Verkeersbesluit voor de herinrichting van de weg aan Beethovenlaan te Waddinxveen

Z/22/111537 /262554

1. Aanleiding

De Beethovenlaan is toe aan groot onderhoud. Bij dit onderhoud wordt gekozen om het fietspad opnieuw aan te leggen in asfalt en bebording toe te voegen om de verkeersveiligheid te verbeten. Het nieuwe losliggende fietspad past binnen de visie van gemeente Waddinxveen om het fietsnetwerk aantrekkelijker te maken.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

Ten gevolgen van het verouderde wegdek is het noodzakelijk onderhoud te plegen aan de Beethovenlaan. Als aanvulling hierop is in de mobiliteitsvisie van gemeente Waddinxveen vastgesteld dat het wenselijk is elk fietspad uit te voeren in asfalt om deze gebruiksvriendelijker te maken. De route van het fietspad wordt waar nodig aangepast om de verkeerssituatie op kruisingen veiliger te maken.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Publicatie

Het besluit met bijbehorende tekening wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1)

  Het plaatsen van bord J24 (“vooraanduiding oversteekplaats (brom)fietsers ter hoogte van Beethovenlaan 74

 • 2)

  Het plaatsen van 2x bord J24 (“vooraanduiding oversteekplaats (brom)fietsers”) met onderbord OB503 (“gevaar van twee richtingen”), geheel met fluor achtergrond bij kruising Beethovenlaan – Groensvoorde.

 • 3)

  Het plaatsen van bord L02f (“fluor zebrapad”) ter hoogte van Beethovenlaan 42.

 • 4)

  Het plaatsen van 2x bord G11 (“fietspad”) met onderbord OB505 (“geldt voor beide richtingen”) bij kruising Beethovenlaan – Peuleyen.

 • 5)

  Het plaatsen van bord G11 (”fietspad”) met onderbord OB502 (“geldt in beide richtingen”) Beethovenlaan – Mozartlaan.

 • 6)

  Het verplaatsen van verkeerszuil BB22 met bord D02 (“pijl verplichte rijrichting”) naar een passende locatie als gevolg van de herinrichting bij kruising Beethovenlaan – Peuleyen.

 • 7)

  Het verwijderen van overbodige bebording als gevolg van de herinrichting. Dit betreft:

  • -

   J05 (“vooraanduiding S-bochten”)

  • -

   B05 (“Voorrangskruising”)

  • -

   A04-30 (“adviessnelheid 30 km/h”)

  • -

   G11 (“Fietspad”) met onderbord OB501l (“onderbord geldt voor linker richting”)

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

Bovenstaande verkeersborden conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990).

Waddinxveen, 12 oktober 2022

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

J. van Oostrum

Dit besluit is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

N.B.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken

Stuur binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit uw schriftelijke bezwaar op. Schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift en stuur deze naar:

Gemeente Waddinxveen

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. de commissie bezwaarschriften

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres;

 • De datum van uw bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;

 • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven