestingswet 2014, en artikel 3.6.2 van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021, per woning of gedeelte van de woning

304,00

2.2.c

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming tot woningvorming als bedoeld in artikel 21 lid 1 onder d van de

Huisvestingswet 2014, en artikel 3.3.1. van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021

544,10

2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een huisvestingsvergunning

nihil

2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verhuurdersvergunning als bedoeld in artikel 2:80 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

1603,50

 

Hoofdstuk 3

Horeca- en evenementenvergunningen

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.1.1.1

het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een nieuwe exploitant, categorie 1 en 2

1.170,90

3.1.1.2

het verlenen van een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een nieuwe exploitant, categorie 3, 4 en 4+

1.799,60

3.1.2.1

het verlenen van een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een bestaande exploitant, categorie 1 en 2

717,20

3.1.2.2

het verlenen van een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een bestaande exploitant, categorie 3, 4 en 4+

1.348,00

3.1.2.3a

het wijzigen van een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 door toevoegen van activiteiten 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17 of 18 zoals omschreven in de Horecanota 2017-2021

314,30

3.1.2.3b

het wijzigen van een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 door toevoegen van activiteiten 6, 12, 13 of 14 zoals omschreven in de Horecanota 2017-2021

628,60

3.1.2.3c

het wijzigen van een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 door toevoegen van een tijdelijke terrasvlonder

160,50

3.1.3.1

het wijzigen van beheerder(s) voor een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, eerste wijziging binnen dezelfde aanvraag

60,30

3.1.3.2

het wijzigen van beheerder(s) voor een exploitatievergunning krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, elke volgende wijziging binnen dezelfde aanvraag

29,30

3.1.4

het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf, krachtens artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een nieuwe exploitant, activiteit 1, uitsluitend of in combinatie met activiteit 2, 3 of 4

1.913,60

3.1.5

het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf, krachtens artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een bestaande exploitant, activiteit 1, uitsluitend of in combinatie met activiteit 2, 3 of 4

1.172,00

3.1.6.1

het wijzigen van beheerder(s) voor een seksbedrijf, krachtens artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, eerste wijziging binnen dezelfde aanvraag

63,10

3.1.6.2

het wijzigen van beheerder(s) voor een seksbedrijf, krachtens artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, elk volgende wijziging binnen dezelfde aanvraag

29,90

3.1.7.1a

het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf, krachtens artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een nieuwe exploitant, activiteit 2, 3 of 4

755,90

3.1.7.1b

het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf, krachtens artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een bestaande exploitant, activiteiten 2, 3 of 4

506,90

3.1.7.2

het wijzigen van een adres van een seksbedrijf binnen de gemeente Rotterdam of wijzigen van telefoonnummers van een seksbedrijf, activiteit 2

132,80

3.1.8.1

het verkrijgen van een formulier voor de kennisgeving openingstijden als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

34,30

3.1.8.2

het verkrijgen van een formulier voor de kennisgeving geluidsnormen als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

34,30

3.1.8.3

het verkrijgen van een formulier voor de kennisgeving para-commerciële bijeenkomst alcohol als bedoeld in artikel 2:34b van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

35,40

3.1.8.4

het verkrijgen van een formulier voor de kennisgeving verlichtingsnormen als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

34,80

3.1.9

het verlenen van een vergunning voor een speelautomatenhal krachtens artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een nieuwe exploitant

1.170,90

3.1.10

het verlenen van een vergunning voor een speelautomatenhal krachtens artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 voor een bestaande exploitant

716,00

3.1.11.1

het wijzigen van beheerder(s) voor een vergunning speelautomatenhal krachtens artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, eerste wijziging binnen dezelfde aanvraag

59,80

3.1.11.2

het wijzigen van beheerder(s) voor een vergunning speelautomatenhal krachtens artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, elke volgende wijziging binnen dezelfde aanvraag

29,90

3.1.12

het verlenen van een voorlopige exploitatievergunning.

290,00

3.1.13

het verlenen van een kortlopende exploitatievergunning (inpandige activiteiten, maximaal zes maanden) krachtens artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

1.000,50

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

3.2.1

een kennisgeving 0-evenementen krachtens artikel 2:25a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

nihil

3.2.2.1

een vergunning A-evenementen krachtens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

276,70

3.2.2.2

een vergunning A+-evenementen krachtens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

830,10

3.2.3

een vergunning B-evenementen krachtens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

2.213,50

3.2.4

een vergunning C-evenementen krachtens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

5.533,70

3.2.5

het innemen van openbare grond krachtens artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

49,80

3.2.6

een collectevergunning krachtens artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

41,00

3.2.7

het verlenen van een vuurwerkverkoopvergunning krachtens artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

595,80

3.2.8

ontheffing als bedoeld in artikel 2:34c, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

121,10

 

