Besluitenlijst college 8 november 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 8 november 2022 de volgende besluiten genomen:

 

136276 Collegevoorstel raadsinformatiebrief aangepaste planning en processtappen De Noenes

Het college heeft besloten om de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de gewijzigde procestappen met bijbehorende planning voor de voorbereidende fase om te komen tot een keuze voor een passende planologische regeling voor De Noenes. Deze planologische regeling kan vervolgens nader uitgewerkt kan worden in een bestemmings- of omgevingsplan.

 

Algemeen Delegatiebesluit gemeente Oisterwijk 2022

Het college heeft besloten om het Algemeen Delegatiebesluit gemeente Oisterwijk 2022 voor vaststelling aan de raad voor te leggen. Hierin worden bevoegdheden die bij wet aan de gemeenteraad zijn toegekend gedelegeerd naar het college.

 

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Oisterwijksebaan 7, Heukelom

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Oisterwijksebaan 7, Heukelom, waarmee wordt voorzien in de herbestemming van de agrarische bestemming ter plaatse van het perceel aan de Oisterwijksebaan 7 te Heukelom tot woonbestemming met aanhorigheden.

 

Bestemmingsplan Oude Baan 9, Haaren

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Oude Baan 9, Haaren, waarmee wordt voorzien in de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Oude Baan 9 te Haaren tot een hoveniersbedrijf met aanhorigheden, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Raadsvoorstel Scenariokeuze Toekomstbestendige milieustraat Oisterwijk

Het college heeft de raad voorgesteld om scenario’s te kiezen voor het project ‘Toekomstbestendige milieustraat’ en om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de scenario’s en de vernieuwing van de gemeentewerf in Oisterwijk.

 

Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 2a

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 2a voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van en het verbouwen van een bestaande bedrijfswoning aan Helvoirtseweg 2a te Haaren. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. De gemeenteraad wordt geïnformeerd via bijgaande raadsinformatiebrief.

 

Overhevelingen 2022

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de overhevelingen 2022 vast te stellen. Met de overhevelingen worden budgetten van 2022 mee over genomen naar 2023.

 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Rootven 16 t/m 20

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Moergestel ten behoeve van het oprichten van 11 appartementen aan Rootven 16 t/m 20 in Moergestel.

 

Vaststelling bestemmingsplan Postelstraat 17

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Postelstraat 17, dat voorziet in de realisatie van negen grondgebonden woningen op het perceel aan de Postelstraat 17 in Moergestel, voor te leggen aan de raad.

 

Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 en Legesverordening 2023

Het college heeft besloten akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel 'Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 en Legesverordening 2023' betreffende het vaststellen van de verordening OZB 2023 en het vaststellen van de Legesverordening 2023 met bijbehorende tarieventabel en inclusief Bouwkostenlijst (ROEB-lijst) 2023.

 

Verordening Declaratiefonds 2023

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Declaratiefonds 2023 vast te stellen. De Verordening Declaratiefonds heeft als doel inwoners in staat te stellen mee te doen op sportief, recreatief en educatief gebied.

 

Kernagenda 2023-2027 regio HvB

Het college heeft besloten de kernagenda regio Hart van Brabant vast te stellen en deze samen met een begrotingsaanpassing voor 2023 door te zetten naar de raad voor zienswijzen. In de kernagenda regio Hart van Brabant staan de doelstellingen en activiteiten die we in de periode 2023-2027 gezamenlijk in de regio oppakken.

 

Ontwikkelscenario Beekdal Park

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met de visie “Beekdal Park” en het ontwikkelscenario voor de herontwikkeling van de locatie De Leye en directe omgeving vast te stellen. Daarnaast vraagt zij de raad om in te stemmen met de verdere uitwerking van het ontwikkelscenario’s nader in een ruimtelijk plan en ambitiedocument en de verkoop van het perceel De Leye voor te bereiden.

 

Controleprotocol en Normenkader 2022

Het college heeft besloten het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Het college heeft het geactualiseerde normenkader voor de accountantscontrole 2022 vastgesteld.

 

Delegatie college besteding bestemmingsreserves aanpak crises en versnelling woningbouw

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het besteden van het geld uit de bestemmingsreserves aanpak crises en versnelling woningbouw aan het college te delegeren. Dit is geld dat beschikbaar is voor het verzachten van de gevolgen van onder andere de energiecrisis en de koopkrachtcrisis en voor het versnellen van de woningbouw in Oisterwijk.

 

VVGB Varkenshouderij Oisterwijksebaan 6

Het college van B&W heeft op 8 november 2022 besloten in te stemmen met de beantwoording in de nota zienswijzen en stelt de raad nu voor om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van de varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom.

 

Beschikbaarstelling krediet KC de Pannenschuur

Het college heeft besloten aan de Raad voor te stellen, voor bouwkundige aanpassingen aan Kindcentrum de Pannenschuur, het hiervoor benodigde krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt aan schoolbestuur Stichting B.O.O.M. een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. Dit is al in de begroting en v.w.b. de kapitaallasten geregeld maar hierover dient de raad in het kader van de rechtmatigheid nog een besluit te nemen.

 

 

 

 

Naar boven