Verkeersbesluit voor het instellen van een erf aan Papaverveld, Zuringveld en Wikkeveld en het plaatsen van laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen aan Papaverveld en Groenezoom te Waddinxveen

Z/22/110301 /259069

Gelet op

 • Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Waddinxveen;

 • Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd;

 • Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 • In de Mandaten- en volmachtenregeling Waddinxveen 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer;

 • Beleidskader het nieuwe 30 en het verkeerscirculatieplan.

Juridisch kader

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg(en) maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

In Lid 2 en 3 zijn ook nog belangen genoemd.

DEEL 1: VERKEERSBESLUIT INSTELLEN ERF PAPAVERVELD, ZURINGVELD, WIKKEVELD

1. Aanleiding

Het gebied met woningen op de Papaverveld, Zuringveld en Wikkeveld is toe aan groot onderhoud. Hierbij heeft de wijk momenteel kenmerken van een erf. Zo is er in het merendeel van dit gebied geen los trottoir te vinden. Door een aantal kleine ingrepen om het wegbeeld als erf herkenbaarder te maken en het plaatsen van passende bebording, wordt het gebied getransformeerd tot erf waar een maximumsnelheid van 15 km/h zal gelden. Dit valt binnen het beleid van het nieuwe 30 van gemeente Waddinxveen waarin wordt gesteld dat op verschillende plaatsen in Waddinxveen de snelheid verminderd zal worden om de stad aantrekkelijker te maken en een betere doorstroom van verkeer te garanderen.

2. Motivering

Het in te stellen erf met een maximumsnelheid van 15 km/uur is in overeenstemming met het wegbeeld ter plaatse. De gemeente wil met het instellen van een erf de verkeersveiligheid bevorderen en het gebied aantrekkelijker maken. Op een erf is een auto te gast en hebben voetgangers en fietsers voorrang. De eisen gesteld aan de categorisering van een erf is volgens het uitvoeringsvoorschrift BABW worden / zijn door middel van de onderstaande punten opgenomen:

 • In de 30 km/h zone komen volgens de LIOR rode stenen. In het erf (15 km/h) deel komen afwijkende bruine stenen.

 • De parkeervakken in het erf (15 km/h) krijgen een P-tegel, in de 30 km/h zone niet.

 • In het erf (15 km/h) wordt alles á-niveau aangelegd. De 30 km/h zone wordt uitgevoerd met zicht op de bandenlijnen.

 • De aansluitingen van Zuringveld en Wikkeveld op de Groenezoom zijn uitgevoerd als uitritconstructie, waarbij het voetpad in grijze stenen doorloopt.

 • De aansluiting van 30 km/h op de erf (15 km/h) bij entree van het Gouwebos wijkt af van een standaard uitritconstructie, maar doordat de uitrit hier niet uitkomt op een doorgaande weg, maar over gaat in een 30 km/h weg kan hier niet van een standaard uitrit gesproken worden en lijkt de huidige situatie duidelijk genoeg.

 • Vanwege de krappe wegenstructuur en de vele knikken en as-verspringingen hoeven geen drempels toegepast te worden.

3. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

4. Belangenafweging

De nieuwe weginrichting en maximumsnelheid zijn besproken met de bewoners op 8 maart 2022. De bekendmaking van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

5. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1)

  Het instellen van de Maximumsnelheid van 15 km/h op het Papaverveld, Zuringveld en Wikkeveld doormiddel van het plaatsen van bord G5 (“erf”) en in tegengestelde richting bord G6 (“einde erf”) en bord A1-30-ZB (“zone 30”) op de volgende locaties:

  • -

   T-splitsing Groenezoom – Zuringveld.

  • -

   T-splitsing Groenezoom – Wikkeveld.

  • -

   Waar de Groenezoom over gaat in het Papaverveld.