Hoofdstuk 3a

Vergunning bedrijfsmatige activiteiten

 

3a.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3a.1.1

het verstrekken of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening 2012

nihil

3a.1.2

het wijzigen van beheerder(s) voor een exploitatievergunning krachtens artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, eerste wijziging binnen dezelfde aanvraag

nihil

3a.1.3

het wijzigen van beheerder(s) voor een exploitatievergunning krachtens artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, elke volgende wijziging binnen dezelfde aanvraag

nihil

 

Hoofdstuk 4

Alcoholwet

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning:

4.1.1

als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet voor horeca- en slijtersbedrijven en para-commerciële instellingen

612,00

4.1.2.1

voor het melden van een persoon als leidinggevende als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet, voor een bestaande inrichting eerste wijziging binnen een aanvraag

60,30

4.1.2.2

voor het melden van een persoon als leidinggevende als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet, voor een bestaande inrichting, elke volgende wijziging binnen een aanvraag

29,90

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing:

4.2.1

als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

42,10

4.2.2

als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

37,60

 

Hoofdstuk 5

Wet op de kansspelen

 

5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen dan wel voor een verlenging van deze vergunning:

5.1.1.

voor 1 kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar

226,00

5.1.2.

voor 2 kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar

362,00

5.1.3.

voor elke volgende kansspelautomaat wordt het onder 5.1.2 genoemde tarief vermeerderd, per kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar

136,00

5.2

De tarieven genoemd bij 5.1.1., 5.1.2 en 5.1.3 zijn rijkstarieven, die niet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Daar waar uitsluitend de rijkstarieven mogen worden gehanteerd, maar deze voor 2023 op het moment van behandeling door de gemeenteraad nog niet zijn vastgesteld, en er geen sprake is van een college of raadsbevoegdheid, worden de tarieven geacht in de plaats te treden van de thans vermelde rijkstarieven 2022. In de communicatie met de belastingplichtigen zullen de correcte rijkstarieven voor 2023 worden gehanteerd.

 

Hoofdstuk 6

Gebruik van de weg voor bouwwerkzaamheden en overige werkzaamheden

 

6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, niet zijnde een omgevingsvergunning, voor het gebruik van de weg of weggedeelten anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, voor zover het betrekking heeft op: 1°. het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg ten behoeve van het inrichten van een terrein voor opslag van bouwstoffen en plaatsing van keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen; 2°. het plaatsen van afval- en verhuiscontainers; 3°. het plaatsen van steigers en het plaatsen van materialen of voorwerpen ten behoeve van werkzaamheden:

6.1.1.

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van minder dan 1 dag

nihil

6.1.2

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van minder dan 31 dagen

60,00

6.1.3

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van 31 dagen tot en met maximaal 90 dagen

340,00

6.1.4

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van 91 dagen tot en met maximaal 180 dagen

680,00

6.1.5

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van 181 dagen tot en met maximaal 365 dagen

1.360,00

6.1.6

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van 1 tot en met 2 jaar

2.720,00

6.1.7

per aanvraag voor een plaatsingstermijn van langer dan 2 jaar

5.440,00

6.2.

Indien na het indienen van een aanvraag doch vóór het verlenen van de vergunning, de aanvraag wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 65% van de geheven leges verleend, dan wel wordt 35% in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 7

Verkeer en vervoer

 

7.1

Wegenverkeerswetgeving

7.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

7.1.1.1

een ontheffing om toegang te hebben tot de milieuzone als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

7.1.1.1.1.

een dagontheffing als bedoeld in de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen milieuzone Stad Rotterdam 2022

22,70

7.1.1.1.2.

een langdurige ontheffing als bedoeld in de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen milieuzone Stad Rotterdam 2022

181,80

7.1.1.1.3.

een dagontheffing als bedoeld in de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen milieuzone Maasvlakte Rotterdam 2022

22,70

7.1.1.1.4.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing als bedoeld in de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen milieuzone Maasvlakte Rotterdam 2022

181,80

7.1.1.2.

een ontheffing om toegang te hebben tot de ’s-Gravendijkwal en omstreken als bedoeld in het Ontheffingenbeleid Verkeersbesluit

’s-Gravendijkwal 2014

7.1.1.2.1.

een dagontheffing als bedoeld in artikel 3 van het Ontheffingenbeleid Verkeersbesluit

’s-Gravendijkwal 2014

22,70

7.1.1.2.2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing als bedoeld in artikel 4 van het Ontheffingenbeleid Verkeersbesluit

’s-Gravendijkwal 2014

181,80

 

7.2

Ontheffing parkeerverbod

7.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

7.2.1.1

een ontheffing van een parkeerverbod voor een periode van maximaal 14 dagen (tweeweken ontheffing)

13,80

7.2.1.2

een ontheffing van een parkeerverbod voor een periode van maximaal 6 maanden (halfjaar ontheffing)

102,60

7.2.1.3

een ontheffing van een parkeerverbod voor een periode van maximaal 1 jaar (jaar ontheffing)

161,10

7.2.1.4

een ontheffing van een parkeerverbod voor een periode van maximaal 14 dagen ter zake van een nieuw kenteken (ander voertuig, zelfde werkbrief)

6,80

7.2.1.5

een ontheffing van een parkeerverbod voor een periode van maximaal 6 maanden ter zake van een nieuw kenteken (ander voertuig, zelfde werkbrief)

6,80

7.2.1.6

een ontheffing van een parkeerverbod voor een periode van maximaal 1 jaar ter zake van een nieuw kenteken (ander voertuig, zelfde werkbrief)

6,80

 

7.3

Europese gehandicaptenparkeerkaart

7.3.1

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart van 2 juli 2001, nummer CDJZ/WBI/2001-829.

91,00

7.3.2

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om herbeoordeling voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart van 2 juli 2001, nummer CDJZ/WBI/2001-829.

91,00

7.3.3

Tarief voor het verstrekken van een duplicaat Europese Gehandicaptenparkeerkaart of nieuwe Europese Gehandicaptenparkeerkaart naar aanleiding van een wijziging of verlenging.

16,20

 

Hoofdstuk 8

Dienstverlening Stadsarchief

8.1

Algemeen

8.1.1

Afhandelingskosten per opdracht

10,70

8.1.2

Spoedafhandelingskosten per opdracht

20,30

8.2

Reproducties

8.2.1

Fotokopieën op papier (A4, A3, schermafdruk)

1,40

8.2.2

Bouwtekening op papier zwart-wit

8,10

8.2.5

Gereserveerd

8.2.4

Bouwtekening op papier kleur

10,60

8.2.5

Gereserveerd

8.2.6

Scan fotografische kwaliteit 300 dpi bij 20x25

22,50

8.2.7

Scan bouwtekening

8,10

8.2.8

Beschikbaarstelling scan fotografische kwaliteit 300 dpi 20x25

11,20

8.2.9

Maatwerk, tarief per half uur

32,60

8.3

Opslagmedium

8.3.1

USB-stick

3,70

8.4

Overige dienstverlening

8.4.1

Naspeuringen per 30 minuten, ongeacht het resultaat

32,60

8.5

uitlenen van archiefbescheiden

8.5.1

uitlening aan archiefvormer

22,50

8.5.2

uitlening aan archiefvormer, buiten openingstijden

45,00

8.5.3

Bruikleen los document

57,60

8.5.4

Bruikleen in te lijsten document, band of deel, exclusief de lijst

86,30

8.6

Archief wettelijke taken in opdracht van andere overheden

8.6.1

opslag archief, inclusief dienstverlening, per meter

83,20

8.6.2

opslag archief, exclusief dienstverlening, per meter

20,50

 

Hoofdstuk 9

Leidingen

 

9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

9.1

het afgeven van een vergunning, toestemming of instemming voor het leggen of verleggen van kabels en leidingen langer dan 25 meter:

9.1.1

een vast bedrag per vergunning of instemming:

691,10

9.1.2

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

9.1.2.1

met een lengte van meer dan 25 meter tot en met 500 meter

5,60

9.1.2.2

met een lengte van meer dan 500 meter tot en met 1000 meter

5,40

9.1.2.3

met een lengte van meer dan 1000 meter tot en met 2000 meter

5,00

9.1.2.4

met een lengte van meer dan 2000 meter

4,80

9.2

Het afgeven van een vergunning/instemming voor het (ver)plaatsen en verwijderen van ondergrondse objecten (handholes, vetvangputten, enzovoort), bovengrondse objecten (kastjes, enzovoort) voor zover deze niet zijn begrepen onder artikel 9.1 en vergunningplichtige werkzaamheden voor het (ver)leggen van kabels en leidingen kleiner of gelijk aan 25 meter, een vast bedrag per tracé/object:

575,00

9.3

Vervallen

9.4

Het afgeven van een vergunning of instemming voor het rijzen, vervangen of verwijderen van bestaande leidingen:

9.4.1

een vast bedrag per vergunning of instemming

453,10

9.4.2

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

9.4.2.1

met een lengte van meer dan 25 meter tot en met 500 meter

3,90

9.4.2.2

met een lengte van meer dan 500 meter

3,60

9.5

Het aanbrengen van administratieve wijzigingen in een verleende vergunning en het verwerken van een melding als bedoeld in artikel 9 van de Telecommunicatieverordening Rotterdam 2015, een vast bedrag per vergunning/melding