DEEL 2: VERKEERSBESLUIT LAADPALEN PAPAVERVELD, GROENEZOOM

1. Aanleiding

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland neemt toe. Het is helaas niet voor iedere eigenaar van een elektrisch voertuig mogelijk het voertuig op eigen terrein te plaatsen en daar op te laden. Het is dan ook gewenst dat er in de openbare ruimte parkeervakken aangewezen en ingericht worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

2. Motivering

Parkeerplaatsen

Langs de Groenezoom worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit zal de parkeerdruk in het gebied verlichten en biedt tegelijkertijd ruimte voor het inrichten van laadvakken zonder dat de parkeerdruk toeneemt.

Laadpalen

Uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, worden foor het plaatsen van bord E4, van bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekend 1990, met onderbord OB19 “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504 “twee pijlen wijzend naar beide laadvakken”, parkeervakken gereserveerd op de volgende locaties:

 • -

  Papaverveld: op de parkeervakken voor Papaverveld 35.

 • -

  Groenezoom: Tegenover Groenezoom 46.

 • -

  Groenezoom: Tegenover Groenezoom 8.

Bij deze laadpalen wordt vooralsnog één parkeervak ingericht als laadvak voor elektrische voertuigen.

Op het Papaverveld zal de laadpaal direct aangelegd worden. Bij de locaties op de Groenezoom worden kabels gelegd om in de toekomst direct over te kunnen gaan op het plaatsen van laadpalen op deze locatie.

Aan het besluit tot het aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen op bovengenoemde locatie liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • de gemeente Waddinxveen wil elektrisch rijden bevorderen;

 • belangrijke voordelen van elektrische voertuigen zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn;

 • elektrische voertuigen veroorzaken bovendien minder stank en zijn ook stiller;

 • de parkeervakken zijn bij de gemeente Waddinxveen in beheer;

 • één oplaadpaal biedt de mogelijkheid om twee elektrische voertuigen tegelijk op te kunnen laden;

 • bij deze oplaadpaal worden twee parkeervakken voor elektrische voertuigen aangewezen;

 • vooralsnog wordt één parkeervak ingericht voor het opladen van elektronische voertuigen, de inrichting zal conform de LIOR worden uitgevoerd;

 • indien dit parkeervak veel wordt gebruikt, zal het tweede parkeervak worden ingericht;

 • het inrichten van het tweede parkeervak alsmede het plaatsen van het onderbord OB504 “twee pijlen wijzend naar beide laadvakken” wordt gedaan als er daadwerkelijk één of meer aanvragen voor een oplaadpaal op minder dan 200 meter van deze oplaadpaal zijn gedaan en/of het daadwerkelijke verbruik dit inrichten van het tweede parkeervak rechtvaardigt.

3. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

4. Publicatie

Het besluit met bijbehorende tekening wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken

5. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1)

  Het aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E4 (“parkeren”) met onderbord OB19 (“opladen elektrische voertuigen”) en onderbord OB504 (“onderbord met pijl(en)”) op de volgende locaties:

  • -

   Papaverveld: op de parkeervakken voor Papaverveld 35.

  • -

   Groenezoom: Tegenover Groenezoom 46.

  • -

   Groenezoom: Tegenover Groenezoom 8.

 • 2)

  Op deze laadlocaties wordt vooralsnog 1 vak ingericht als laadvak. Deze zal uitsluitend t gebuiken zijn voor elektrische voertuigen. Indien dit eerste vak veel gebruikt wordt zal een tweede vak worden ingericht. Dit zal doormiddel van berichtgeving in het weekblad bekend worden gemaakt. Het inrichten van het tweede parkeervak alsmede het plaatsen van het onderbord OB504 (“twee pijlen wijzend naar beide vakken”) wordt gedaan als er daadwerkelijk één of meer aanvragen voor een oplaadpaal op minder dan 200 meter van deze oplaadpaal zijn gedaan en/of het daadwerkelijke verbruik dit inrichten van het tweede parkeervak rechtvaardigt.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

Bovenstaande verkeersborden conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990).

Waddinxveen, 22 juni 2022

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

J. van Oostrum

Dit besluit is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

N.B.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken

Stuur binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit uw schriftelijke bezwaar op. Schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift en stuur deze naar:

Gemeente Waddinxveen

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. de commissie bezwaarschriften

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres;

 • De datum van uw bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;

 • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden

Naar boven