366,20

9.6

Het registreren van meldingsplichtige werkzaamheden aan kabels en leidingen in het stedelijke gebied

nihil

9.7

Het geven van een vergunning of instemming voor die werken in het havengebied, kleiner of gelijk aan 25 meter, waarvoor geen registratie of mutatie in het leidingenbestand (leidingenverzamelkaart) noodzakelijk is

168,20

9.8

Wanneer een verzoek tot vergunning of instemming dat reeds door de gemeente in behandeling is genomen wordt ingetrokken, wordt 35% van de leges, die bij het doorgaan van de aanvraag verschuldigd zouden zijn, in rekening gebracht

9.9

Wanneer een vergunning of instemming voor een werk is verleend, maar het uitgevoerde tracé een kortere lengte had dan in de aanvraag was aangegeven, kan op verzoek slechts restitutie van leges worden verleend, voor de minder gelegde meters, voor 65% van het legestarief van het bedrag per strekkende meter, indien de lengte van het tracé ten minste 10% korter was dan de in de aanvraag opgegeven lengte, met een minimum van 50 meter

9.10

Het verbinden van een spruitriool aan of het aansluiten op een net van de gemeente, bedoeld voor de inzameling van afval-, hemel- of grondwater, anders dan in verband met van gemeentewege verrichte werkzaamheden aan dit net, per verbinding of aansluiting.

33,70

 

Hoofdstuk 10 

Vergunningen overige commerciële activiteiten buitenruimte

 

10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het verlengen daarvan:

10.1

als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

183,30

10.2

als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012, voor het innemen van openbare grond, per locatie:

183,30

10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een marktvergunning op Koningsdag op de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen straten, wegen of pleinen voor het innemen van een commerciële straatverkoopplaats per locatie

56,30

 

10.4

Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie

10.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken of verlengen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Taxiverordening Rotterdam 2013 (een aanvraag tot het verlenen van een TTO-vergunning):

9.435,70

10.5

Vergunning deelmobiliteit

10.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 5:12a van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

949,10

 

 

Toelichting op de Algemene legesverordening 2023

Algemeen

 

De Algemene legesverordening 2023 bestaat uit twee gedeelten, namelijk de verordening zelf met de formele en materiële bepalingen en de tarieventabel met een omschrijving van de belastbare feiten, de heffingsmaatstaven en de tarieven.

 

Artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bepaalt dat gemeenten onder andere rechten kunnen heffen voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

 

Leges kunnen dus uitsluitend geheven worden voor, door, of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Dit blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1987 (nr. 24.892, BNB 1988/117, Belastingblad 1988, blz. 65).

 

Het begrip ‘dienst’ is niet nader gedefinieerd in de wet. Wel is in de jurisprudentie invulling gegeven aan het begrip ‘dienst’. Op grond van de jurisprudentie wordt het standpunt ingenomen dat voor de vraag of er sprake is van een dienst doorslaggevend is of degene te wiens behoeve die dienst wordt verleend een individueel belang heeft bij die dienst. Dit individuele belang is in beginsel altijd aanwezig indien de dienstverlening wordt gevraagd.

 

Indien de dienst ambtshalve wordt verleend, is er naar het oordeel van de wetgever geen sprake van een dienst (Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 591, nr. 3, blz. 78). Dit betekent dat vanaf 1 januari 1995 voor het ongevraagd verlenen van diensten geen legesheffing meer mogelijk is.

 

Is het algemene belang groter dan het individuele belang van de aanvrager, dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt verleend, dan is er geen sprake van een dienst die legesheffing rechtvaardigt.

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat het ‘verlenen’ van een dienst, zoals geformuleerd in de verordening, uitsluitend betrekking heeft op het in gang zetten van de dienstverlening. Er is dus sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting.

 

In de verordening is vanaf 2023 een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd te weten ‘Gebruik van de weg voor bouwwerkzaamheden en overige werkzaamheden’.

 

De stad Rotterdam verdicht en aanvragen voor het plaatsen van objecten in het kader van werkzaamheden nemen toe in complexiteit. Daarnaast is er sprake van een toename van het aantal aanvragen. Dit vraagt van de gemeente meer afstemming, goede vergunningsvoorwaarden en meer controle op de naleving. Daarbij wordt een gedifferentieerd tarief bij de aanvrager in rekening gebracht: hoe langer objecten worden geplaatst, des te complexer en des te meer handelingen dit vraagt van de gemeente. Dit betekent dat een hoger tarief in rekening wordt gebracht naarmate het een langere plaatsingstermijn betreft. Bij intrekking van de aanvraag wordt 35% van het tarief in rekening gebracht bij de aanvrager.

 

De mogelijkheid om bepaalde objecten vergunningsvrij te plaatsen blijft onveranderd bestaan conform het ‘Aanwijzingsbesluit categorieën van gevallen vergunningvrij te plaatsen voorwerpen op of aan de weg’.

 

Naar boven